Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).

Zakład Podstaw Wychowania i Opieki
Kierownik: prof. UAM dr hab. Renata Michalak

Opis
Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza jest przygotowany do pracy w placówkach różnego typu, zajmujących się wychowaniem, opieką i innymi formami pomocy, a także profilaktyką oraz terapią, w odniesieniu do osób w każdym wieku - od niemowląt (np. w żłobku), dzieci i młodzież w wieku szkolnym (np. w bursach, świetlicach szkolnych) aż po osoby starsze (np. w klubach seniora). Absolwent tej specjalności jest też przygotowany do pracy z osobami, będącymi w trudnej sytuacji życiowej (np. w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, hospicjach) i/lub ze środowisk dysfunkcyjnych (np. w świetlicach socjoterapeutycznych). Jest także przygotowany do podjęcia studiów magisterskich i podyplomowych.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

Wybrane przedmioty:

 • Wychowanie w biegu życia
 • Teoria pomocy i praktyka pomagania
 • Opieka nad małym dzieckiem
 • Opieka nad osobami w podeszłym wieku
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą
 • Diagnostyka psychopedagogiczna w pedagogice opiekuńczo – wychowawczej
 • Pedagogika zabawy
 • Techniki twórczego myślenia
 • Warsztaty teatralne.

Praktyki

Studenci specjalności Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza (studia licencjackie) w trakcie trwania studiów realizują praktyki pedagogiczne, które pozwalają na uzyskanie uprawnień do pracy w placówkach oświatowych.

Są nimi m.in.:

 • szkoły (praca na stanowisku pedagoga szkolnego oraz wychowawcy świetlicy szkolnej)
 • bursy
 • internaty
 • poradnie.

Ponadto realizują praktyki zawodowe, m.in. w:

 • domach dziecka
 • świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych
 • żłobkach, klubach dziecięcych.

Kariera

Możliwe stanowiska pracy:

 • wychowawca i opiekun w świetlicach i klubach różnego typu (świetlicach: szkolnych, socjoterapeutycznych, środowiskowych; klubach: dziecięcych, młodzieżowych, seniora)
 • wychowawca w bursie szkolnej, internacie, ochotniczych hufcach pracy,
 • wychowawca i opiekun w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu, (np. domach dziecka) oraz zajmujących się pieczą zastępczą
 • opiekun małego dziecka, osoby starszej
 • opiekun w hospicjach i placówkach opieki paliatywnej
 • w organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin.

Nasze pasje
Szanowni Państwo zapraszamy do studiowania specjalności, która prowadzona jest przez pracowników Zakładu Podstaw Wychowania i Opieki, jednego z najdłużej działających zakładów na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Warto wiedzieć, że Zakład ma znaczące tradycje m.in. we współpracy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i edukacyjnymi; od kilkunastu lat, każdego roku spotykamy się na seminariach i omawiamy aktualne dla praktyki i nauki zagadnienia. Dzięki temu, studenci mają możliwość realizacji praktyk, wolontariatu czy stażu w „zaprzyjaźnionych” z nami, różnorodnych instytucjach.


Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Zakładu w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/zaklad.podstaw.wychowania.i.opieki.wse.uam

Przy Zakładzie od wielu lat aktywnie działa Koło Naukowe Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej „Razem”. Studenci działający w Kole realizują nie tylko naukowe zadania i biorą udział w konferencjach, ale także szkolą się na warsztatach, jak również organizują (lub współorganizują) wiele ważnych wydarzeń społecznych dla różnych grup i osób w każdym wieku.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Koła w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/kolonaukowerazem

STUDIUJ Z NAMI

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne