Resocjalizacja nieletnich

Resocjalizacja nieletnich

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestrów).

Zakład Resocjalizacji
Kierownik: prof. UAM dr hab. Maciej Muskała

Po ukończeniu studiów na specjalności Resocjalizacja nieletnich Absolwent posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalające na prowadzenie szeroko rozumianych oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozowania, projektowania, prowadzenia i ewaluacji procesu resocjalizacji dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, zarówno w warunkach środowiska otwartego, jak i instytucji o charakterze wychowawczym i poprawczym, a także wsparcia społecznego oraz kreowania w warunkach środowiska lokalnego systemów wychowawczych o charakterze profilaktycznym i korekcyjnym sprzyjających osiąganiu optimum rozwojowego, poprzez wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów prawnych oraz rozwijanie form współpracy instytucji formalnych i z podmiotami prowadzącymi działanie pozainstytucjonalne.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

Przedmioty specjalnościowe:

 • Mediacje w pracy pedagoga resocjalizacyjnego
 • Elementy interwencji kryzysowej w pracy z dzieckiem i rodziną
 • Coaching w pracy z rodziną
 • Dziecko niedostosowane społecznie w szkole
 • System instytucji wsparcia dziecka i rodziny
 • Diagnostyka i projektowanie w pracy z dzieckiem niedostosowanym
 • Współczesne koncepcje terapii, profilaktyki i resocjalizacji dzieci i młodzieży
 • Warsztat pracy wychowawcy w placówkach resocjalizacyjnych
 • Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
 • Organizowanie działań profilaktyczno - resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym.

Praktyki

CELE:
Praktyki zawodowe służą rozwinięciu kompetencji zawodowych studentów. W ich ramach studenci pogłębiają wiedzę na temat funkcjonowania instytucji systemu resocjalizacji dzieci i młodzieży, realizują samodzielnie lub w zespole zadania diagnostyczne, projektujące i reformujące względem wybranych podmiotów.

WYMIAR I CZAS TRWANIA PRAKTYKI:
- II rok – 100 godzin

MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI:

 • Kuratorski Zespół Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich
 • zakład poprawczy/schronisko dla nieletnich/policyjna izba dziecka
 • pedagog/psycholog szkolny/ poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • organizacje, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób z problemami życiowymi lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej
 • Policja
 • świetlice socjoterapeutyczne
 • ośrodek wspomagania rodziny/ centrum interwencji kryzysowej
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. Dom Młodzieży w Poznaniu)
 • poradnie leczenia uzależnień i współuzależnienia.

Kariera

MOŻLIWE STANOWISKA PRACY (uwaga: Stanowiska pracy zajmowane w instytucjach oświatowych możliwe dla studentów posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Istnieje możliwość uzupełnienia kwalifikacji w trakcie trwania studiów II stopnia):

 • Wychowawca/pedagog w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, MOW-ie, MOS-ie, OHP
 • Wychowawca/pedagog w świetlicy szkolnej, środowiskowej, socjoterapeutycznej
 • Pedagog w szkole
 • Pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Pedagog w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów
 • Pedagog centrum interwencji kryzysowej, centrum mediacyjnego, ośrodku wspomagania rodziny
 • Kurator w kuratorskich zespołach służby sądowej
 • Pracownik policji, straży miejskiej (po przejściu odpowiednich procedur)
 • Pracownik/założyciel organizacji, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób z problemami życiowymi lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej (dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym, osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne i penitencjarne, rodziny osób pozbawionych wolności, ofiary i sprawcy przemocy, osoby uzależnione i współuzależnione), a także animacją społeczną.

Nasze pasje

Zakład Resocjalizacji prowadzący specjalność na studiach magisterskich - Resocjalizacja nieletnich realizuje badania z zakresu profilaktyki, wychowania i resocjalizacji podejmowanymi zarówno w środowisku otwartym, jak i w instytucjach prowadzących pracę wychowawczą i resocjalizacyjną w środowisku zamkniętym. Tematyka resocjalizacji i readaptacji społeczne nieletnich znajduje swoje odzwierciedlenia także w realizowanych w Zakładzie Resocjalizacji na studiach magisterskich oraz w pracach magisterskich i projektach studenckich.

Przy Zakładzie Resocjalizacji działa od 2006 r. Koło Naukowe Studentów Resocjalizacji „Dwa Światy” powstałe z inicjatywy dr Soni Dzierzyńskiej-Breś, absolwentki kierunku Pedagogika, specjalności Resocjalizacja. Organizuje ono wraz z Zakładem Resocjalizacji cykliczne konferencje pt: Dzień Twórczej Resocjalizacji, bierze udział w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej oraz podejmuje działania z zakresu edukacji i profilaktyki niedostosowania społecznego nieletnich np. akcje „Sianie dobra”.

Członkowie Koła biorą czynny udział w życiu naukowym Uczelni - przygotowaniu, wsparciu technicznym i tłumaczeniu seminariów, czy konferencji organizowanych przez Zakład Resocjalizacji (np. polsko-amerykańskie seminarium naukowe zorganizowane pt. „Nowe kierunki w probacji”, podczas którego członkowie Koła byli odpowiedzialni za czynności administracyjne, logistyczne oraz związane z tłumaczeniem).

Jedną z istotnych inicjatyw, której współtwórcami są pracownicy Zakładu Resocjalizacji jest powstanie Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych, https://www.obserwatorium.wlkp.pl, którego celem jest monitorowanie aktualnych czynników ryzyka oraz formułowanie zaleceń dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki zjawiska z obszaru dewiacji społecznej. Prace w ramach Obserwatorium pozwoliły na przygotowanie „Raportu otwarcia”, który stanowił punkt odniesienia do wytyczenia celów działalności tego podmiotu.

-

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne