Resocjalizacja

Resocjalizacja

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).

Zakład Resocjalizacji
Kierownik: Prof. UAM dr hab. Maciej Muskała

Opis

Po ukończeniu studiów na specjalności Resocjalizacja, absolwent posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do rozumienia procesów i kontekstów kształcenia, wychowania, wsparcia i opieki oraz wdrażania jej dyrektyw do praktyki zorientowanej na szeroko rozumianą profilaktykę i resocjalizację. Identyfikuje, diagnozuje i rozwiązuje problemy z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki i resocjalizacji, tak w środowisku lokalnym, jak i instytucjach zamkniętych. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej oraz rozwijać własne kompetencje metodyczne. Posiada szeroką wiedzę o strukturach społecznych, które mogą stać się partnerami w projektowaniu i realizacji zadań związanych z resocjalizacją. Posiada niezbędne w pracy zawodowej kompetencje: prakseologiczne, komunikacyjne, społeczne, kreatywne, etyczno-moralne oraz informacyjno-technologiczne. Absolwent potrafi pracować w zespole, podejmując zróżnicowane role; jest animatorem i mentorem dla swoich wychowanków i środowiska lokalnego. Dokonuje oceny przydatności wybranych metod i technik, wpisując je w określone strategie działań pedagogicznych. Prognozuje efekty podjętych przez siebie zadań, dokonuje modyfikacji działań, jeśli nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów. Działa zgodnie z zasadami etycznymi.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

Wybrane przedmioty:

 • Współczesne systemy resocjalizacji
 • Pedagogika penitencjarna
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyczno resocjalizacyjnej
 • Warsztat wychowawcy placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich
 • Warsztat bezpieczeństwa osobistego
 • Warsztat wychowawcy placówek resocjalizacyjnych dla dorosłych
 • Socjologiczne podstawy resocjalizacji
 • Prawo karne i penitencjarne
 • Psychologia penitencjarna
 • Wybrane problemy przestępczości nieletnich
 • Profilaktyka społeczna
 • Pomoc postpenitencjarna
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Warsztat kuratora sądowego
 • Współczesne zjawiska i subkultury dewiacyjne.

Praktyki

Cele:

W ramach praktyk pedagogicznych studenci mają zapoznać się z placówkami systemu oświaty, przygotować się do podejmowania profesjonalnych kontaktów z uczestnikami procesów pedagogicznych, poznać swoistości zadań diagnostycznych i projektowych realizowanych w danej placówce, przygotować się do ich samodzielnej realizacji tak w pracy indywidualnej, jak również w różnego rodzaju zespołach.

Praktyki pedagogiczne pozwalają na zdobycie przygotowania pedagogicznego.

Wymiar i czas trwania praktyki:

 • II rok – 50 godzin
 • III rok – 100 godzin.

Miejsca realizacji praktyki pedagogicznej:

 • Przedszkola
 • szkoły
 • placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego
 • placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
 • placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 • placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
 • placówki doskonalenia nauczycieli
 • biblioteki pedagogiczne
 • kolegia pracowników służb społecznych.

II. Praktyki zawodowe

Cele:

Praktyki zawodowe służą wprowadzeniu studentów w praktykę oddziaływań resocjalizacyjnych. W ich ramach studenci poznają instytucje systemu resocjalizacji dzieci i młodzieży, przygotowują się do podejmowania zadań zawodowych w tym zakresie.

Wymiar i czas trwania praktyki:

 • II rok – 60 godzin

Miejsce realizacji praktyki:

 • Kuratorski Zespół Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich
 • zakład poprawczy/schronisko dla nieletnich/policyjna izba dziecka
 • areszt śledczy/ zakład karny
 • pedagog/psycholog szkolny/ poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • organizacje, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób z problemami życiowymi lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej
 • Policja
 • świetlice socjoterapeutyczne
 • ośrodek wspomagania rodziny/ centrum interwencji kryzysowej
 • MONAR/MARKOT/ wspólnota AA
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. Dom Młodzieży w Poznaniu)
 • poradnie leczenia uzależnień i współuzależnienia.

