Socjoterapia i promocja zdrowia

Socjoterapia i promocja zdrowia

Tryby studiowania: stacjonarny
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).

Laboratorium Promocji Zdrowia i Psychoterapii
Kierownik: dr hab. Katarzyna Waszyńska

Opis

Specjalność Socjoterapia i promocja zdrowia obejmuje dwa obszary tematyczne i kompetencyjne:

Socjoterapię – grupowa forma pomocy psychopedagogicznej; metoda pracy skierowana do dzieci i młodzieży z grup ryzyka i/lub przejawiających trudności i/lub zaburzenia w funkcjonowaniu psychospołecznym. Celem jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym: pomoc i wspieranie ich w realizacji zadań rozwojowych, radzeniu sobie z kryzysami i trudnościami, zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie funkcjonowania psychospołecznego, a także stwarzanie dzieciom takich warunków (doświadczeń społecznych), aby umożliwić im zmianę przekonań, zachowań i odreagowanie emocjonalne (cel terapeutyczny)

oraz

Promocję zdrowia - proces i działania umożliwiające zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem (utrzymaniem i poprawą) i stylem życia.

Absolwent Socjoterapii i promocji zdrowia:

Posiada wiedzę na temat zastosowania, zakresu i znaczenia socjoterapii, promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Zna formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno w obszarze rozwijania zasobów i kompetencji osobistych jak również w zakresie pojawienia się trudności, problemów, zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym. Zna zasady przeprowadzania diagnozy pedagogicznej i potrafi zaplanować i zorganizować działania opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne, profilaktyczne, socjoterapeutyczne. Jest też przygotowany do organizowania, prowadzenia oraz ewaluowania różnego typu zajęć, warsztatów i programów edukacyjnych.

Absolwent jest przygotowany do pracy między innymi w:

 • placówkach oświatowych, w tym w zakresie zadań związanych z socjoterapią w szkołach, w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych
 • placówkach oświatowych, w tym w zakresie zadań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką
 • instytucjach opiekuńczo-wychowawczych; świetlicach socjoterapeutycznych;
 • centrach interwencji, ośrodkach mediacji
 • instytucjach ochrony i wspomagania zdrowia, sanatoriach
 • fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach skoncentrowanych wokół działań profilaktycznych, psycho-edukacyjnych, socjoterapeutycznych
 • działach promocji zdrowia, departamentach zdrowia w firmach i instytucjach.

Możliwe stanowiska pracy:

 • socjoterapeuta
 • animator czasu wolnego
 • specjalista do spraw profilaktyki
 • specjalista do spraw promocji zdrowia
 • specjalista do spraw szkoleń
 • edukator zdrowotny
 • specjalista do spraw programów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych
 • konsultant do spraw edukacji zdrowotnej.

Program studiów dla studiów stacjonarnych

Wybrane przedmioty:

 • diagnostyka psychopedagogiczna
 • konstruowanie programów profilaktycznych
 • techniki wspomagania zdrowia
 • warsztat pracy pedagoga
 • terapia zajęciowa
 • profilaktyka i terapia trudności w uczeniu się
 • metody socjoterapii (m.in w pracy z dzieckiem doświadczającym przemocy, nadpobudliwym psychoruchowo…)
 • pedagogika zabawy
 • podstawy mediacji
 • pomoc psychologiczna i pedagogiczna
 • Rozwój psychoseksualny i edukacja seksualna

Praktyki

 • Praktyka może być realizowana jako praktyka śródroczna lub ciągła, w okresie wyznaczonym przez opiekuna praktyk. Dzienna i tygodniowa liczba godzin odbywanych w ramach praktyki może być zmienna, dostosowana do warunków danej placówki oraz studenta, lecz nie wyższa niż 5 godzin dziennie
 • Student przed rozpoczęciem praktyk otrzymuje od opiekuna praktyk: oświadczenie dotyczące ubezpieczenia, deklarację dotyczącą miejsca odbywania praktyk, skierowanie na praktykę, instrukcję praktyk oraz umowę dla opiekuna praktyki ze strony instytucji
 • Przed rozpoczęciem praktyk, student dostarcza opiekunowi praktyk deklarację dotycząca miejsca odbywania praktyk oraz oświadczenie o dokonanym ubezpieczeniu na czas trwania praktyk
 • Student dokumentuje praktykę poprzez uzupełnianie dziennika praktyk wraz z załącznikami.

1. Cele praktyki:

 • Poznanie praktycznej działalności placówek, w których odbywają się praktyki
 • Wchodzenie praktykanta w role zawodowe w instytucjach będących terenem ich przyszłej pracy zawodowej
 • Rozwijanie oraz pogłębianie kompetencji pedagogicznych, w toku obserwacji oraz własnej aktywności.

2. Miejsce odbywanie praktyki zawodowej
Studenci odbywają praktykę w różnych typach placówek:

 • Placówki pozaszkolne, prowadzące działalność opiekuńczo-wychowawczą i socjoterapeutyczną (np. świetlice edukacyjne i socjoterapeutyczne, zakłady poprawcze, domy kultury, domy i ośrodki pomocy społecznej, ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej, domy dziecka, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkolne schroniska młodzieżowe, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, pogotowia opiekuńczo-wychowawcze, środowiskowe domy samopomocy, rodzinne domy samopomocy, środowiskowe ogniska wychowawcze, stowarzyszenia i fundacje związane z działalnością opiekuńczo-wychowawczą i socjoterapeutyczną)
 • Placówki związane z ochroną i promocją zdrowia (sanepidy, ośrodki odwykowe, leczenia uzależnień, ośrodki dziennego pobytu, gabinety kosmetyczne promujące zdrowie, kliniki leczenia bólu, niepłodności itp., sanatoria, stowarzyszenia i fundacje.).

3. Miejsce odbywania  praktyki pedagogicznej

 • Placówki oświatowe: szkoły podstawowe, gimnazja, średnie, zawodowe; szkoły zorganizowane w zakładzie opieki zdrowotnej, w tym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i lecznictwa uzdrowiskowego
 • Zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne placówki oświatowo-wychowawcze, placówki artystyczne, placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Bursa, Dom Wczasów Dziecięcych,  Zespół Szkół i Placówek Oświatowych (z wyłączeniem szkół specjalnych).

Kariera

Absolwent jest przygotowany do pracy między innymi w:

 • placówkach oświatowych, w tym w zakresie zadań związanych z socjoterapią w szkołach, w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych
 • placówkach oświatowych, w tym w zakresie zadań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką
 • instytucjach opiekuńczo-wychowawczych; świetlicach socjoterapeutycznych;
 • centrach interwencji, ośrodkach mediacji
 • instytucjach ochrony i wspomagania zdrowia, sanatoriach
 • fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach skoncentrowanych wokół działań profilaktycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych
 • działach promocji zdrowia, departamentach zdrowia w firmach i instytucjach.

Możliwe stanowiska pracy:

 • socjoterapeuta
 • animator czasu wolnego
 • specjalista do spraw profilaktyki
 • specjalista do spraw promocji zdrowia
 • specjalista do spraw szkoleń
 • edukator zdrowotny
 • specjalista do spraw programów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych
 • konsultant do spraw edukacji zdrowotnej.

Nasze pasje

https://www.facebook.com/socjoterapiaipromocjazdrowiauam/

rekrutacja

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)