Edukacja medialna i technologie informacyjne

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestrów).

Zakład Edukacji Medialnej
kierownik: prof. UAM dr hab. Natalia Walter

Opis

Absolwent specjalności Edukacja medialna i technologie informacyjne uzyskuje interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, łączące nauki społeczne z edukacyjnym zastosowaniem nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Potrafi dostrzegać problemy masowej komunikacji społecznej. Doskonali umiejętności techniczne, komunikacyjne, projektowe i metodyczne, niezbędne do sprawnego poruszania się w środowisku mediów, mass mediów i multimediów. Refleksyjnie ocenia rolę mediów w edukacji oraz optymalnie korzysta z ich rzeczywistej funkcjonalności.

W szczególności absolwent:

 • rozumie psychologiczne, etyczne i prawne aspekty funkcjonowania człowieka w świecie mediów
 • wykorzystuje rolę nowych mediów i technologii w rozwoju człowieka i w kształtowaniu tożsamości
 • uwzględnia w edukacji medialnej różne style poznawcze, modele uczenia się i mechanizmy motywacji
 • bada media masowe, analizuje i ocenia społeczne skutki oddziaływania nadawców na odbiorców
 • zna język mediów
 • potrafi oceniać wartość merytoryczną, estetyczną i kulturową mediów
 • projektuje materiały dydaktyczne: tekstowe, audialne, wizualne, multimedialne oraz internetowe
 • umie fotografować i filmować oraz tworzyć prezentacje, projektować strony internetowe i profile społecznościowe.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Komunikowanie medialne
 • Psychologia mediów
 • Media audiowizualne
 • Media interaktywne i społecznościowe/Multimedia
 • Cyberzagrożenia / Zagrożenia medialne
 • Film
 • Etyczne i prawne aspekty mediów
 • Autoprezentacja i kształtowanie wizerunku w sieci
 • Wizualizacja graficzna i fotograficzna/Podstawy fotografii cyfrowej
 • Sztuka nowych mediów/Książka 2.0
 • Tworzenie projektów edukacyjnych
 • Popularyzacja nauki i promocja edukacji.

Kariera

Potencjalne miejsca pracy:

 • w różnych obszarach działań naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, związanych z mediami, mass mediami, multimediami i nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
 • w ośrodkach twórczych i instytucjach medialnych, takich jak: prasa, radio, telewizja, wydawnictwa multimedialne, agencje reklamowe, producenci mediów, animatorzy kampanii społecznych itp.
 • w ośrodkach ekspozycyjno-szkoleniowych oraz w placówkach kulturalno-oświatowych, m.in. takich jak: centra targowe i konferencyjne, ośrodki kultury lub świetlice osiedlowe, pracownie komputerowe, audiowizualne, filmowe, fotograficzne bądź realizujące nagrania wideo
 • na uczelniach i w oświacie, w jednostkach gospodarczych, państwowych i społecznych, w firmach i spółkach, organizacjach, organach i urzędach, w których niezbędni są rzecznicy prasowi i specjaliści ds. kontaktów z mediami.

Nasze pasje

Zapraszamy na nasze strony na Facebooku:
Strona Zakładu Edukacji Medialnej:https://www.facebook.com/zemwseuam
Strona specjalności: https://www.facebook.com/edukacjamedialnaUAM/

Koło naukowe MEDIUM:
Nasze koło zrzesza osoby interesujące się mediami. Stawiamy przede wszystkim na WARSZTATY, m.in. z fotografii, montażu video, pracy z kamerą czy z trenerem głosu:)
Szczegóły na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/kolonaukowemedium/about/?ref=page_internal

-

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne