Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Zakład Pedagogiki Społecznej
Kierownik: prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet

Opis kierunku

Specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych jest skierowana do osób zainteresowanych aktywnością społeczną, koncentrujących się na przedsiębiorczości i samorządności, zdolnych inicjować i wdrażać zadania animacyjne w obszarze społeczności lokalnej. Specjalność ta przygotowuje studentów do profesjonalnego działania w obszarze animacji społeczności lokalnych, wprowadzania zmian społecznych w środowiskach dotkniętych problemami egzystencjalnymi, budowania kapitału społecznego, rozwijania dialogu społecznego oraz wspierania rozwoju jednostek i grup. Czyni to poprzez integrację interdyscyplinarnej teorii z praktyką oraz rozwijając kompetencje niezbędne do skutecznego wspierania społeczności na różnych poziomach. Kształcenie ma na celu rozwijanie umiejętności analizy złożonych problemów pedagogicznych i społecznych oraz wdrożenie do projektowania skutecznych rozwiązań. Studenci kończący studia na specjalności pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych posiadają wysoki poziom świadomości dotyczący szczególnej wartości i roli podmiotów trzeciego sektora w aktywizacji środowiska lokalnego. Potrafią rozwijać sieć kontaktów wśród podmiotów trzech sektorów (publicznego, pozarządowego i rynkowego). Specjalność skupia się na praktycznych kompetencjach, takich jak diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnych, organizowanie działań animacyjnych, kompensacyjnych, profilaktycznych i aktywizujących. Studenci zdobywają doświadczenie praktyczne podczas praktyk zawodowych, realizowanych m.in. w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, klubach środowiskowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Wybrane przedmioty:

 • Aktywizacja dzieci i młodzieży w środowisku
 • Aktywizacja osób dorosłych w środowisku
 • Organizacje pozarządowe i wolontariat
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku lokalnym
 • Wydarzenia i kampanie społeczne – warsztat
 • Warsztat inicjatyw twórczych.

Kompetencje absolwenta

 • Dysponuje zintegrowaną wiedzą pedagogiczną, biologiczną, psychologiczną, socjologiczną oraz historyczno-filozoficzną.
 • Potrafi dokonywać analiz złożonych problemów natury pedagogicznej oraz problemów społecznych.
 • Potrafi przygotować i przeprowadzić diagnozę potrzeb i zasobów środowiska lokalnego, by na jej podstawie zaprojektować i zrealizować stosowne oddziaływania.
 • Jest przygotowany do profesjonalnego przeprowadzania działań praktycznych w zakresie animacji społeczności lokalnych.
 • Jest animatorem i integratorem więzi społecznych w środowisku lokalnym.
 • Kreuje dialog społeczny.
 • Zarządza zasobami ludzkimi, współpracuje z instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi.

Perspektywy zawodowe

Studia na specjalności pedagogika środowiskowa i animacja społeczna przygotowują do profesjonalnego zaangażowania się w życie społeczności lokalnych, rozwijania działań edukacyjnych, integracyjnych oraz animacyjnych, a także do pracy z różnorodnymi grupami społecznymi.

W programie studiów I stopnia na kierunku pedagogika udokumentowana jest realizacja przygotowania pedagogicznego, przy czym uzyskanie uprawnień związanych z przygotowaniem pedagogicznym jest możliwe pod warunkiem kontynuacji przez studenta przygotowania merytorycznego, tj. ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz. 890 t. j. z późn. zm.).

Potencjalne miejsca pracy:

 • Domy kultury (miejskie, gminne, dzielnicowe).
 • Instytucje pomocy społecznej.
 • Wychowawca w placówkach wsparcia dziennego (świetlicach socjoterapeutycznych, środowiskowych, młodzieżowych i klubach różnego typu).
 • Pedagog podwórkowy/streetworker.
 • Kluby seniora.
 • Organizacje pozarządowe działające na rzecz szeroko pojętej aktywizacji jednostek, grup i społeczności lokalnych.
 • Placówki administracji publicznej i samorządy lokalne.

Nasze pasje

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Społecznych "Liczy się człowiek"
Koło zrzesza studentów, którzy chcą rozwijać się naukowo, a przede wszystkim zdobywać cenne doświadczenie poprzez podejmowanie działań praktycznych i pomoc drugiemu człowiekowi.

Facebook

Rekrutacja

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)