Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestrów).

Zakład Poradnictwa Społecznego
kierownik: prof. dr hab. Magdalena Piorunek

Opis
Studia umożliwiają nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychopedagogicznej, poradnictwa i coachingu, a także zagadnień związanych z diagnozowaniem potrzeb oraz świadczeniem pomocy i formalnego wsparcia osobom w różnych kategoriach wiekowych, w tym dzieciom i młodzieży (głównie w systemie edukacji ogólnodostępnej) oraz osobom dorosłym w funkcjonowaniu w zróżnicowanych rolach społecznych – rodzinnych i pedagogicznych.

Pomoc, poradnictwo coaching (trening psychologiczno-pedagogiczny) mogą być adresowane zarówno do osób w sytuacjach bezradności, w których ludzie coraz częściej poszukują rady specjalistów, mogą też służyć rozpoznaniu i wykorzystaniu potencjału rozwojowego jednostki oraz realizacji przez nią zadań życiowych i rozwojowych.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • Teoretyczne podstawy poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej
 • Doradztwo w problemach edukacyjnych z elementami terapii pedagogicznej
 • Socjoterapia w praktyce społecznej
 • Poradnictwo rodzinne z metodyką
 • Poradnictwo zawodowe z metodyką
 • Teoretyczne i metodyczne podstawy coachingu
 • Techniki i narzędzia coachingowe w pracy pedagoga/ Warsztat pracy coacha
 • Tutoring w systemie pomocy psychopedagogicznej/ Tutoring rozwojowy
 • Metodologia projektów społeczno-edukacyjnych.

Praktyki

Praktyki zawodowe realizowane na specjalności Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczna stanowią integralną część procesu kształcenia. Nadrzędnym celem ich realizacji jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą, a w szczególności pracą dotyczącą organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

W programie studiów II stopnia kierunku Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna przewidziano łącznie 100 godzin praktyk zawodowych, poprzedzonych spotkaniem z opiekunem praktyk (przygotowanie do praktyk).

Student może odbywać praktyki w placówkach, instytucjach, jednostkach organizacyjnych (sektor prywatny i państwowy), których charakter pracy jest zgodny z kierunkiem i specjalnością jego studiów, w których możliwe będzie zrealizowanie zadań wymaganych programem praktyk. Należą do nich między innymi:

 • Przedszkola (dla absolwentów kierunków nauczycielskich), Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (także kształcące w zawodzie)
 • Poradnie różnego typu np. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne, w tym duszpasterskie poradnie rodzinne
 • Instytucje wspierających dzieci i rodziców: np. ośrodki pomocy rodzinie – miejskie, gminne; powiatowe centra pomocy rodzinie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice środowiskowe, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodkach dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży, domy dziecka, domy matki i dziecka, bursy szkolne
 • Instytucje pomocy osobom doświadczającym kryzysu w rodzinie: schroniska, centra interwencji kryzysowej (wraz z telefonami zaufania), ośrodki dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodki wsparcia, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy.

Instytucje wsparcia osób zmarginalizowanych;

 • Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) widniejące w Krajowym Rejestrze Sądowym działające na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin
 • Prywatne firmy szkoleniowe- wpisane do Rejestru Firm Szkoleniowych -w ramach prowadzenia szkoleń, konsultacji, treningów czy warsztatów związanych z problematyką edukacji, adresowaną do grona pedagogów, nauczycieli, rodziców oraz w ramach wspomnianych form aktywności adresowanej do osób pragnących inwestować w rozwój osobisty i związany z rolą zawodową pedagoga.

Przykładowe zadania praktykanta to, m. in. innymi zdobycie wiedzy na temat sposobów i charakteru pracy placówki. W tym celu Student powinien:

 • przeanalizować wraz z opiekunem dokumenty stanowiące prawną podstawę działania placówki (ustawy, zarządzenia, rozporządzenia)
 • zapoznać się ze statutem placówki
 • zapoznać się z jej strukturą organizacyjną, również (o ile jest to możliwe i wskazane ze względu na cel praktyki) przez branie udziału w pracach komórek organizacyjnych oraz opracowanie schematu organizacyjnego placówki wraz z opisem zadań i uprawnień przypisanych do poszczególnych stanowisk
 • zapoznać się w dokumentacją opracowywaną w placówce. (W szczególności dokumenty związane z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej – Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne; Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, Opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej i inne).

Zdobywanie, ulepszanie i rozwijanie kompetencji praktycznych i interpersonalnych poprzez:

 • Hospitacje zajęć, spotkań, konsultacji, udział w działaniach podejmowanych przez pracowników
 • Samodzielne prowadzenie zajęć o charakterze zgodnym ze studiowaną specjalnością (np. warsztaty).

Kariera

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:
Absolwent posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga i innych stanowiskach pedagogicznych między innymi w następujących placówkach:

 • prywatne i publiczne szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika, zasadnicze szkoły zawodowe (dotyczy Studentów posiadających kwalifikacje pedagogiczne; dla Studentów, którzy podczas studiów I stopnia nie zdobyli kwalifikacji pedagogicznych istnieje możliwość ich uzupełnienia)
 • prywatne i publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne w tym duszpasterskie poradnie rodzinne
 • Ośrodki Pomocy Rodzinie - miejskie, gminne, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Domy dziecka
 • Domy matki i dziecka
 • świetlice środowiskowe, terapeutyczne, socjoterapeutyczne
 • Centra interwencji kryzysowej (wraz z telefonami zaufania)
 • Ośrodki dla ofiar przemocy w rodzinie
 • Ośrodki Wsparcia
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Środowiskowe Domy Samopomocy
 • organizacje pozarządowe (wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego), fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin, prywatne formy szkoleniowe działające w branży edukacyjnej.

Nasze pasje

Strona internetowa Zakładu Poradnictwa Społecznego:

Funpage na facebooku Studenckiego Koła Naukowego Zakładu Poradnictwa Społecznego "poMOC"

Prezentacja Studenckiego Koła Naukowego Zakładu Poradnictwa Społecznego "poMOC"

Absolwenci

mgr Agnieszka Bakalarska,
absolwentka specjalności Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Jesteś optymistą? Aktywistą? Myślicielem? Marzycielem? A może lubisz analizować różne sytuacje i wyciągać wnioski? Czujesz radość na myśl o tym, że ktoś dzięki Tobie uśmiecha się? Wierzysz, że dobra karma zawsze powraca? Na poradnictwie i pomocy psychopedagogicznej spotkasz ludzi, których dzieli wiele różnic, a łączy jeszcze więcej podobieństw – wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, empatia, umiejętność obserwacji, zamiłowanie do pomagania innym. Tu splata się siły każdej indywidualnej jednostki, by wykrzesać z nich 100% efektywności dla całej grupy. Tylko tutaj zmierzysz się z prawdziwymi wyzwaniami, rzucanymi przez praktyków w dziedzinie pomagania, którzy pozwolą Ci sprawdzić, czy potrafisz pomagać ludziom. Odpowiedź zawsze brzmi: TAK. Na tej specjalności dowiesz się, jak wykorzystać tkwiący w Tobie potencjał, by osiągnąć wszystkie wyznaczone cele. Nie tylko zawodowe, ale też życiowe. Więc nie wahaj się – wybierz poradnictwo i pomoc psychopedagogiczną i zacznij działać dla siebie i innych.

mgr Piotr Jóźwiak,
absolwent specjalności Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Pedagog/diagnosta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy Dlaczego wybrałem Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczną? Postanowiłem rozpocząć studia na tej specjalności ze względu na szeroką perspektywę zawodową. Szeroko rozumiane poradnictwo znajduje swoje zastosowanie na wielu płaszczyznach, czy to w poradni, czy w szkoleniowo-warsztatowej części mojej pracy zawodowej. Co umożliwiły mi studia na specjalności Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczną? Przede wszystkim wyposażyły mnie w szeroką wiedzę i umiejętności związane z poradnictwem psychopedagogicznym. Dzięki tej specjalności mogłem poznać i zgłębić nowe trendy w dziedzinie edukacji i wsparcia (coaching, mentoring i Tutoring). Obecnie umiejętności coachingowe wykorzystuje do pracy z grupą. Bardzo cenię sobie to, jak bardzo kładziony jest nacisk na praktykę - zajęcia z praktykami, konkretne przykłady itd. Program studiów zawiera przedmioty, dzięki którym byłem w stanie poznać zagrożenia, które obecnie występują wśród dzieci i młodzieży ale i dowiedzieć się, jak stworzyć program profilaktyczny lub projekt społeczno-edukacyjny, który będzie "odpowiedzią" na dany problem.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne