Doradztwo zawodowe i personalne

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestrów).

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego
Kierownik: prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska

ABSOLWENT: Absolwent studiów II stopnia specjalności doradztwo zawodowe i personalne posiada wiedzę pedagogiczną, wiedzę z zakresu współczesnych koncepcji doradztwa zawodowego i personalnego, prawa pracy oraz organizacji i zarządzania. Absolwent doradztwa jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach doradczych zarówno tych ukierunkowanych na działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak i personalnego. Posiada szerokie kompetencje społeczne oraz umiejętności z zakresu realizowania procesu doradczego, metodyki doradztwa indywidualnego i grupowego, diagnostyki doradczej, realizowania funkcji personalnych w organizacji, takich jak: planowanie i organizacja pracy, rekrutacja pracowników, organizowanie pracy zespołu, ocena pracy oraz efektywne motywowanie. Zna metody i potrafi diagnozować lokalne rynki pracy.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

Przedmioty specjalnościowe

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • współczesne koncepcje doradztwa zawodowego i personalnego
 • procedury diagnostyczne w doradztwie zawodowym
 • metodyka doradztwa grupowego i indywidualnego
 • polityka rynku pracy
 • pedagogika pracy
 • warsztat metodyczny: doradztwo zawodowe w wybranych instytucjach rynku pracy
 • kształtowanie umiejętności trenerskich
 • hospitacje instytucji doradczych
 • organizacja i zarządzanie
 • prawo pracy
 • metody badań społecznych w doradztwie zawodowym
 • problemy wielokulturowości w doradztwie
 • warsztat metodyczny rozwijania umiejętności doradczych
 • warsztat metodyczny doradcy personalnego.

Kariera

PRZYKŁADOWE STANOWISKA PRACY:

 • doradca kariery
 • doradca klienta w Publicznych Służbach Zatrudnienia
 • doradca zawodowy w Ochotniczych Hufcach Pracy
 • szkolny doradca zawodowy (osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne)
 • doradca zawodowy w Akademickich Biurach Karier
 • specjalista ds. rekrutacji
 • specjalista ds. szkoleń
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Nasze pasje

Doradztwo – edukacja-nauka

Zajrzyj do Nas
https://www.facebook.com/zkuidz/
http://ksztalc.home.amu.edu.pl/

Nasi Studenci
https://www.facebook.com/SKNDZiP.PROGRESSIO/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/SKNPInSpirio/

Absolwenci

Katarzyna Banaszak
Katarzyna Banaszak - Absolwentka na kierunku: Pedagogika (specjalność - studia I stopnia: edukacja elementarna i przyroda, studia II stopnia: doradztwo zawodowe i personalne) na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.

Na III roku studiów licencjackich zostawiłam kawałek siebie podczas rocznego wolontariatu w Lusace (Zambia). Jednocześnie wtedy zabrałam tę „Afrykę” w sobie i tak już zostało do dzisiaj. Do pewnego stopnia żyję jakąś częścią siebie w miejscach, które poznałam - gdzie zapach, kolory i światło są bardziej nasycone, a człowiek jakby bliżej drugiego człowieka. W Afryce spędziłam łącznie w różnych okresach czasu prawie 2 lata (Kenia, Sierra Leone, Tanzania, Zambia i Zimbabwe).

Na studiach magisterskich realizowałam 3-miesięczne zagraniczne praktyki w ramach Programu Erasmus w Polish Psychologists’ Association w Londynie. Następnie kontynuowałam edukację na studiach III stopnia u prof. Stanisława Dylaka w Zakładzie Pedeutologii na WSE UAM. Realizując program studiów doktoranckich, założyłam Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej oraz prowadziłam badania do pracy doktorskiej nt. społecznych reprezentacji szkoły wśród społeczności lokalnej w gminie Ilungu na południu Tanzanii. Prowadziłam również zajęcia dla studentów i studentek m.in. Wprowadzenie do edukacji międzykulturowej, Planowanie karier edukacyjno - zawodowych, Wielokulturowe doradztwo zawodowe, Pedeutologia, Warsztat komunikacji interpersonalnej czy Problemy wielokulturowości w doradztwie, a także współorganizowałam wiele konferencji naukowo-dydaktycznych m.in. „Szkoła z Wyobraźnią”, „Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego” oraz “Strefa Projektów Edukacyjnych i Społecznych” (5 edycji).

Podczas studiów doktoranckich zainicjowałam oraz koordynowałam szereg projektów i inicjatyw skierowanych do dzieci, młodzieży oraz środowiska akademickiego m.in. Strefa Projektów Edukacyjnych i Społecznych, Tydzień Międzykulturowy, Żywa Biblioteka, Studencka Akademia Mentoringu, Festiwal Podróżniczy Bez Granic, Program Mentorski Transfer Kompetencji, Międzykulturowa Kawiarenka z Pasją, Targi Wyjazdów i Programów Zagranicznych, Program Mentorski MENTORusznik. Z ramienia Pracowni Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR - stowarzyszenia, które założyłam na ostatnim roku studiów magisterskich, pełniłam rolę koordynatorki w kilku międzynarodowych projektach w Boliwii oraz w Tanzanii m.in. w projekcie “Wspieranie kształcenia nauczycieli w oparciu o aktywizujące metody nauczania w zakresie planowania i organizacji pracy własnej w szkołach w Biharamulo” (dofinansowanym w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP), podczas którego wraz z zespołem Zakładu Pedeutologii WSE UAM tworzyłam Centrum Aktywizujących Metod Uczenia się - Nauczania oraz przeprowadziłam cykl szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek w 9 szkołach w Biharamulo w Tanzanii. Wtedy też po raz pierwszy zabrałam na kontynent afrykański studentów i studentki z Wydziału Studiów Edukacyjnych, inicjując projekt edukacyjno-badawczy “Studenci UAM bez Granic”. I edycja projektu odbyła się w Tanzanii, natomiast kolejne edycje miały miejsce w Paragwaju, Nepalu, Indonezji oraz dwukrotnie na Madagaskarze.

W 2020 r. wraz z członkami i członkiniami Zakładu Pedeutologii oraz Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej założyłam Fundację Projektowania Zmiany Edukacyjnej WYOBRAŹNIEJ, która obecnie zajmuje się tworzeniem Centrum Inicjatyw Lokalnych “Ogrodówka” na Ogrodach. Aktualnie jestem słuchaczką Studiów Podyplomowych Coachingu i Mentoringu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ponadto ukończyłam wiele kursów i szkoleń w zakresie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego, jak również w obszarze innych, pokrewnych dziedzin (mentoring, tutoring, planowanie i zarządzanie projektami, dydaktyka oraz prowadzenie szkoleń).

Jestem doradczynią zawodową i pedagożką z 14-letnim doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych, jednostkach uczelnianych (m.in. Biuro Karier UAM), szkole oraz działalności projektowej. Obecnie pracuję jako doradczyni zawodowa w III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Kantego w Poznaniu, gdzie do tej pory zainicjowałam kilka wydarzeń dla uczniów i uczennic z zakresu doradztwa kariery: Spotkanie z Żywymi Książkami o Zawodach, Młodzieżowe Forum Pasji i Rozwoju, Festiwal Pozytywnej Porażki, Młodzieżowe Portfolio Kariery, Szkolne Dni Kariery, Program Mentorski MENTORusznik oraz dla nauczycieli i nauczycielek, a także rodziców m.in. konferencję „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w teorii, praktyce edukacyjnej i doświadczeniu osobistym - z perspektywy potrzeb uczniów liceów ogólnokształcących” oraz Akademię Rodziców. W swojej pracy zawodowej zwracam szczególną uwagę na taki sposób wspierania młodzieży, który pozwala im nie tylko na kształtowanie wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań, ale również na rozwijanie postawy proaktywnej i zyskiwanie przekonania, że mogą być oni twórcami swojego życia oraz zmian w otaczającym środowisku. Jestem przekonana, iż to, jaki powinien być dzisiejszy pedagog / pedagożka, nauczyciel / nauczycielka bardzo dobrze ukazuje cytat Jima Hensona: „Dzieci nie pamiętają, czego próbujesz je nauczyć. Pamiętają, jaki / jaka jesteś.”

Justyna Bąk
Pedagog, doradca zawodowy, trener efektywnej nauki, szybkiego czytania i technik pamięciowych. Konsultant edukacyjny i rozwojowy.
Absolwentka kierunku – pedagogika ogólna, ze specjalnością doradztwo zawodowe i personalne (studia ukończone w roku 2006). W latach 2006 – 2015 pracownik Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu. Trener efektywnej nauki i technik pamięciowych w Akademii Nauki w latach 2008 – 2015. Na co dzień pracuję w obszarze rozwoju intelektualno – emocjonalnego; z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. Od 2016 roku prowadzę własną działalność gospodarczą kierując oddziałem Wyspy Zmian w Swarzędzu i zarządzając małym zespołem. Posiadam kwalifikacje oraz narzędzia dzięki którym pomagam określić predyspozycje zawodowe i zaplanować ścieżkę edukacyjno-zawodową, również doświadczenie w pracy ze studentami jako wykładowca oraz koordynator merytoryczny studiów podyplomowych. Od dwunastu lat prowadzę zajęcia mające na celu rozwój intelektualno – emocjonalny dzieci i młodzieży, głównie pracując w temacie szeroko pojętego uczenia się. Szkolę trenerów i nauczycieli do pracy z grupami, konstruuję programy edukacyjne i szkoleniowe. Współpracuję ze szkołami, organizacjami pozarządowymi w ramach projektów skierowanych do młodzieży, nauczycieli, osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Anna Sobczak
W 2016 roku ukończyłam studia licencjackie, a w roku 2018 magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne. Następnie podjęłam kształcenie na studiach doktoranckich na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Obecnie jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji WSE UAM, gdzie realizuję swoją naukową pasję. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na socjologicznych problemach edukacji, a w szczególności na selekcyjnej i socjalizacyjnej roli szkolnictwa wyższego oraz relacji między wykształceniem akademickim a biografią społeczno-zawodową. Ponadto jestem wielką entuzjastką i dwukrotną uczestniczką programu Erasmus. W czasie studiów brałam również aktywny udział w działaniach Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego „Progressio”. Obecnie jestem współopiekunem naukowym tego koła.

Mateusz Spurtacz
W 2014 roku ukończyłem studia na kierunku pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne, na WSE Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Studiowałem stacjonarnie i była to jedna z lepszych przygód, które spotkały mnie w dorosłym życiu. Studia na tym kierunku rozbudowały moje umiejętności komunikacyjne, otworzyły na ludzi i sprawiły, że zacząłem podchodzić do mojej kariery zawodowej w sposób zadaniowy i praktyczny. Choć na co dzień pracuję w zupełnie innej branży (marketing), to dostrzegam atuty tego, że jestem absolwentem doradztwa. Po studiach zostałem specjalistą ds. komunikacji marketingowej. Specjalizuję się w obsłudze mediów społecznościowych dla różnych branż oraz personal brandingu (nad tym pochyliłem się w mojej pracy licencjackiej). Moim największym osiągnięciem jest 3-letnia obsługa social mediów dla marki YES oraz stworzenie z Magdaleną Stanek autorskiego projektu – MYTUJEMY.
No, ale spytacie co z tą pedagogiką, co z doradztwem? Od kilku lat jestem również szkoleniowcem i uczę marketingu, wykorzystując kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas studiów na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Dzięki uprzejmości moich byłych wykładowców , prowadziłem na tym Wydziale konserwatoria z przedmiotu Zarządzanie karierą w mediach społecznościowych. Prowadzę także cykliczne spotkania/szkolenia dla członków Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego Progressio.

Jakub Wierzbicki
Rozpoczynałem studia z pedagogiki w 2002 roku, wraz z całą masą dziewiętnastolatków określanych jako wyż demograficzny. Cały pięcioletni okres studiów spędziłem proaktywnie, działając w kole naukowym, w którym pełniłem (w latach 2006-2007) funkcję prezesa, angażując się w konferencje naukowe, video-konferencje z Uniwersytetem w Presue (USA) i biorąc udział w wymianie studenckiej z uczelnią w Holzminden. Studia z pedagogiki o specjalności doradztwo zawodowe i personalne skończyłem w 2007 roku broniąc pracę magisterską o doradztwie zawodowym w Internecie, analizując powstające wtedy portale zajmujące się doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy. Zupełnie nieświadomie wśród badanych portali znalazł się mój przyszły pracodawca, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w którym pracowałem przez ponad 7 lat, z czego 4,5 pełniłem funkcję zastępcy kierownika wydziału. W 2010 roku ukończyłem psychologię (specjalność: psychologia pracy i organizacji) również na UAM, a następnie rozpocząłem realizację doktoratu z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie w 2017 roku uzyskałem tytuł doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. W roku akademickim 2017/2018 pracowałem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisku adiunkta. W związku z tym, że Bałtyk od zawsze był dla mnie wyjazdową atrakcją i chciałem, żeby tak pozostało, nie zdecydowałem się na przeprowadzkę do Gdańska. W Poznaniu zaoferowano mi pracę adiunkta w Collegium Da Vinci oraz funkcję prodziekana ds. studenckich na Wydziale Informatyki i Komunikacji Wizualnej, którą pełniłem przez 2 lata. Obecnie realizuję się zawodowo jako wykładowca, co było możliwe dzięki uprzejmości Zakładu Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego WSE, ponieważ to tam, w związku z moją pracą, zaoferowano mi pierwsze zajęcia. Przez kilka lat realizowałem zajęcia dla studentów specjalności, która przed laty sam skończyłem.

Filip Zaręba
Pedagog, psychoterapeuta w nurcie Analizy Transakcyjnej, w roku 2008 ukończył pedagogikę na Wydziale Studiów Edukacyjnych, kierunek – Doradztwo zawodowe i personalne.
Wiele mitów słyszy się na temat studiów pedagogicznych np. że wybierają je ludzie, którzy nie dostali się na inne wymarzone kierunki albo że trudno jest znaleźć po nich pracę. Czy to prawda… niech każdy sam poszuka swojej odpowiedzi. Moje doświadczenia wskazują, że wybór studiów na Wydziale Studiów Edukacyjnych może się okazać dobrym startem w przyszłość.
Warunkami dodatkowymi, niezbędnymi w realizacji swoich marzeń zawodowych są na pewno też ciekawość dotycząca natury człowieka, jego środowiska oraz zainteresowanie tym, w jaki sposób jedno wpływa na drugie, a także stawianie sobie pytań o powody dokonywanych przez ludzi wyborów, podejmowanych decyzji, szukanie sposobów nadawania znaczeń w podejmowanych przez nich działaniach. Jedną z bardziej istotnych rzeczy, którą sobie cenię myśląc o ukończonych studiach pedagogicznych jest uczenie myślenia o teorii, która staje się ważnym narzędziem, kiedy stajemy przed praktycznymi dylematami, pracując z żywym człowiekiem. Warto wracać do przeszłości i wspominać miejsca, które kształtowały nasze postawy, sposób myślenia, poszerzały horyzonty i inspirowały. Można wtedy poczuć radość i wdzięczność do uczelni, wydziału, wykładowców itp. Każdy z nas konstruuje swoje życie, jest architektem swojej przestrzeni, decydując się na zaangażowanie. Myślę o studiach na Wydziale Studiów Edukacyjnych jako tych, które dają możliwość przygotowania się do jednego z najważniejszych zadań stawianych przed każdym człowiekiem, zarówno w życiu osobisty, jak i zawodowym. Przygotowania do tego, jak to jest być z drugim człowiekiem w relacji i wspólnie realizować działania.

Studia drugiego stopnia stacjonarne (dzienne)

Studia drugiego stopnia niestacjonarne