Praktyki studenckie

Dokumenty ogólne
- Dziennik praktyk WSE UAM
- Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2023/2024 - studia stacjonarne
Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2023/2024 - studia niestacjonarne
- Harmonogram praktyk
- Praktyki pedagogiczne i zawodowe - PRZEWODNIK
- Regulamin praktyk WSE
- Oświadczenie o ubezpieczeniu
- Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych
- Pismo o przyjęcie na praktykę
- Nabór na wolontariat

Przewodnik dobrych praktyk dla studentów, pracodawców oraz kadry akademickiej i administracyjnej uczelni


Doradztwo Zawodowe i Personalne
- DZiP - Regulamin praktyki pedagogicznej II i III rok
- DZiP - Regulamin praktyki zawodowej II rok


Pedagogika, specjalności:
* Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
* Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Praca z Rodziną

- POR mgr Praktyka zawodowa II rok
- POW lic Praktyka pedagogiczna II rok
- POW lic Praktyka pedagogiczna III rok
- POW lic Praktyka zawodowa II rok


Pedagogika, specjalności:
* Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczna
* Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa

- PPP - Regulamin praktyki zawodowej


Pedagogika, specjalność Socjoterapia i Promocja Zdrowia
- SPZ I rok lic Praktyka pedagogiczna
- SPZ II rok lic Praktyka zawodowa
- SPZ II rok mgr Praktyka zawodowa wiz
- SPZ III rok LIC Praktyka pedagogiczna wiz


Pedagogika Specjalna, specjalności:
* Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
* Edukacja i Rehabilitacja Osób ze Spektrum Autyzmu
* Terapia Pedagogiczna Dzieci i Młodzieży z Trudnościami w Funkcjonowaniu Psychospołecznym
* Logopedia - Profilaktyka i Terapia
* Pedagogika Wspierająca Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

-WYTYCZNE DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI SPECJALNEJ REALIZUJĄCYCH PRAKTYKĘ w zakresie EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ - PLACÓWKI OGÓLNODOSTĘPNE
- I rok Pedagogika Specjalna - Praktyka obserwacyjna 2021
- II rok Pedagogika Specjalna ERONI praktyka kierunkowa 2021
- II rok II stopnia  ER osób z ASD Program praktyki szkolnej 2021
- Praktyka I rok II stopnia Edukacja i rehabilitacja os+-b z ASD
- Regulamin i szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji praktyki w roku akademickim 2021
- Program praktyki dyplomowej w zespołach rewalidacyjnowychowawczych dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
- Regulamin praktyki zawodowej kierunkowej asystenckiej dla studentów II roku pedagogiki specjalnej
- Regulamin praktyki logopedycznej dla studentów III roku I stopnia - Pedagogika specjalna, specjalność: Logopedia-Profilaktyka i Terapia
- Regulamin praktyk wspierająca szkoła ogólna III rok
- Regulamin praktyk wspierająca szkoła integracyjna II rok mgr
- Regulamin praktyk wspierająca szkoła integracyjna III rok
- Regulamin praktyk wspierająca szkoła ogólna II rok mgr
- Regulamin praktyk wspierająca ogólnopedagogiczna III rok


Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Praktyka pedagogiczna na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie

Pedagogika, specjalność Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
- Regulamin praktyki zawodowej dla studentów II roku II stopnia - Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka


Pedagogika, specjalność Zarządzanie Oświatą
- Regulamin praktyki zawodowej w instytucjach oświatowych dla studentów Zarządzania Oświatą


Pedagogika, specjalności:
* Resocjalizacja
* Resocjalizacja z Elementami Kryminologii

- Regulamin praktyki zawodowej dla studentów II roku I stopnia resocjalizacji
- Resocjalizacja II lic Praktyka pedagogiczna got
- Resocjalizacja III rok LIC  Praktyka pedagogiczna  got
- Resocjalizacja z Kryminologią II rok II  Praktyka zawodowa


Dodatkowe Usługi Edukacyjne
- Dziennik praktyk WSE UAM
- Oświadczenie o ubezpieczeniu
- Pismo o przyjęcie na praktykę - DUE
- Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych
- Praktyka Pedagogiczna got - DUE
- Regulamin udziału w dodatkowych usługach edukacyjnych w zakresie przygotowania pedagogicznego