Studia 5-letnie

Pedagogika szkolna i wczesnoszkolnaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jeżeli Twoim marzeniem jest praca z dziećmi w przedszkolu lub w edukacji wczesnoszkolnej (klasach 1-3) to kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest właśnie dla Ciebie. Zawód nauczyciela wymaga szczególnych predyspozycji osobowych, talentu pedagogicznego, bardzo starannego przygotowania merytorycznego i metodycznego. Przygotowanie to zapewnią Ci takie zajęcia jak wykłady, konwersatoria, laboratoria oraz praktyki w szkołach i przedszkolach, które będziesz mógł realizować na tym kierunku.

Pedagogika Specjalna
Pedagogika specjalna

5-letnie studia na kierunku pedagogika specjalna obejmują trzy specjalności, są to: 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 2. Logopedia i 3. Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym. Przez pierwsze trzy semestry studenci wszystkich specjalności realizują ten sam program studiów, począwszy od 4 do 10 semestru zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem danej specjalności. Bogata oferta wykładów, ćwiczeń, warsztatów i praktyk jest podstawą dobrego przygotowania do przyszłego zawodu. Uwaga: Przyjęcie kandydatów na studia 5-letnie odbywa się na ogólnych zasadach postępowania rekrutacyjnego, na specjalizacji Logopedia: obejmuje obowiązkowe sprawdzenie predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu logopedy w zakresie prawidłowości aparatu mowy, funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych. Nieprzystąpienie kandydata do sprawdzianu lub negatywny jego wynik skutkuje niedopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego