Doradztwo zawodowe i edukacja karierowa

Poziom studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego
ul. Szamarzewskiego 89, Budynek D, z poziomu II przejście na niski parter, pok. 222 i poziom I pok. 111,110
e-mail: ksztalc@amu.edu.pl
Kierownik: prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska

Specjalność doradztwo zawodowe i edukacja karierowa adresowana jest do osób zainteresowanych planowaniem karier edukacyjno-zawodowych, rozwojem zawodowym, rynkiem pracy, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz prowadzeniem szkoleń. Ogólnym celem kształcenia jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw związanych z efektywną realizacją współczesnego doradztwa zawodowego i działaniami w obszarze edukacji karierowej. Specjalność doradztwo zawodowe i edukacja karierowa stanowi pierwszy krok w kierunku realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym. Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, realizacją i ewaluacją ofert z zakresu edukacji karierowej rozumianej jako proces całożyciowy.

Program specjalności opiera się na współczesnych koncepcjach doradztwa zawodowego i edukacji karierowej. Punktem odniesienia do projektowania efektów uczenia się są założenia koncepcji poradnictwa całożyciowego oraz aktualne ramy prawne związane z realizacją doradztwa zawodowego w polskim systemie edukacji. Studenci przygotowywani są do pracy doradczej z dziećmi i młodzieżą oraz z dorosłymi na różnych etapach ścieżki karierowej. Podczas studiów rozwijane są kompetencje związane z planowaniem karier zawodowych i efektywnym ich realizowaniem. Studenci uzyskują wiedzę związaną z współczesnymi trendami na rynku pracy i w zakresie ofert edukacyjnych, z funkcjonowaniem człowieka w miejscu pracy, europejskimi i krajowymi uwarunkowaniami edukacji karierowej. Rozwijają umiejętności w obszarze diagnozowania zasobów karierowych, projektowania zajęć grupowych, wykorzystywania technologii cyfrowych w procesie doradczym. Zdobywają kompetencje do realizacji wsparcia doradczego w formie indywidualnej, grupowej i zapośredniczonej. Na specjalności doradztwo zawodowe i edukacja karierowa duże znaczenie ma również kształcenie praktyczne realizowane w ramach praktyk zawodowych specjalnościowych, które przygotowują studentów do realizacji ścieżki kariery zawodowej na stanowisku doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy, stowarzyszeniach, fundacjach, przedsiębiorstwach i innych placówkach (publicznych i prywatnych) świadczących usługi doradcze i edukacyjne. Praktyki specjalnościowe wyposażają studentów w niezbędną wiedzę na temat sposobów i charakteru pracy wybranych instytucji oraz pozwalają zdobywać, doskonalić i ulepszać umiejętności praktyczne poprzez obserwację codziennej pracy specjalistów, aktywny udział w podejmowanych działaniach zawodowych oraz bezpośredni kontakt z osobami będącymi adresatami/klientami placówek.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Współczesne koncepcje edukacji karierowej.
 • Polityka rynku pracy.
 • Metodyka doradztwa zawodowego.
 • Diagnostyka w doradztwie zawodowym.
 • Techniki coachingowe w doradztwie.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Warsztat rozwijania umiejętności doradczych.
 • Doradztwo karierowe dla osób dorosłych.
 • Patologie rynku pracy.
 • E-doradztwo
 • Szkolenia w procesie projektowania karier.

Kompetencje absolwenta:

 • Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania współczesnego rynku pracy oraz dynamiki i uwarunkowań współczesnych karier edukacyjno-zawodowych.
 • Posiada wiedzę o formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżkach edukacyjnych i możliwościach ich wykorzystania w budowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.
 • Posiada kompetencje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 • Potrafi przygotować i przeprowadzić proces diagnostyczny w doradztwie edukacyjno-zawodowym.
 • Projektuje i prowadzi oddziaływania z zakresu metodyki doradztwa edukacyjno-zawodowego.- Potrafi pracować w zespole projektowym i szkoleniowym.
 • Projektuje i realizuje wsparcie doradcze dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dla osób dorosłych.
 • Projektuje systemy personalne w organizacjach.
 • Realizuje wsparcie doradcze  w formie indywidualnej, grupowej i zapośredniczonej.
 • Projektuje i realizuje wsparcie doradcze dla osób wchodzących na rynek pracy.
 • Projektuje i realizuje wsparcie doradcze dla osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.

Perspektywy zawodowe

Studenci specjalność doradztwo zawodowe i edukacja karierowa są przygotowywani do podjęcia zatrudnienia w placówkach edukacyjnych, instytucjach rynku pracy oraz w instytucjach zajmujących się wspieraniem procesu uczenia się przez całe życie.

W programie studiów I stopnia na kierunku pedagogika udokumentowana jest realizacja przygotowania pedagogicznego, przy czym uzyskanie uprawnień związanych z przygotowaniem pedagogicznym jest możliwe pod warunkiem kontynuacji przez studenta przygotowania merytorycznego, tj. ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz. 890 t. j. z późn. zm.).

Potencjalne stanowiska pracy:

 • Doradca zawodowy w akademickich biurach karier.
 • Specjalista do spraw szkoleń.
 • Specjalista do spraw rekrutacji pracowników.
 • Doradca klienta w publicznych służbach zatrudnienia.
 • Pośrednik pracy.
 • Specjalista ds. rozwoju kariery.

Nasze pasje

Doradztwo – edukacja-nauka Zajrzyj do Nas:
https://www.facebook.com/zkuidz/
http://ksztalc.home.amu.edu.pl/

Nasi Studenci:
https://www.facebook.com/SKNDZiP.PROGRESSIO/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/SKNPInSpirio/

Rekrutacja

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne