Zakład Historii Wychowania

Zakład Historii Wychowania prowadzi badania z zakresu szeroko pojętych dziejów edukacji. Problematyka badań obejmuje m.in.: metodologię badań historyczno-pedagogicznych, dzieje myśli pedagogicznej, przemiany szkolnictwa na ziemiach polskich (również w ujęciu regionalnym), funkcjonowanie rodziny, dzieje dziecka i dzieciństwa, historię zabaw i zabawek dziecięcych, podróże edukacyjne, organizacje dziecięce i młodzieżowe, instytucjonalną opiekę nad dzieckiem, dzieje edukacji kobiet, polonijną i polską edukację za granicą. Pracownicy Zakładu realizowali liczne projekty badawcze KBN, NCN, NPRH. Współpracują także z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

The Department conducts research on the history of education, including: the methodology of historical and pedagogical research, the history of pedagogical concept, changes in education in Poland (also in regional aspect), the functioning of the family, the history of children and childhood, the history of children's games and toys, educational journeys, children's organizations and youth, institutional childcare, the history of women's education, and Polish and Polish Community education abroad. The employees of the Department carried out numerous research projects of the State Committee for Scientific Research, National Science Center, and NPRH (The National Programme for the Development of Humanities) and other research centers in Poland and abroad.