Granty i wymiany międzynarodowe

Informacje o możliwościach pozyskiwania grantów na badania
oraz wymianach międzynarodowych dla pracowników i doktorantów WSE UAM


Barbara Pawlak-BryzekKoordynator Zespołu w Sekcji Operacyjnej na Kampusie Ogrody

Pani Barbara Pawlak-Bryzek pełni stanowisko Koordynatora Zespołu w Sekcji Operacyjnej na Kampusie Ogrody. Zadaniem Sekcji Operacyjnej jest:

  1. Informowanie pracowników naukowych o różnych źródłach finansowania projektów badawczych.
  2. Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania i składania aplikacji grantowych.
  3. Doradzanie na różnych etapach tworzenia wniosku o finansowanie projektu badawczego.
  4. Weryfikacja składanych wniosków pod względem formalnym.

Pytania dotyczące aplikowania w konkursach i przygotowania wniosków można kierować do koordynatora drogą mailową na adres barbara.pawlak-bryzek@amu.edu.pl oraz telefonicznie pod nr tel. 61 829 20 91. Jest również możliwość umówienia się na spotkanie poprzez MS Teams.


KONKURSY ID-UB
Finansowanie badań w ramach programów Uczelni Badawczej.


Środki krajowe

NARODOWE CENTRUM NAUKI
Finansowanie badań podstawowych w ramach programów dedykowanych osobom na wszystkich etapach rozwoju kariery naukowej.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI
Program upowszechniający osiągnięcia polskiej humanistyki.

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Największa w Polsce pozabudżetowa instytucja finansująca naukę. Fundacja wspiera wybitnych uczonych i zespoły badawcze we wszystkich dziedzinach nauki, a także wspomaga innowacyjne przedsięwzięcia i komercjalizację odkryć oraz wynalazków naukowych.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Informacje o zasadach finansowania nauki przez ministra MNiSW.


Środki UE

POWER
Informacje na temat finansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

ERASMUS
Informacje na temat działań w ramach programu Erasmus, w tym aktualnie otwartych konkursach.

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
Informacje na temat aktualnych działań finansowanych w ramach programu Erasmus, w tym mobilności edukacyjnej oraz projektów edukacyjnych.

ERASMUS + UAM
Informacje na temat aktualnych konkursów i możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach program ERASMUS + dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i administracyjnych.

HORYZONT 2020
Informacje ogólne na temat działań w programie Horyzont 2020, w tym o aktualnie otwartych konkursach.

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
Informacje na temat finansowania działań naukowych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych.

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS
Informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego na przyjmowanie naukowców  z całego świata, wysyłania pracowników naukowych do placówek zagranicznych oraz wymianę personelu naukowego, technicznego i zarządzającego pomiędzy instytucjami partnerskimi biorącymi udział w projekcie. Działania Maria Skłodowska-Curie Actions oferują także indywidualnym naukowcom możliwość prowadzenia aktywności, zarówno w sektorze akademickim jak i pozaakademickim. Składane projekty mogą dotyczyć wszystkich obszarów wiedzy, także naukach społecznych i humanistycznych.
KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

EURAXESS
Baza EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci, której zadaniem jest wspieranie międzynarodowej mobilności i karier naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce udziela bezpłatnych informacji związanych zarówno z zatrudnieniem naukowców zagranicznych w Polsce jak i na temat grantów i stypendiów zagranicznych dla polskich badaczy. Na stronie znajdują się informacje o pracy i stażach zagranicznych dla naukowców, wymianie międzynarodowej oraz międzynarodowych grantach.


Inne środki zagraniczne

FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM
Informacje na temat możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach między innymi:
Graduate Student Award (stypendia dla absolwentów uczelni wyższych na kontynuacje nauki na studiach magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich)
Fulbright-Shuman (stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na realizację projektów dotyczących stosunków pomiędzy Unią Europejską a USA)
Junior Advanced Research Award (stypendia dla doktorantów na realizację projektów w uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych lub organizacjach pozarządowych)
Scholar in Residence Award (stypendia dla pracowników  naukowych na prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej)
Self-Placed Graduate Student Award (stypendia dla absolwentów polskich uczelni wyższych na kontynuację nauki na studiach magisterskich lub doktoranckich na uczelniach amerykańskich)
Senior Award (stypendia dla pracowników naukowych na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych)


Informacje Centrum Wsparcia Projektów


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia, porady lub też szczegółowych informacji w sprawie wymiany zagranicznej proszone są o kontakt z Pełnomocniczką Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych ds. Wymiany Zagranicznej Pracowników (w tym w ramach Programu Erasmus) dr Lucyną Myszką-Strychalską lucyna.myszka@amu.edu.pl.