Profilaktyka i interwencja kryzysowa

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestrów).

Zakład Poradnictwa Społecznego
kierownik: prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek

Opis

Studia na specjalności profilaktyka i interwencja kryzysowa mają za zadanie wyposażenie studentów w kompetencje i umiejętności niezbędne do przeciwdziałania i zapobiegania problemom jednostek na różnych etapach rozwojowych oraz grup społecznych a także ich negatywnym konsekwencjom prowadzącym do kryzysów, patologii, marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz kompetencje do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Działania o charakterze profilaktycznym – zarówno prewencja pierwotna (zapobieganie możliwości wystąpienia zaburzeń), jak i prewencja wtórna, mogąca przybrać formę interwencji kryzysowej (związana z minimalizowaniem negatywnych efektów pojawiających się problemów i/ lub zapobieganiem ich rozwojowi w sytuacji wystąpienia już pierwszych sygnałów) to ważne obszary działalności pedagogów, osób zajmujących się pracą socjalną, asystentów rodziny, osób zatrudnionych i zamierzających podjąć pracę w sektorze szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Przedmioty specjalnościowe

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • socjologia problemów społecznych
 • profilaktyka uzależnień
 • profilaktyka marginalizacji osób starszych
 • promocja zdrowia i profilaktyka chorób cywilizacyjnych
 • streetworking
 • interwencja kryzysowa w szkole
 • interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy
 • interwencja kryzysowa w sytuacjach ryzykownych on-line
 • interwencja kryzysowa w sytuacji choroby i śmierci.

Kariera

Absolwent specjalności profilaktyka i interwencja kryzysowa posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga i innych stanowiskach pedagogicznych między innymi w:

 • szkołach różnego typu: szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych (dotyczy Studentów posiadających kwalifikacje pedagogiczne; istnieje możliwość uzupełnienia kwalifikacji w trakcie trwania studiów II stopnia)
 • instytucjach pomocy osobom doświadczającym kryzysu w rodzinie: np. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 • instytucjach wspierających dzieci i rodziców: np. Ośrodkach Pomocy Rodzinie - miejskich, gminnych, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych
 • interwencyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, świetlicach różnego typu (środowiskowych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych), klubach profilaktyczno-wychowawczych, klubach profilaktyki środowiskowej
 • Powiatowych zespołach interwencyjnych, Zespołach interdyscyplinarnych, schroniskach, hostelach, Centrach i Ośrodkach Interwencji Kryzysowej (wraz z telefonami zaufania)
 • Ośrodkach dla ofiar przemocy w rodzinie
 • Ośrodkach dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • Domach Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domach Samopomocy
 • Domach Samotnej Matki, Domach Matki i Dziecka
 • instytucjach wsparcia osób zmarginalizowanych np. osób bezdomnych, instytucjach profilaktyki, punktach konsultacyjnych i doradczych na stanowisku pedagoga, konsultanta, asystenta d/s pomocy rodzinie, jednostce w sytuacjach trudnych
 • poradniach różnego typu
 • organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach widniejących w Krajowy Rejestrze Sądowym działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin.

-

-

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne