Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestrów).

Zakład Podstaw Wychowania i Opieki
Kierownik: prof. UAM dr hab. Renata Michalak

Opis

Absolwent specjalności: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca z rodziną jest przygotowany do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką i innymi formami pomocy, a także profilaktyką oraz terapią, w odniesieniu do osób w każdym wieku; może pracować m.in. w żłobku, szkole, poradni psychologiczno – pedagogicznej, internacie, świetlicy socjoterapeutycznej, domu kultury, rodzinnym domu dziecka, klubie seniora. Absolwent tej specjalności jest także przygotowany do pracy z rodziną, zwłaszcza zmagającą się z różnymi trudnościami. Nadto, ma przygotowanie do pracy w placówkach zajmujących się badaniami naukowymi z zakresu pedagogiki. Jest także przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiów podyplomowych.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

Przedmioty specjalnościowe:

 • Opieka i wychowanie w różnych fazach życia
 • Teoretyczne podstawy pracy z rodziną
 • Wychowanie, opieka i doradztwo w szkole
 • Diagnoza rodziny
 • Metody pracy z rodziną
 • Warsztat umiejętności opiekuna – wychowawcy
 • Warsztat pracy asystenta rodziny.

Praktyki

Studenci specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (studia uzupełniające, magisterskie) w trakcie trwania studiów realizują praktyki zawodowe m.in. w:

 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • miejskich ośrodkach pomocy rodzinie
 • centrach interwencji kryzysowej
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • żłobkach, klubach dziecięcych
 • szkołach
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • Ponadto studenci studiów uzupełniających, magisterskich, którzy nie uzyskali w trakcie studiów licencjackich tzw. przygotowania pedagogicznego, mogą skorzystać z oferty przygotowanej przez Wydział Studiów Edukacyjnych i zrealizować Dodatkowe Usługi Edukacyjne (DUE).

Kariera

MOŻLIWE STANOWISKA PRACY (Uwaga: stanowiska pracy zajmowane w instytucjach oświatowych możliwe dla studentów posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Istnieje możliwość uzupełnienia kwalifikacji w trakcie trwania studiów II stopnia):

 • pedagog w instytucjach wspierających rodzinę oraz osoby i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym (np. gminnych ośrodkach pomocy rodzinie, powiatowych centrach pomocy rodzinie)
 • asystent rodziny
 • pedagog szkolny (w szkołach podstawowych, średnich, zawodowych)
 • wychowawca i opiekun w świetlicach i klubach różnego typu (świetlicach: szkolnych, socjoterapeutycznych, środowiskowych; klubach: dziecięcych, młodzieżowych, seniora)
 • wychowawca w bursie szkolnej, internacie, ochotniczych hufcach pracy
 • pedagog w ośrodku adopcyjnym, preadopcyjnym, interwencyjnym
 • wychowawca i opiekun w placówkach opiekuńczo – wychowawczych różnego typu, (np. domach dziecka) oraz zajmujących się pieczą zastępczą
 • pedagog w poradni rodzinnej, psychologiczno - pedagogicznej, zawodowej,
 • opiekun małego dziecka, osoby starszej
 • pedagog w hospicjach i placówkach opieki paliatywnej
 • pedagog w organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin.

Nasze pasje

Szanowni Państwo zapraszamy do studiowania specjalności, która prowadzona jest przez pracowników Zakładu Podstaw Wychowania i Opieki, jednego z najdłużej działających zakładów na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Warto wiedzieć, że Zakład ma znaczące tradycje m.in. we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; w tym z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i edukacyjnymi. Od kilkunastu lat, każdego roku spotykamy się na seminariach i omawiamy aktualne dla praktyki i nauki zagadnienia. Dzięki temu, studenci mają możliwość realizacji praktyk, wolontariatu czy stażu w różnorodnych, „zaprzyjaźnionych” z nami instytucjach.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Zakładu w mediach społecznościowych.

https://www.facebook.com/zaklad.podstaw.wychowania.i.opieki.wse.uam

Przy Zakładzie od wielu lat aktywnie działa Koło Naukowe Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej „Razem”. Studenci działający w Kole realizują nie tylko naukowe zadania i biorą udział w konferencjach, ale także szkolą się na warsztatach, jak również organizują (lub współorganizują) wiele ważnych wydarzeń społecznych dla różnych grup i osób w każdym wieku.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Koła w mediach społecznościowych.

https://www.facebook.com/kolonaukowerazem

STUDIUJ Z NAMI

-

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne