Zakład Resocjalizacji

Zakład Resocjalizacji prowadzi badania nad funkcjonowaniem sytemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji wobec nieletnich i dorosłych przestępców oraz strukturalnymi i funkcjonalnymi rozwiązaniami służących jego uspołecznieniu.
Problematyka badań obejmuje m.in. oddziaływania profilaktyczno-resocjalizacyjne podejmowane w zaburzonych wychowawczo środowiskach miejskich i wiejskich; przestępczość nieletnich i dorosłych; funkcjonowanie zakładów karnych i instytucji dla nieletnich. Zakład współpracuje z zagranicznymi jednostkami naukowymi i badawczymi, m.in. z USA, Czech, Słowacji, Białorusi.

The Department of Rehabilitation conducts research on the functioning of the system of social prevention and rehabilitation of juvenile and adult criminals as well as structural and functional solutions for socialization.
Research areas: preventive and social rehabilitation interactions undertaken in educationally disturbed urban and rural environments; juvenile and adult crime; functioning of prisons and institutions for minors. The department cooperates with foreign scientific and research units from the USA, Czech Republic, Slovakia and Belarus.