Zarządzanie oświatą

Zarządzanie oświatą

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestrów).

Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej
Kurator Zakładu: prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Opis

Zadaniem Studiów Zarządzania Oświatą jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej w dziedzinie zarządzania wszelkiego rodzaju instytucjami oświatowymi. Absolwenci i absolwentki naszych studiów zyskają wiedzę i kompetencje, ale również narzędzia wspierające zarządzanie i przywództwo oświatowe. Każdy/a z uczestników i uczestniczek w trakcie studiów będzie miał/a możliwość przygotowania portfolio z materiałami i narzędziami przydatnymi do pracy menedżerskiej. Po zakończeniu studiów udzielamy naszym absolwentom wsparcia eksperckiego (konsultacje, diagnozy, szkolenia) w ich drodze zawodowej. Dodatkowo dla osób zainteresowanych w ramach studiów proponujemy program praktyk/hospitacji menedżerskich w różnych typach szkół i placówek oświatowych.

Odpowiedzialność za prowadzenie studiów II Zarządzania Oświatą została powierzona Zakładowi Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej WSE UAM, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnoz, ewaluacji polityki oświatowej, wspierania i kreowania nowych rozwiązań na potrzeby rynku edukacyjnego. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą, znającą problemy zarządzania oświatą w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym

Kierowaliśmy i kierujemy znaczącymi projektami z zakresu zarządzania oświatą oraz polityki oświatowej z perspektywy samorządów, dyrektorów, rodziców, uczniów czy biznesu. To wszystko sprawia, że uzyskany u nas dyplom będzie świadczył nie tylko o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach, ale również o prestiżu, jaki daje ukończenie studiów w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

Program studiów obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 • Finansowanie oświaty
 • Rozwój zawodowy dyrektora i nauczyciela
 • Marketing usług edukacyjnych
 • Metodologia budowania strategii edukacyjnych
 • Prawo oświatowe i administracyjne
 • Nadzór pedagogiczny
 • Polityka oświatowa samorządów lokalnych
 • Planowanie pracy w placówce oświatowo-wychowawczej
 • Polityka oświatowa a zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie jakością placówki oświatowej
 • Psychologia w zarządzaniu placówkami oświatowymi
 • Struktura organizacyjna instytucji oświatowych
 • Zarządzanie konfliktem w placówkach oświatowych
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi – dobre praktyki
 • Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
 • Marketing usług edukacyjnych.

Praktyki

Organizację i przebieg praktyk studenckich na I roku reguluje
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:

 1. Rodzaj i czas trwania praktyki określa plan studiów.
 2. Praktyki odpowiadają profilowi kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu równorzędnemu z innymi zajęciami objętymi planem studiów dla danych specjalności.
 3. Opieką nad praktykami z ramienia uczelni sprawuje i je zalicza opiekun-koordynator praktyk.
 4. Opiekunem studenta w placówce edukacyjnej jest wskazany przez Dyrektora nauczyciel, z którym praktykant konsultuje na bieżąco przebieg praktyk.
 5. W trakcie odbywania praktyki student realizuje program praktyki i podporządkowuje się organizacji pracy w placówce.
 6. Student przed rozpoczęciem praktyki przedkłada Dyrektorowi placówki skierowanie na praktykę, program praktyki i porozumienie.
 7. Student podejmujący praktykę musi być – na czas trwania praktyki - ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Praktykant wypełnia dokument Oświadczenie o ubezpieczeniu i przed udaniem się na praktykę składa dokument u opiekuna praktyk z ramienia uczelni.

II. ZADANIA OGÓLNE PRAKTYKANTA:

 1. Zdobycie wiedzy na temat sposobów i charakteru pracy placówki. W tym celu student powinien:
  a. przeanalizować wraz z opiekunem dokumenty stanowiące prawną podstawę działania placówki (ustawy, zarządzenia, rozporządzenia)
  b. zapoznać się ze statutem placówki
  c. zapoznać się z jej strukturą organizacyjną, również (o ile jest to możliwe i wskazane ze względu na cel praktyki) przez branie udziału w pracach komórek organizacyjnych oraz opracowanie schematu organizacyjnego placówki wraz z opisem zadań i uprawnień przypisanych do poszczególnych stanowisk;
  d. zapoznać się z formami pracy stosowanymi w placówce
  e. zapoznać się w dokumentacją opracowywaną w placówce.
 2. Zdobywanie, ulepszanie i rozwijanie kompetencji praktycznych i interpersonalnych poprzez:
  a. opracowywanie planów zajęć
  b. obserwacja zajęć
  c. samodzielne prowadzenie zajęć o zróżnicowanym charakterze (np. warsztaty – dotyczy osób posiadających przygotowanie pedagogiczne)
  d. udział w działaniach podejmowanych przez pracowników
  e. prowadzenie pod kontrolę opiekuna ze strony placówki standardowej dokumentacji.
 3. Opracowanie monografii placówki wg podanych zagadnień na 10 – 15 stron.
 4. Zgromadzenie koniecznej do zaliczenia praktyki dokumentacji.
 5. Dostarczenie dokumentacji do opiekuna praktyk ze strony WSE UAM w terminie ustalonym przez opiekuna praktyk.

III. DOKUMENTACJA PRAKTYKI

Codzienne aktywność w czasie trwania praktyki dokumentowana jest przez studenta w formie dzienniczka praktyk. Znajdują się w nim informacje dotyczące:

 1. czynności, jakie będą realizowane w czasie trwania praktyki
 2. czasu spędzonego w placówce w danym dniu
 3. zadań realizowanych w placówce w danym dniu
 4. zdobytych umiejętności
 5. własnych spostrzeżeń dotyczących pobytu w placówce (karta samooceny studenta)
 6. harmonogram praktyki – skrócona wersja dzienniczka praktyk (synteza wykonywanych działań podczas praktyki)
 7. opinia opiekuna praktyk ze strony instytucji na temat funkcjonowania studenta w placówce, musi zawierać ocenę końcową
 8. Uwaga! Konieczne jest wykazanie czynności związanych ze specjalnością Zarządzanie Oświatą
 9. Uwaga! Wpisy w dzienniczku praktyk wymagają potwierdzenia opiekuna praktyk przez opieczętowanie i podpisanie
 10. Monografia palcówki - wykonanie teczki, gdzie znajdą się dokumenty odnoszące się do funkcjonowania placówki.

-

Nasze pasje

W ramach specjalności Zarządzanie oświatą studentki i studenci mają możliwość uczestniczyć w wydarzeniach prowadzonych przez Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej UAM. Ostatnio realizowane przez ZPOiEO projekty:

 • 1.12.2017 - 31.09.2021 – wsparcie administracyjno-organizacyjne spotkań oświatowych prowadzonych w ramach projektu: Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów; kierownik projektu: dr Izabela Cytlak, Nr wniosku: WND-POWR.02.10.00-00-2014/17-01 (źródła finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 1.09.2019-31.12.2019 – wsparcie administracyjno-organizacyjne spotkania dla społeczności Poznania, w ramach premiery filmu z zakresu integracji społecznej w projekcie: PUK PUK. Pokaż Usłysz Korzystaj! We współpracy z OAK Usługi Opiekuńcze Sp. z o. o.; Finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 1–2.12.2016 - wsparcie organizacyjno-administracyjne w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych”, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Poznań.

Nasze Koło Naukowe:

 • Koło Naukowe Zarządzania oświatą (opiekunowie: dr Izabela Cytlak, dr Roman Pawłowski): udział studentek i studentów w konferencjach organizowanych przez Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej WSE UAM (m.in. wsparcie organizacyjno-administracyjne w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych” 1 – 2 grudnia 2016 roku, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Poznań); akcje charytatywne (m.in. zbiórka książek dla oddziału onkologii dziecięcej Szpitala im. Jonschera w Poznaniu, zbiórka środków higienicznych dla Hospicjum Domowego w Poznaniu; wsparcie uczniów ze szkół podstawowych w sytuacji epidemii: wspólne odrabianie lekcji, wsparcie w edukacji)
 • Udział studentek i studentów w konferencjach kół naukowych (prezentacja wyników badań dotyczących dyrektora szkoły przygotowanych w ramach działalności koła).

Dobre praktyki edukacyjne (ewaluacja, innowacje, badania naukowe) prowadzone przez Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej:

 1. Projekty badawczo-praktyczne w ramach przedmiotów kierunkowych (przygotowanie planu działań marketingowych szkoły/placówki oświatowej wraz z budżetem).
 2. Wizyty studyjne w szkołach i placówkach oświatowych (w ramach programu hospitacji dla specjalności Zarządzanie oświatą) - m.in. szkoła Łejery (model zarządzania szkołą alternatywną), Prywatna Szkoła Podstawowa w Biedrusku (zarządzanie szkołą prywatną), Przedszkole Parkowe Skrzaty Fundacji UAM etc.
 3. Doradztwo systemowe - współpraca z organami prowadzącymi szkoły.
 4. Współpraca z radą przedsiębiorców dla specjalności Zarządzanie oświatą.
 5. Udział i wsparcie administracyjno-organizacyjne w organizacji konferencji naukowo-szkoleniowo-praktycznych.
 6. Zajęcia w formie treningów interpersonalnych (Negocjacje i mediacje, Zarządzanie zasobami ludzkimi etc.). W trakcie zajęć studenci ćwiczą umiejętności i kompetencje społeczne związane z zarządzaniem konfliktem, zasobami ludzkimi. W bezpiecznej, szkoleniowej atmosferze odgrywają różnorodne sytuacje społeczne i zawodowe, realizują gry społeczne, dzięki czemu nabywają oraz rozwijają umiejętności i kompetencje niezbędne w przyszłej pracy.
 7. Symulacje działań finansowych (przygotowanie oraz krytyczna analiza budżetu szkoły/placówki oświatowej) w ramach przedmiotu Finansowanie oświaty.
 8. Przygotowanie narzędzi wsparcia w edukacji zdalnej dla szkół i placówek oświatowych współpracujących ze specjalnością (materiały dydaktyczne w formie e-lekcji, filmy edukacyjno-instruktażowe, bajki terapeutyczne, zajęcia zdalne rozwijające kreatywność, zajęcia zdalne relaksacyjne).

Absolwenci

Zadaniem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej w dziedzinie zarządzania wszelkiego rodzaju instytucjami oświatowymi. Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwolą absolwentom na właściwą organizację nadzoru, prowadzenia dokumentacji i sprawnego zarządzania zespołem pracowniczym. Program studiów, oprócz wykładów i konwersatoriów, obejmuje także praktyki, ważne dla uzyskania i pogłębienia wiedzy praktycznej potrzebnej przyszłemu dyrektorowi czy menedżerowi oświaty.

Absolwent:

 • uzyska podstawową wiedzę o metodach i narzędziach zarządzania personelem
 • rozwinie praktyczne umiejętności wdrażania wybranych procedur personalnych
 • wskaże charakterystyczne akty prawne normujące ewaluację pracy szkoły/placówki oświatowej
 • potrafi prowadzić badania pedagogiczne, sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazać możliwości rozwoju placówki oświatowej
 • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu planowania i zarządzania placówką oświatową w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego mają możliwość (odpłatnie w ramach DUE) uzupełnienia w toku studiów drugiego stopnia przedmiotów i praktyk dających przygotowanie pedagogiczne w zakresie studiowanej specjalności. Przygotowanie to jest konieczne w przypadku osób planujących podjęcie pracy w placówkach systemu oświaty.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne