REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY
NA POZIOMIE B2 Z JĘZYKA OBCEGO
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Studium Językowe UAM informuje, że w sesji letniej 2022/2023 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2:

  • 27 czerwca 2023 r. (wtorek) godz. 10.00 - 11.30
    Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 15 czerwca 2023 r. godz. 9.00 (czwartek) i trwać będzie do 25 czerwca 2023 r. godz. 24.00 (niedziela).
  • 12 września 2023 r. (wtorek) godz. 10.00 – 11.30 (jest to termin poprawkowy)
    Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 31 sierpnia 2023 r. godz. 9.00 (czwartek) i trwać będzie do 10 września 2023 r. godz. 24.00 (niedziela).

Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb)

Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu przewidziane dla studentów poszczególnych wydziałów.   

Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą dowód osobisty oraz legitymację studencką.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą mogły przystąpić do egzaminu w danym terminie.

Studenci, którzy nie planują podchodzić do egzaminu w dniu 27 czerwca 2023 r. nie dokonują rejestracji w w/w terminie.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć
z języka obcego na poziomie B2.2. (wpisana ocena do systemu USOS). Studentom, którzy zaliczą lektorat po 15.06.2023 r. żetony zostaną także nadane (w trakcie trwania rejestracji).

UWAGA: Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny, który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl - zakładka Koordynatorzy ds. USOS:
Wydział Studiów Edukacyjnychmgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6).


Obowiązkowe testy językowe (język angielski i język niemiecki)
dla studentów I roku studiów niestacjonarnych 2022/2023

Drodzy_gie Studenci_ki,

uprzejmie informujemy o obowiązkowych testach językowych (język angielski i język niemiecki)
dla studentów I roku studiów niestacjonarnych 2022/2023:
- I roku licencjatu,
- I roku V-letnich studiów magisterskich (Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Pedagogika Specjalna)
- i I roku studiów II stopnia.

Studenci, którzy wybiorą test z języka niemieckiego proszeni są również o wykonanie go z języka angielskiego
(na wypadek gdyby grupa z języka niemieckiego nie powstała).

Testy dostępne są pod linkiem https://testyjezykowe.amu.edu.pl/course/view.php?id=26
do dnia 31 grudnia 2022 r.

Hasła:
Dla 1 roku licencjatu: hasło: Licencjat#2022
Dla 1 roku studiów V-letnich hasło: 5Letnie#2022
Dla 1 roku II stopnia hasło: Sum#2022

Informacja dotycząca zapisu do grup zostanie podana w późniejszym czasie.Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę
Zasady obowiązujące w roku akademickim 2022/2023


1. INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BHP PRZEZNACZONA DLA:

1) Wydziału Anglistyki,
2) Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa,
3) Wydziału Archeologii,
4) Wydziału Biologii,
5) Wydziału Chemii,
6) Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,
7) Wydziału Filozoficznego,
8) Wydziału Fizyki,
9) Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,
10) Wydziału Historii,
11) Wydziału Matematyki i Informatyki,
12) Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,
13) Wydziału Nauk o Sztuce,
14) Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
15) Wydziału Neofilologii,
16) Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu,
17) Wydziału Prawa i Administracji,
18) Wydziału Psychologii i Kognitywistyki,
19) Wydziału Socjologii,
20) Wydziału Studiów Edukacyjnych,
21) Wydziału Teologicznego,
22) Instytutu Kultury Europejskiej,
23) Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile,
24) Collegium Polonicum w Słubicach.

2. PODSTAWA PRAWNA

1) Art. 51 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze
zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie sposobu
zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz.
2090),
3) Zarządzenie Nr 375/2019/2020 Rektora UAM z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie organizacji
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych
warunków kształcenia.

3. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKAD. 2022/2023

1) Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (elearning).
2) Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę
na UAM. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie
na studiach pierwszego stopnia lub w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na UAM jest
zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP. Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy
student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył Szkolenie BHP wcześniej) zobowiązany
jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.
3) Przedmiot Szkolenie BHP został zdefiniowany w USOSie centralnie jako przedmiot
ogólnouniwersytecki w wymiarze 4 godz. Wydziały nie definiują tego przedmiotu samodzielnie.
4) Za formalne zaliczenie przedmiotu „Szkolenie BHP” odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez
Rektora do koordynowania całości spraw związanych ze szkoleniem BHP dla studentów.
5) Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na platformie Moodle
(informacja na temat logowania znajduje się poniżej), które składają się z czterech tematów:
a) Pierwsza pomoc,
b) Bezpieczeństwo i higiena pracy,
c) Ochrona przeciwpożarowa,
d) Elementy prawa pracy.
6) Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test. Test wyboru składa się z 20 pytań. Pytania
dla każdego studenta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności.
Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań. Wynik testu jest
automatycznie obliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu
przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.
7) Informacja o zaliczeniu przez studenta przedmiotu Szkolenie BHP zostanie automatycznie przesłana
do systemu USOS.
8) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2022/2023:
a) uruchomienie Szkolenia: 16 listopada 2022 r.,
b) czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie
podejście): od 16 listopada 2022 r. do 27 lutego 2023 r.
9) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2022/2023:
a) uruchomienie Szkolenia: 13 marca 2023 r.,
b) czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie
podejście): od 13 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

4. INFORMACJA DLA STUDENTÓW

1a) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2022/2023:
1) Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 16 listopada 2022 r.;
2) Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 16 listopada 2022 r. do 27 lutego 2023 r.;
3) Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu USOSweb.
1b) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2022/2023:
1) Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 13 marca 2023 r.;
2) Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 13 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.;
3) Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu USOSweb.

2) Logowanie na Szkolenie BHP:

1. Należy wejść na stronę: szkoleniebhp.amu.edu.pl;
2. Logowanie na Szkolenie BHP na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie
do swojego konta w systemie USOSweb (login: numer PESEL lub login otrzymany od uczelni, hasło:
hasło do systemu USOSweb);
3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test. Zaliczenie testu następuje po
udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań.


Test diagnozujący z języka obcego 2022/2023
dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskichSzanowni Studenci_ki,

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 04 października 2022 r. na platformie Moodle zostały uruchomione testy diagnozujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2022/2023. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Test diagnozujący studenci powinni wykonać do 23 października 2022 r.

Po zalogowaniu studenci widzą w systemie wykaz lektoratów języków obcych obowiązujących na poszczególnych wydziałach.

Testy diagnozujące zostały przygotowane z następujących języków obcych:
- języka angielskiego,
- języka francuskiego,
- języka hiszpańskiego,
- języka niemieckiego,
- języka rosyjskiego,
- języka włoskiego.

Logowanie do testów diagnozujących:

  1. Należy wejść na stronę: http://testyjezykowe.amu.edu.pl
  2. Logowanie na test diagnozujący na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do konta studenckiego w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
  3. Po zalogowaniu należy wybrać kurs „Testy diagnozujące”, wskazać żądany język, a następnie rozwiązać test składający się ze 100 pytań.

Dodatkowe informacje na temat testów diagnozujących:

Celem testu diagnozującego jest określenie poziomu znajomości języka obcego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Przystąpienie do testu diagnozującego jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Test obejmuje rozumienie tekstu pisanego, znajomość gramatyki i słownictwa, znajomość zasad słowotwórstwa oraz umiejętność reagowania w sytuacjach z życia codziennego. Nie są testowane umiejętności rozumienia ze słuchu ani posługiwania się językiem w mowie. Test nie diagnozuje również znajomości specjalistycznego języka akademickiego.
W każdej części testu zadania ułożone są według stopnia trudności – od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Za cały test można uzyskać 100 punktów – 1 punkt za każde zadanie. Po zakończeniu testu, na podstawie liczby uzyskanych punktów, zostaną przedstawione informacje o konkretnym poziomie zaawansowania oraz zalecenia, które pozwolą rozpocząć zajęcia w semestrze letnim na odpowiednim poziomie.


UWAGA:
Test diagnozujący nie służy przyporządkowaniu studentów do grup językowych na lektoratach.

Pod koniec I semestru studiów studenci zostaną obowiązkowo poddani poziomującemu testowi językowemu. Celem testu poziomującego będzie przyporządkowanie studentów do odpowiednich grup według kompetencji językowych.Rejestracja w systemie USOS
na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2022/2023
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich


Szanowni Studenci_ki,

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 28 września 2022 r. od godz. 14:30  na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów WSE II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 10 października 2022 r. do godz. 24.00.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Koordynatorem z ramienia Studium Językowego UAM dla studentów naszego Wydziału jest:
mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6)

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl ( https://sj.amu.edu.pl/dla-studenta/studia-i-stopnia/zasady-uczeszczania-na-lektoraty-w-sj-uam ).