Resocjalizacja z elementami kryminologii

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestrów).

Zakład Resocjalizacji
Kierownik: prof. UAM dr hab. Maciej Muskała

Opis
Po ukończeniu studiów na specjalności Resocjalizacja z elementami kryminologii Absolwent posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie rozpoznawania zjawisk przestępczych w ich szerokim spektrum objawów i uwarunkowań oraz prowadzenia systemowo rozumianych oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, obejmujących profilaktykę i prewencję kryminalną oraz resocjalizację, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozowania, projektowania, prowadzenia i ewaluacji procesu resocjalizacji osób podejmujących zachowania przestępcze, zarówno w warunkach środowiska otwartego, jak i instytucjach o charakterze karnym, wychowawczym i poprawczym. Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach, organizacjach i instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów edukacyjnych, funkcjonowania społecznego oraz wsparcia osób niedostosowanych społecznie i wykolejonych przestępczo. Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej oraz rozwijać własne kompetencje metodyczne. Posiada szeroką wiedzę o strukturach społecznych, które mogą stać się partnerami w projektowaniu i realizacji zadań związanych z resocjalizacją. Potrafi pracować w zespole, podejmując w nim zróżnicowane role. Dokonuje oceny przydatności wybranych metod i technik, wpisując je w określone strategie działań pedagogicznych. Prognozuje efekty podjętych przez siebie zadań, dokonuje modyfikacji działań, jeśli nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

Przedmioty specjalnościowe

 • Podstawy kryminologii,
 • Psychopatologia kryminologiczna,
 • Wiktymologia,
 • Interwencja kryzysowa i poradnictwo w sytuacji przestępstwa
 • Współczesne nurty i koncepcje resocjalizacji dorosłych,
 • Warsztat kryminalistyczny
 • Praca w środowisku lokalnym z elementami streetworkingu,
 • Warsztat pracy z nieletnimi,
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej z dorosłymi,
 • Nowe technologie w genezie i zwalczaniu przestępczości,
 • Wybrane problemy przestępczości,
 • Polityka karna i kryminalna w ujęciu porównawczym.

Praktyki

CELE:
Praktyki zawodowe służą rozwinięciu kompetencji zawodowych studentów. W ich ramach studenci pogłębiają wiedzę na temat funkcjonowania instytucji systemu resocjalizacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, realizują samodzielnie lub w zespole zadania diagnostyczne, projektujące i reformujące względem wybranych podmiotów.

WYMIAR I CZAS TRWANIA PRAKTYKI:
- II rok – 100 godzin.

MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI:

 • Kuratorski Zespół Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich
 • zakład poprawczy/schronisko dla nieletnich/policyjna izba dziecka
 • areszt śledczy/ zakład karny
 • pedagog/psycholog szkolny/ poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • organizacje, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób z problemami życiowymi lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej
 • Policja
 • świetlice socjoterapeutyczne
 • ośrodek wspomagania rodziny/ centrum interwencji kryzysowej
 • MONAR/MARKOT/ wspólnota AA
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. Dom Młodzieży w Poznaniu)
 • poradnie leczenia uzależnień i współuzależnienia

Kariera

MOŻLIWE STANOWISKA PRACY (Stanowiska pracy zajmowane w instytucjach oświatowych możliwe dla studentów posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Istnieje możliwość uzupełnienia kwalifikacji w trakcie trwania studiów II stopnia):

 • Wychowawca w zakładach karnych, aresztach śledczych (po przejściu odpowiednich procedur)
 • Funkcjonariusz policji, straży miejskiej; służby granicznej, celnej (po przejściu odpowiednich procedur)
 • Funkcjonariusz służb zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
 • Kurator społeczny/zawodowy w kuratorskich zespołach służby sądowej dla dorosłych
 • Pracownik/założyciel organizacji, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób z problemami życiowymi lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej (osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne i penitencjarne, rodziny osób pozbawionych wolności, ofiary i sprawcy przemocy, osoby uzależnione i współuzależnione)
 • Pedagog centrum interwencji kryzysowej, centrum mediacyjnego, ośrodku wspomagania rodziny
 • Pedagog w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

Nasze pasje

Zakład Resocjalizacji prowadzący specjalność na studiach magisterskich - Resocjalizacja z elementami kryminologii realizuje badania z zakresu profilaktyki, wychowania i resocjalizacji podejmowanymi zarówno w środowisku otwartym, jak i w instytucjach prowadzących pracę wychowawczą i resocjalizacyjną w środowisku zamkniętym (np. zakłady poprawcze, zakłady karne). Tematyka z zakresu resocjalizacji i readaptacji społecznej, problematyka dotycząca przestępstwa, jego genezy, charakterystyki sprawcy, znajduje swoje odzwierciedlenia także w realizowanych w Zakładzie Resocjalizacji na studiach magisterskich oraz w pracach magisterskich i projektach studenckich.

Przy Zakładzie Resocjalizacji działa od 2006 r. Koło Naukowe Studentów Resocjalizacji „Dwa Światy” powstałe z inicjatywy dr Soni Dzierzyńskiej-Breś, absolwentki kierunku Pedagogika, specjalności Resocjalizacja. Organizuje ono wraz z Zakładem Resocjalizacji cykliczne konferencje pt: Dzień Twórczej Resocjalizacji, bierze udział w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej oraz podejmuje działania z zakresu edukacji i profilaktyki niedostosowania społecznego nieletnich np. akcje „Sianie dobra”.

Członkowie Koła biorą czynny udział w życiu naukowym Uczelni - przygotowaniu, wsparciu technicznym i tłumaczeniu seminariów, czy konferencji organizowanych przez Zakład Resocjalizacji (np.polsko-amerykańskie seminarium naukowe zorganizowane pt. „Nowe kierunki w probacji”, podczas którego członkowie Koła byli odpowiedzialni za czynności administracyjne, logistyczne oraz związane z tłumaczeniem).

Jedną z istotnych inicjatyw, której współtwórcami są pracownicy Zakładu Resocjalizacji jest powstanie Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych, https://www.obserwatorium.wlkp.pl , którego celem jest monitorowanie aktualnych czynników ryzyka oraz formułowanie zaleceń dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki zjawiska z obszaru dewiacji społecznej. Prace w ramach Obserwatorium pozwoliły na przygotowanie „Raportu otwarcia”, który stanowił punkt odniesienia do wytyczenia celów działalności tego podmiotu.

Absolwenci

Mgr Sylwester Matkowski
Studia Magisterskie na specjalności resocjalizacja z elementami kryminologii są moim zdaniem zdecydowanie jednym z najlepszych wyborów na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.

Duży nacisk kładziony na nowoczesne zagadnienia związane z efektywnością pracy resocjalizacyjnej pozwolił mi na poznanie dobrych praktyk popartych badaniami naukowymi. Dzięki temu czuję się kompetentniej w swojej obecnej pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Prowadzący stosują interesujące, warsztatowe formy zajęć dają podstawę do "przeżywania" wiedzy, a nie wyłącznie zapoznania się z nią. Oprócz samych zajęć istnieją różne Studenckie Koła Naukowe, pozwalające na dalszy rozwój pasji pracy pedagoga resocjalizacyjnego i wzbogacanie swojej wiedzy i metodyki przez liczne warsztaty, konferencje, festiwale naukowe oraz współpracę z instytucjami lokalnymi - Ośrodkami Kuratorskimi, Domami Wychowawczymi, Zakładami Karnymi. Przykładami mogą być coroczne Festiwale Twórczości Więziennej, międzynarodowe konferencje podczas których każdy ze studentów miał okazję poznać i porozmawiać z m. in. prof. Mario Paparozzi czy też dr Tony Ward'em.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne