Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego

Zakład podejmuje badania zorientowane na poszukiwanie rozwiązań koncepcyjnych i organizacyjno-programowych związanych z edukacją dorosłych oraz doradztwem zawodowym i personalnym odpowiadających na nowe potrzeby społeczne oraz potrzeby społeczne i rynku pracy.  W zakresie prac badawczych i projektów edukacyjnych współpracuje z instytucjami lokalnymi, regionalnymi oraz z badaczami z takich krajów jak: Hiszpania, Włochy, Niemcy, Szwecja, USA, Czechy. Problematyka badań dotyczy m.in. edukacji całożyciowej, edukacji dorosłych, poradnictwa całożyciowego,  doradztwa karierowego, problemów rynku pracy, wykluczenia edukacyjnego, organizacji uczącej się. Zakład prowadzi specjalność doradztwo zawodowe i personalne na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

The Department undertakes  conceptual solution research and organisational-program based research in the field of adult education and career and personal counselling challenging social and job market needs. The Department collaborates in the area of research and educational projects with the local, regional institutions and with the academics from the following countries: Spain, Italy, Germany, Sweden, the Czech Republic, the United States of America.  Research issues concern among others: life long learning, adult education, life long counselling, career counselling, job market problems, educational exclusion, learning organization. The Department offers career and personal counselling undergraduate and postgraduate degree programs.