Kariera

Możliwe stanowiska pracy:

 • Pedagog/wychowawca w instytucjach systemu oświaty (szkoły, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, bursy, internaty)
 • Pedagog w schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych
 • Wychowawca/pedagog w instytucjach profilaktycznych i wychowawczych działających w środowisku lokalnym (świetlice wychowawcze i socjoterapeutyczne, ogniska pracy z młodzieżą)
 • Asystent rodziny
 • Koordynator pieczy zastępczej
 • Kurator społeczny (po przejściu odpowiednich procedur)
 • Funkcjonariusz policji/straży miejskiej/służby więziennej (po przejściu odpowiednich procedur)
 • Pracownik/założyciel fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką, resocjalizacją i readaptacją społeczną osób niedostosowanych społecznie, pracą wychowawczą z dziećmi młodzieżą, aktywizacją społeczności lokalnych.

Nasze pasje

Zakład Resocjalizacji prowadzący specjalność Resocjalizacja realizuje badania z zakresu profilaktyki, wychowania i resocjalizacji podejmowanymi zarówno w środowisku otwartym, jak i w instytucjach prowadzących pracę wychowawczą i resocjalizacyjną w środowisku zamkniętym. Tematyka ta ma swoje odzwierciedlenia także w realizowanych w Zakładzie Resocjalizacji na studiach licencjackich, w pracach licencjackich, projektach studenckich i kołach zainteresowań.

Ponadto Zakład Resocjalizacji jest jednym z inicjatorów powstania Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych, https://www.obserwatorium.wlkp.pl, którego celem jest monitorowanie aktualnych czynników ryzyka oraz formułowanie zaleceń dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki zjawiska z obszaru dewiacji społecznej. Prace w ramach Obserwatorium pozwoliły na przygotowanie „Raportu otwarcia”, który stanowił punkt odniesienia do wytyczenia celów działalności tego podmiotu.

Przy Zakładzie Resocjalizacji działa od 2006 r. Koło Naukowe Studentów Resocjalizacji „Dwa Światy” powstałe z inicjatywy dr Soni Dzierzyńskiej-Breś. Organizuje ono wraz z Zakładem Resocjalizacji cykliczne konferencje Dzień Twórczej Resocjalizacji, bierze udział w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej oraz podejmuje działania z zakresu edukacji i profilaktyki niedostosowania społecznego nieletnich np. akcje „Sianie dobra”.

Członkowie Koła biorą czynny udział w życiu naukowym Uczelni - przygotowaniu, wsparciu technicznym i tłumaczeniu seminariów, czy konferencji organizowanych przez Zakład Resocjalizacji (np. polsko-amerykańskie seminarium naukowe zorganizowane pt. „Nowe kierunki w probacji”, podczas którego członkowie Koła byli odpowiedzialni za czynności administracyjne, logistyczne oraz związane z tłumaczeniem).

Członkowie Koła biorą udział w szeregu akcji o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, pomocowym – np. zorganizowali zbiórkę książek na Wydziale Studiów Edukacyjnych, Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej oraz na Wydziale Anglistyki. Książki trafiły do Ośrodka Kuratorskiego działającego w Poznaniu. Ponadto Studenci - członkowie Koła brali aktywny udział w organizowanym przez Areszt Śledczy w Poznaniu widzeniu rodzinnym, gdzie byli odpowiedzialni za zorganizowanie czasu dla dzieci skazanych, ucząc ich tym samym m.in. alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi.

Członkowie Koła w ramach poznawania polskiego systemu resocjalizacji biorą udział w hospitacjach placówek i instytucji resocjalizacyjnych (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, zakłady karne) zapoznając się z zasadami oddziaływań resocjalizacyjnych, wymogami i warunkami pracy w poszczególnych podmiotach.

Absolwenci

Milena Mizio:
Uważam, że studia licencjackie na specjalności resocjalizacyjnej zdecydowanie rozwinęły moje wiadomości na temat problemów społecznych oraz nt. współczesnej resocjalizacji. Wysoki poziom merytoryczny zajęć specjalnościowych spowodował, że kontynuuję studia magisterskie o tematyce resocjalizacyjnej, a także dodatkowo - terapeutycznej. Zajęcia specjalnościowe były dla mnie wyjątkowe - zawsze podawano konkretne, praktyczne informacje, czekałam na nie z największym zainteresowaniem. Mnogość wiadomości pozwoliła mi rozwinąć się też w wielu aspektach, zarówno naukowym jak i zawodowym. Myślę, że studia licencjackie podały mi solidną dawkę wiedzy, którą wykorzystuję w praktyce. Nie żałuję wyboru, ponieważ niniejsze 3 lata były wykorzystane maksymalnie. Polecam :)

Rekrutacja

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne