Socjoterapia i promocja zdrowia

Socjoterapia i promocja zdrowia

Tryby studiowania: stacjonarny
Czas trwania: 2 lata (4 semestrów).

Laboratorium Promocji Zdrowia i Psychoterapii
Kierownik: dr hab. Katarzyna Waszyńska

Opis

Specjalność Socjoterapia i promocja zdrowia obejmuje dwa obszary tematyczne i kompetencyjne:

 • Socjoterapię – grupowa forma pomocy psychopedagogicznej; metoda pracy skierowana do dzieci i młodzieży z grup ryzyka i/lub przejawiających trudności i/lub zaburzenia w funkcjonowaniu psychospołecznym. Celem jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym: pomoc i wspieranie ich w realizacji zadań rozwojowych, radzeniu sobie z kryzysami i trudnościami, zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie funkcjonowania psychospołecznego a także stwarzanie dzieciom takich warunków (doświadczeń społecznych) aby umożliwić im zmianę przekonań, zachowań i odreagowanie emocjonalne (cel terapeutyczny
 • Promocję zdrowia- proces i działania umożliwiające zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem (utrzymaniem i poprawą) i stylem życia.

Absolwent Socjoterapii i promocji zdrowia jest przygotowany do opracowania, realizacji i ewaluacji programów socjoterapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. W zakres jego umiejętności wchodzi również poradnictwo pedagogiczne i psychoedukacja w kontekście zdrowego stylu życia, organizowania i koordynowania działań na rzecz tworzenia zdrowego środowiska życia, pracy i nauki, wspierania rodziców i nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

Posiada kompetencje do podjęcia pracy w:

 • placówkach oświatowych, w tym w zakresie zadań związanych z socjoterapią w szkołach, w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych
 • placówkach oświatowych, w tym w zakresie zadań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką
 • instytucjach opiekuńczo-wychowawczych
 • świetlicach socjoterapeutycznych
 • centrach interwencji, ośrodkach mediacji
 • instytucjach ochrony i wspomagania zdrowia, sanatoriach
 • fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach skoncentrowanych wokół działań profilaktycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych
 • działach promocji zdrowia, departamentach zdrowia w firmach i instytucjach.

MOŻLIWE STANOWISKA PRACY (Stanowiska pracy zajmowane w instytucjach oświatowych możliwe dla studentów posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Istnieje możliwość uzupełnienia kwalifikacji w trakcie trwania studiów II stopnia):

 • socjoterapeuta
 • pedagog
 • specjalista do spraw profilaktyki
 • specjalista do spraw promocji zdrowia
 • specjalista do spraw szkoleń
 • edukator zdrowotny
 • specjalista do spraw programów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych
 • konsultant do spraw edukacji zdrowotnej
 • animator czasu wolnego
 • pracownik w organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci, młodzieży, zdrowia.

Program studiów dla studiów stacjonarnych

Przedmioty specjalnościowe

 • Trening asertywności
 • Podstawy coachingu
 • Praca z grupą w socjoterapii
 • Konstruowanie programów socjoterapeutycznych
 • Profilaktyka chorób cywilizacyjnych
 • Relaks i wizualizacja w socjoterapii
 • Metodyka pracy (terapia tańcem, bajki i metafory, arteterapia)
 • Podstawy psychoterapii
 • Terapia rodzin.

Praktyki

 • Praktyka może być realizowana jako praktyka śródroczna lub ciągła, w okresie wyznaczonym przez opiekuna praktyk. Dzienna i tygodniowa liczba godzin odbywanych w ramach praktyki może być zmienna, dostosowana do warunków danej placówki oraz studenta., lecz nie wyższa niż 5h dziennie.
 • Student przed rozpoczęciem praktyk otrzymuje od opiekuna praktyk: oświadczenie dotyczące ubezpieczenia, deklarację dotyczącą miejsca odbywania praktyk, skierowanie na praktykę, instrukcję praktyk oraz umowę dla opiekuna praktyki ze strony instytucji.
 • Przed rozpoczęciem praktyk, student dostarcza opiekunowi praktyk deklarację dotycząca miejsca odbywania praktyk oraz oświadczenie o dokonanym ubezpieczeniu na czas trwania praktyk.
 • Student dokumentuje praktykę poprzez uzupełnianie dziennika praktyk wraz z załącznikami.

1. CELE PRAKTYKI:

 • Poznanie praktycznej działalności placówek, w których odbywają się praktyki.
 • Wchodzenie praktykanta w role zawodowe w instytucjach będących terenem ich przyszłej pracy zawodowej
 • Rozwijanie oraz pogłębianie kompetencji pedagogicznych, w toku obserwacji oraz własnej aktywności.

2. MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Studenci odbywają praktykę w różnych typach placówek:

 • Placówki pozaszkolne, prowadzące działalność opiekuńczo-wychowawczą i socjoterapeutyczną (np. świetlice edukacyjne i socjoterapeutyczne, zakłady poprawcze, domy kultury, domy i ośrodki pomocy społecznej, ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej, domy dziecka, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkolne schroniska młodzieżowe, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, pogotowia opiekuńczo-wychowawcze, środowiskowe domy samopomocy, rodzinne domy samopomocy, środowiskowe ogniska wychowawcze, stowarzyszenia i fundacje związane z działalnością opiekuńczo-wychowawczą i socjoterapeutyczną).
 • Placówki związane z ochroną i promocją zdrowia (sanepidy, ośrodki odwykowe, leczenia uzależnień, ośrodki dziennego pobytu, gabinety kosmetyczne promujące zdrowie, kliniki leczenia bólu, niepłodności itp., sanatoria, stowarzyszenia i fundacje.).

3. MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

Placówki oświatowe Szkoły podstawowe, gimnazja, średnie, zawodowe; szkoły zorganizowane w zakładzie opieki zdrowotnej, w tym w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i lecznictwa uzdrowiskowego Zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne placówki oświatowo-wychowawcze, placówki artystyczne, placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne Specjalny Ośrodek Wychowawczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Bursa, Dom wczasów dziecięcych Zespół szkół i placówek oświatowych (z wyłączeniem szkół specjalnych).

Kariera

MOŻLIWE STANOWISKA PRACY (Stanowiska pracy zajmowane w instytucjach oświatowych możliwe dla studentów posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Istnieje możliwość uzupełnienia kwalifikacji w trakcie trwania studiów II stopnia):

 • socjoterapeuta
 • pedagog
 • specjalista do spraw profilaktyki
 • specjalista do spraw promocji zdrowia
 • specjalista do spraw szkoleń
 • edukator zdrowotny
 • specjalista do spraw programów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych
 • konsultant do spraw edukacji zdrowotnej
 • animator czasu wolnego
 • pracownik w organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci, młodzieży, zdrowia.

Nasze pasje

https://www.facebook.com/socjoterapiaipromocjazdrowiauam/

-

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne