Pracownia Pedagogiki Szkolnej

Aktywność naukowo-badawcza zespołu Laboratorium Pedagogiki Szkolnej koncentruje się wokół szkoły rozumianej jako przedmiot i podmiot zmian społecznych. Wspólną osią zainteresowań naukowych pracowników jest szkoła rozpoznawana w optyce różnych kategorii analitycznych, koncepcji teoretycznych, z zastosowaniem zróżnicowanych podejść badawczych.
Laboratorium prowadzi współpracę dydaktyczno-naukową z Evangelische Hochschule Darmstadt, której jednym z elementów są międzynarodowe obozy naukowe organizowane dla studentów (dotychczas dwie edycje 2016, 2018).

The research activity of the School Pedagogy Research Unit focuses on school understood as an object and subject of social changes. The common axis of scientific interests of the unit's staff is the school recognized in the optics of various analytical categories, theoretical concepts, and with the application of diverse research approaches.

The unit conducts didactic and scientific cooperation with Evangelische Hochschule Darmstadt, one of the elements of which are international scientific camps organised for students (two editions so far 2016, 2018).