Projektowanie edukacyjne

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestrów).

Zakład Pedeutologii
Kurator Zakładu: prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Opis

Oferta studiów jest skierowana do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich na różnych kierunkach. Studia na specjalności PROJEKTOWANIE EDUKACYJNE przygotowują przyszłych pedagogów zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej do bycia liderem oraz architektem zmian edukacyjnych w różnych kontekstach społecznych i kulturowych. W toku kształcenia specjalistycznego absolwent uzyskuje interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki humanistyczne i społeczne oraz posiada wiedzę pedagogiczną, filozoficzną, socjologiczną, psychologiczną, metodologiczną oraz metodyczną, potrzebną do działań zawodowych i badań naukowych w obszarze edukacji, a przede wszystkim w obszarze szeroko rozumianego projektowania edukacyjnego (dot. programów oraz materiałów uczenia się – nauczania; przestrzeni społecznej, fizycznej i wirtualnej; zmian w instytucjach / organizacjach edukacyjnych) w zależności od profilu ukończonych studiów I stopnia oraz własnych doświadczeń zawodowych i zainteresowań.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:

 • Podstawy projektowania edukacyjnego
 • Projektowanie zestawów edukacyjnych w małej skali
 • Dydaktyka rzeczy
 • Zarządzanie zmianą w edukacji
 • Tworzenie i zarządzanie projektami edukacyjnymi
 • Warsztat pisania wniosków projektowych
 • Podstawy pedagogiki wizualnej i architektura przestrzeni edukacyjnej
 • Własna działalność gospodarcza w sektorze edukacyjnym.

MOŻLIWE ZAJMOWANE STANOWISKA PRACY / FUNKCJE
PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:

 • pedagog w zakresie projektowania i realizacji usług edukacyjnych, partner edukacyjny instytucji systemu oświaty (dotyczy studentów posiadających przygotowanie pedagogiczne; dla studentów, którzy podczas studiów I stopnia nie zdobyli przygotowania pedagogicznego, istnieje możliwość ich uzupełnienia (usługa płatna), placówek wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych różnego typu (m. in. placówki wsparcia dziennego: świetlice np. socjoterapeutyczne, inne placówki poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, kluby, domy kultury, muzea tradycyjne i interaktywne centra edukacyjne, eksperymentatoria)
 • koordynator projektu w obszarze edukacji, specjalista ds. zarządzania projektami edukacyjnymi (np. w fundacjach, stowarzyszeniach), członek zespołu projektowego, założyciel organizacji pozarządowej
 • prywatny przedsiębiorca w obszarze edukacji (np. w firmach, niepublicznych żłobkach, punktach przedszkolnych, klubach dziecięcych, interaktywnych laboratoriach medialnych)
 • projektant usług edukacyjnych (np. w firmach szkoleniowych oraz tworzących kursy e-learningowe).

ZADANIA, KTÓRE ABSOLWENT MOŻE WYKONYWAĆ
PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:


Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do tworzenia i realizowania różnego rodzaju projektów edukacyjnych w przestrzeni społecznej oraz fizycznej; inicjowania i prowadzenia organizacji edukacyjnych oraz zajmujących się edukacją; współpracy jako partner edukacyjny instytucji kulturalno-oświatowych; aranżowania stosownej do zadań przestrzeni edukacyjnej oraz projektowania materiałów dydaktycznych.

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

 • w zakresie projektowania edukacyjnego i współpracy jako partner edukacyjny instytucji systemu oświaty (dotyczy studentów posiadających przygotowanie pedagogiczne; dla studentów, którzy podczas studiów I stopnia nie zdobyli przygotowania pedagogicznego, istnieje możliwość ich uzupełnienia (usługa płatna), placówek wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych różnego typu (m. in. placówki wsparcia dziennego: świetlice np. socjoterapeutyczne, inne placówki poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, kluby, domy kultury, muzea tradycyjne i interaktywne centra edukacyjne, eksperymentatoria)
 • organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia)
 • własna działalność gospodarcza (np. zakładanie niepublicznych żłobków, punktów przedszkolnych, klubów dziecięcych, interaktywnych laboratoriów medialnych)
 • prywatne firmy szkoleniowe działające w obszarze edukacji oraz tworzące kursy e-learningowe.

-

-

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne