Zakład Socjopedagogicznych Problemów Młodzieży

Zakład Socjopedagogicznych Problemów Młodzieży prowadzi interdyscyplinarne badania lokujące się w obszarze pedagogiki młodzieży, socjologii edukacji, pedagogiki społecznej, pedagogiki pracy i pedagogiki szkoły wyższej. Działalność naukowa i dydaktyczna pracowników koncentruje się na społeczno-kulturowych przemianach współczesności i w tym kontekście na socjopedagogicznych problemach młodzieży, a w szczególności:  procesie konstruowania tożsamości, tranzycji z edukacji na rynek pracy, orientacji życiowych i stylów życia młodych ludzi oraz relacji międzygeneracyjnych. Analiza nakreślonych obszarów, organizacja wydarzeń oraz praca w ramach projektów naukowych sprzyja wymianie doświadczeń badawczych członków Zakładu z przedstawicielami z ośrodków naukowych w kraju i za granicą.

The Department of Socio-Pedagogical Problems of the Youth conducts interdisciplinary research in the field of youth pedagogy, sociology of education, social pedagogy, work pedagogy and university pedagogy. The research and teaching activity of employees focuses on the socio-cultural transformations of the present day and, in this context, on the socio-pedagogical problems of young people, in particular: the process of identity construction, transition from education to the labor market, life orientations and lifestyles of young people, and intergenerational relations. The analysis of the outlined areas, organization of events and work as part of scientific projects favors the exchange of research experiences of the members of the Department with representatives from research centers in the country and abroad.