Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wydział Studiów Edukacyjnych

Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Zakład Podstaw Wychowania i Opieki
Kierownik: prof. UAM dr hab. Renata Michalak

Specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza przygotowuje studentów do działań z zakresu wychowania i opieki, skupiając się na kluczowych aspektach rozwoju jednostki oraz zharmonizowanego funkcjonowania społecznego. Studenci zdobywają niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do pełnienia roli profesjonalnego opiekuna i wychowawcy. W obrębie tej roli zawodowej mieści się realizacja zadań związanych z udzielaniem swoistych form pomocy osobom w różnym wieku (tj. dzieci, młodzież, osoby dorosłe, także seniorzy) znajdującym się w trudnym położeniu życiowym, jak również przeżywającym szczególne trudności oraz pochodzącym ze środowisk dysfunkcyjnych. To wspomaganie podopiecznych i wychowanków w funkcjonowaniu dokonuje się poprzez niwelowanie, korygowanie nieprawidłowości oraz zapobieganie ich powstawaniu. Studenci tej specjalności uczą się przygotowywać wieloaspektowe diagnozy, które stanowią punkt wyjścia do projektowania oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i profilaktycznych. W związku z tym, że proces wychowania realizowany w instytucjach edukacyjnych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych jest szczególnym rodzajem działania, bowiem odbywa się przede wszystkim w grupie i poprzez grupę, wiele uwagi w toku studiów poświęca się umiejętnościom pracy z grupą.

W ramach specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza studenci realizują praktyki zawodowe (w systemie oświaty, tj. m.in. w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, bursach, internatach) oraz praktyki zawodowe specjalnościowe także w instytucjach pozaoświatowych, takich jak placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego (domy dziecka), świetlice środowiskowe oraz placówki realizujące działalność opiekuńczo-wychowawczą z małym dzieckiem (kluby malucha, żłobki). Realizacja praktyki specjalnościowej pozwala studentom na przygotowanie się do  projektowania i realizowania procesów opiekuńczych i wychowawczych poprzez zdobywanie niezbędnej wiedzy obejmującej specyfikę pracy wybranych instytucji oraz umiejętności praktycznych poprzez obserwację warsztatu pracy specjalistów i realizację zadań w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi placówek.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

Wybrane przedmioty:

 • Wychowanie w biegu życia.
 • Teoria pomocy i praktyka pomagania.
 • Pomoc i opieka w starości.
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą.
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w przypadkach indywidualnych.
 • Diagnostyka psychopedagogiczna w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej.
 • Warsztat kreatywnego opiekuna – wychowawcy.
 • Biograficzne uwarunkowania rozwoju.
 • Opieka nad małym dzieckiem.
 • Pedagogika zabawy.
 • Kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży.
 • Metodyka zajęć plastycznych.
 • Metodyka zajęć muzycznych.
 • Warsztaty teatralne.

Kompetencje absolwenta

 • Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych i wychowawczych.
 • Udzielanie pomocy psychopedagogicznej w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i grupowych.
 • Korygowanie zaburzeń w funkcjonowaniu i rozwoju.
 • Sporządzanie diagnozy psychopedagogicznej.
 • Projektowanie i prowadzenie zajęć z grupą osób w różnym wieku (dziecięcą, młodzieżową, dorosłych, także starszych) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 • Korygowanie zaburzeń w rozwoju
 • Planowanie, organizowanie, realizowanie i ewaluowanie czynności opiekuńczych i wychowawczych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest przygotowany do pracy z osobami, będącymi w trudnej sytuacji życiowej (np. w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, hospicjach) i/lub pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych (np. w świetlicach socjoterapeutycznych).

W programie studiów I stopnia na kierunku pedagogika udokumentowana jest realizacja przygotowania pedagogicznego, przy czym uzyskanie uprawnień związanych z przygotowaniem pedagogicznym jest możliwe pod warunkiem kontynuacji przez studenta przygotowania merytorycznego, tj. ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz. 890 t. j. z późn. zm.).

Możliwe stanowiska pracy:

 • Wychowawca w placówkach wsparcia dziennego (świetlicach socjoterapeutycznych, środowiskowych, młodzieżowych i klubach różnego typu).
 • Opiekun małego dziecka, osoby starszej.
 • Opiekun w hospicjach i placówkach opieki paliatywnej.
 • Asystent rodziny.
 • Założyciel/pracownik organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin.

Nasze pasje
Szanowni Państwo zapraszamy do studiowania specjalności, która prowadzona jest przez pracowników Zakładu Podstaw Wychowania i Opieki, jednego z najdłużej działających zakładów na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Warto wiedzieć, że Zakład ma znaczące tradycje m.in. we współpracy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i edukacyjnymi; od kilkunastu lat, każdego roku spotykamy się na seminariach i omawiamy aktualne dla praktyki i nauki zagadnienia. Dzięki temu, studenci mają możliwość realizacji praktyk, wolontariatu czy stażu w „zaprzyjaźnionych” z nami, różnorodnych instytucjach.


Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Zakładu w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/zaklad.podstaw.wychowania.i.opieki.wse.uam

Przy Zakładzie od wielu lat aktywnie działa Koło Naukowe Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej „Razem”. Studenci działający w Kole realizują nie tylko naukowe zadania i biorą udział w konferencjach, ale także szkolą się na warsztatach, jak również organizują (lub współorganizują) wiele ważnych wydarzeń społecznych dla różnych grup i osób w każdym wieku.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Koła w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/kolonaukowerazem

STUDIUJ Z NAMI

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne