Badania

Działalność naukowa

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kontynuuje najlepsze tradycje kształcenia pedagogicznego w Polsce. Problematyka naukowo-badawcza wpisuje się w nurt wartościowych poznawczo i ważnych społecznie rozważań skoncentrowanych na jakości transformacji odbywającej się na płaszczyźnie szeroko pojętej edukacji. W projektach naukowych podejmowane są aktualne i pogłębiające pole badawcze pedagogiki problemy, wiążące się z rozwojem tej dyscypliny jako nauki oraz pedagogiki jako praktycznej działalności społecznej.
Istotne dla rozwoju naukowego Wydziału Studiów Edukacyjnych są projekty o charakterze diagnostyczno-weryfikacyjnym, których celem jest wypracowanie przesłanek teoretycznych i metodycznych koncepcji pracy wychowawczo-dydaktycznej. Prowadzone w ramach poszczególnych specjalności badania naukowe przyczyniają się do pogłębiania i poszerzania zakresu wiedzy o nowe wątki i wypracowywania oryginalnych koncepcji i metod badawczych w naukowym oglądzie badanej rzeczywistości edukacyjnej.

Główne kierunki badań

W obszarze rozwoju naukowego Wydział Studiów Edukacyjnych przeprowadza badania na następujących, wyznaczających przestrzeń nauk o edukacji, płaszczyznach stanowiących pole wieloaspektowego humanistycznego dyskursu:

 • psychologiczne aspekty procesu uczenia się;
 • historia idei pedagogicznych;
 • metodologiczne problemy współczesnych nauk o edukacji;
 • historia szkolnictwa i oświaty oraz doktryn pedagogicznych;
 • aksjologiczne podstawy wychowania i kształcenia;
 • egalitaryzacja społeczna a współczesne wyzwania edukacyjne;
 • porównawcze analizy systemów edukacyjnych w skali całego świata;
 • edukacja globalna;
 • edukacja europejska;
 • edukacja wielokulturowa i obywatelska;
 • transformacja edukacji polskiej na tle tendencji międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem problemów wdrażania reformy edukacji);
 • edukacyjne aspekty globalizacji, transformacji oraz integracji europejskiej;
 • system profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji nieletnich i dorosłych;
 • patologie społeczne;
 • główne problemy edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogiki kulturalno-oświatowej i opiekuńczo-wychowawczej;
 • edukacyjne konteksty funkcjonowania środowisk lokalnych;
 • media w procesie kształcenia i wychowania;
 • tożsamość młodzieży współczesnej i jej sytuacja społeczna;
 • problemy poradnictwa i doradztwa zawodowego;
 • selekcyjna i socjalizacyjna funkcja edukacji;
 • tendencje rozwojowe kształcenia dorosłych i kształcenia ustawicznego;
 • funkcjonowanie społeczeństwa wychowującego i społeczeństwa wiedzy;
 • kształtowanie aktywnego obywatelstwa;
 • życie codzienne w szkole współczesnej;
 • proces kształcenia i jego optymalizacja;
 • edukacja ekologiczna;
 • dzieci niepełnosprawne i ich funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie;
 • praca z uczniem zdolnym;
 • rewalidacja dzieci niepełnosprawnych;
 • promocja zdrowia;
 • seksualność człowieka i wychowanie seksualne;
 • indywidualizacja procesu kształcenia;
 • kształtowanie kapitału społecznego.

Zagadnienia te są ujmowane na tle szerokich uwarunkowań historycznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych. Nadto, zadania te związane są potrzebami społecznymi oraz służą doskonaleniu procesu dydaktycznego w szkolnictwie wyższym na kierunku Pedagogika.