Socjoterapia i promocja zdrowia

Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Laboratorium Promocji Zdrowia i Psychoterapii
Kierownik: dr hab. Katarzyna Waszyńska

Opis kierunku

Specjalność socjoterapia i promocja zdrowia przygotowuje studentów do prac w obszarze społecznym, zdrowotnym i edukacyjnym, w zakresie wsparcia psychospołecznego, promocji zdrowia oraz prowadzenia działań socjoterapeutycznych. Socjoterapia, jako forma grupowej pomocy psychopedagogicznej, skierowana jest do dzieci i młodzieży z grup ryzyka lub przejawiających trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym. Głównym celem socjoterapii jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez pomoc w realizacji zadań rozwojowych, radzenie sobie z kryzysami, zwiększanie wiedzy i umiejętności psychospołecznych, oraz stwarzanie warunków umożliwiających zmianę przekonań i zachowań (cel terapeutyczny). Dodatkowo, specjalizacja obejmuje promocję zdrowia, umożliwiającą zwiększenie kontroli nad zdrowiem i stylem życia.

Studenci specjalności socjoterapia i promocja zdrowia poza wiedzą pedagogiczną, psychologiczną (szczególnie z obszaru psychologii rozwojowej i psychopatologii) oraz socjologiczną zdobywają wiedzę na temat zastosowania socjoterapii, promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Rozwijają umiejętności diagnozowania zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym, planowania, organizowania i prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych zarówno grupowych, jak i indywidualnych. W czasie warsztatów pracują nad umiejętnościami interpersonalnymi, zdolnością wglądu w mechanizmy kontroli emocji oraz umiejętnościami nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych.  Program studiów zawiera praktyki zawodowe, które pozwalają rozwijać kompetencje społeczne i merytoryczne, ale również weryfikować i rozszerzać wiedzę teoretyczną.


Wybrane przedmioty:

 • Diagnostyka psychopedagogiczna.
 • Konstruowanie programów profilaktycznych.
 • Techniki wspomagania zdrowia.
 • Warsztat pracy pedagoga.
 • Terapia zajęciowa.
 • Profilaktyka i terapia trudności w uczeniu się.
 • Metody socjoterapii (m.in w pracy z dzieckiem doświadczającym przemocy, nadpobudliwym psychoruchowo…).
 • Pedagogika zabawy.
 • Podstawy mediacji.
 • Pomoc psychologiczna i pedagogiczna.
 • Rozwój psychoseksualny i edukacja seksualna.

Kompetencje absolwenta

 • Posiada wiedzę na temat zastosowania, zakresu i znaczenia socjoterapii, promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
 • Zna formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno w obszarze rozwijania zasobów i kompetencji osobistych, jak również w zakresie pojawienia się trudności, problemów, zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym.
 • Zna zasady przeprowadzania diagnozy pedagogicznej, potrafi zaplanować i zorganizować działania opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne, profilaktyczne, socjoterapeutyczne.
 • Jest przygotowany do organizowania, prowadzenia oraz ewaluowania różnego typu zajęć, warsztatów i programów edukacyjnych.
 • Prowadzi profilaktykę wychowawczą.
 • Współpracuje z rodzicami i nauczycielami wychowanków.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności socjoterapia i promocja zdrowia mogą podejmować pracę w placówkach wsparcia dziennego, centrach interwencji kryzysowej, ośrodkach mediacji, instytucjach ochrony i wspomagania zdrowia, sanatoriach, fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach skoncentrowanych wokół działań profilaktycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, działach promocji zdrowia, departamentach zdrowia w firmach i instytucjach.

W programie studiów I stopnia na kierunku pedagogika udokumentowana jest realizacja przygotowania pedagogicznego, przy czym uzyskanie uprawnień związanych z przygotowaniem pedagogicznym jest możliwe pod warunkiem kontynuacji przez studenta przygotowania merytorycznego, tj. ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz. 890 t. j. z późn. zm.).

Możliwe stanowiska pracy:

 • Wychowawca w placówkach wsparcia dziennego (świetlice socjoterapeutyczne, klubu młodzieżowe, ogniska).
 • Animator czasu wolnego.
 • Pedagog podwórkowy.
 • Specjalista do spraw profilaktyki.
 • Specjalista do spraw promocji zdrowia.
 • Specjalista do spraw szkoleń.
 • Edukator zdrowotny.
 • Specjalista do spraw programów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych.

Nasze pasje

https://www.facebook.com/socjoterapiaipromocjazdrowiauam/

rekrutacja

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)