prof. UAM dr hab.Katarzyna Sadowska

Laboratorium Pedagogiki Kultury

Link do kanału spotkań w aplikacji MS Teams - przejdź

Dyżur w semestrze letnim:


środa: 9:45 - 11:15

Dyżur studia niestacjonarne:

UWAGA:

Dyżur w dniu  20.03.br. zostaje odwołany z powodu choroby.

dr hab. prof. UAM na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Zakładzie Edukacyjnych Badań nad Językiem i Komunikacją Dziecka.
http://orcid.org/0000-0002-3150-8304

Wybrane publikacje naukowe

Monografie naukowe

Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji. Źródła wsparcia i zagrożeń
Krauze-Sikorska Hanna Maria, Kuszak Kinga, Rura Grażyna, Katarzyna Sadowska, 2016, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 296 s., ISBN 978-83-232-3044-1

Wczesnodziecięca edukacja w żłobku. Obraz i postrzeganie
Sadowska Katarzyna Bożena, 2018, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 424 s., ISBN 978-83-232-3373-2

Wczesnodziecięca edukacja – pomiędzy instrumentalizacją a towarzyszeniem w rozwoju. Wybrane aspekty polskiej rzeczywistości edukacyjnej
Sadowska Katarzyna Bożena, 2020, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 204 s., ISBN 978-83-232-3787-7

Artykuły z czasopism

Żłobek jako miejsce fundamentalnej edukacji muzycznej małego dziecka
Sadowska Katarzyna Bożena, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 2016, vol. 11, nr 3 (41), s.239-254

Dwudziestowieczne i współczesne polskie piśmiennictwo na temat dziecka do lat trzech – dziecko „na tle” żłobka, żłobek „na tle” dziecka (wprowadzenie do problemu)
Sadowska Katarzyna Bożena, Biuletyn Historii Wychowania, 2017, vol. 37, s.121-132. DOI:10.14746/bhw.2017.37.8

Wczesna edukacja dziecka w opiniach opiekunów poznańskich żłobków – raport z badań
Sadowska Katarzyna Bożena, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2017, vol. 5, nr 2, s.116-134. DOI:10.18778/2450-4491.05.08

Zabawy i zabawki wieku wczesnodziecięcego we współczesnym świecie
Sadowska Katarzyna Bożena, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 2018, vol. 13, nr 3 (49), s.139-155. DOI:10.14632/eetp.2018.13.49.139

Język polski jako element tożsamości (na przykładzie wypowiedzi Polaków i Rosjan z obwodu kaliningradzkiego)
Kuszak Kinga, Sadowska Katarzyna Bożena, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 2020, nr 2 (18), s.115-142. DOI:10.14746/kse.2020.18.5.1

A Child Up to Three Years in a “Corset” of Social Perception of Education. Selected Problems of Specific Needs and Development Opportunities in Early Childhood
Sadowska Katarzyna Bożena, Prima Educatione, 2020, vol. 4, s.21-35. DOI:10.17951/pe.2020.4.21-35

Ministrantura w posoborowej pedagogii Franciszka Blachnickiego (wprowadzenie do problemu)
Sadowska Katarzyna Bożena, Biuletyn Historii Wychowania, 2020, nr 43, s.181-197

Dobrostan psychiczny dziecka w procesie edukacji szkolnej w czasach pandemii
Sadowska Katarzyna Bożena, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 2021, vol. 16, nr 5 (63), s.97-110. DOI:10.35765/eetp.2021.1663.07

Selected Contexts of the History of the Progress of Knowledge about the Educational Potential of a Child in the Prenatal Period
Sadowska Katarzyna Bożena, Prima Educatione, 2021, vol. 5, s.55-71. DOI:10.17951/pe.2021.5.55-71

Rozdziały z monografii

Applying elements of Dalcroze\'s method in the process of stimulating the development of the contemporary pre-schooler
Sadowska Katarzyna Bożena, W: The Educational and Social World of a Child. Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization / Klichowski Michał, Krauze-Sikorska Hanna Maria (red.), 2015, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s.213-226, ISBN 978-83-232-2873-8

Konteksty edukacji żłobkowej dziecka do lat trzech
Sadowska Katarzyna Bożena, W: Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa / Krauze-Sikorska Hanna Maria, Klichowski Michał (red.), 2017, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s.189-200, ISBN 978-83-232-3154-7

"Organizacja i dyrektywność" w edukacji małego dziecka - zarys problemu
Sadowska Katarzyna Bożena, W: Nauczyciel w refleksjach... i z refleksji...Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Halinie Sowińskiej z okazji 80. urodzin / Kuszak Kinga, Michalak Renata (red.), 2019, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s.169-180, ISBN 978-83-232-3484-5

Literatura „dziecięcego horroru” – o „(wy)chowaniu” dziecka
Sadowska Katarzyna Bożena, W: Kultura - Sztuka - Edukacja. Tom III / Kurowska Beata, Łapot-Dzierwa Kinga (red.), 2019, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s.164-178, ISBN 978-83-8084-200-7

Wczesnodziecięca edukacja w żłobku- stare dylematy, nowe wyzwania
Sadowska Katarzyna Bożena, W: Edukacja małego dziecka. Tom 13: Konteksty oświatowe / Ogrodzka-Mazur Ewa, Szuścik Urszula, Minczanowska Aleksandra (red.), 2019, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, s.15-32, ISBN 978-83-8095-579-0

Profesjonalne szkolnictwo muzyczne w Polsce – perspektywa historyczna
Kędzia Marta, Sadowska Katarzyna Bożena, W: Społeczno - edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy / Christoph Monika, Wawrzyniak Sonia (red.), 2020, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s.223-231, ISBN 978-83-232-3828-7

Curriculum changes in Poland: School education between reforms
Kuszak Kinga, Sadowska Katarzyna Bożena, Kłysz-Sokalska Natalia [i in.], W: Curriculum changes in the Visegrad Four; three decades after the fall of communism. Studies from Hungary, Poland, the Czech and Slovak Republics / Janík Tomáš [i in.] (red.), 2020, Waxmann Verlag GmbH, s.63-94, ISBN 978-3-8309-9162-5

Niedyrektywne towarzyszenie w rozwoju jako szansa dla instytucjonalnej opieki nad małym dzieckiem
Sadowska Katarzyna Bożena, Kędzia Marta, W: Edukacja małego dziecka. Tom 16: Pedagogika zmiany w edukacji dziecka. Teoria – badania – praktyka w działaniach międzyedukacyjnych / Ogrodzka-Mazur Ewa, Szuścik Urszula, Oelszlaeger-Kosturek Beata (red.), 2020, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, s.109-126, ISBN 978-83-8095-951-4

Publikacje upowszechniające naukę i metodyczne

Wierszowanie, czyli działanie w duecie lub ansamblu poetyckim (jako wprowadzenie do nauki czytania i pisania)
Sadowska Katarzyna Bożena, Edukacja wczesnoszkolna. Zeszyty Kieleckie, 2018, nr 1 (2018/2019), s.38-50

Czytam, słucham, myślę, działam od opowieści do zrównoważonego rozwoju świata, Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, Warszawa 2020 (autorstwo 14 opowiadań promujących zrównoważony rozwój), ss. 158.

Dziecko, edukacja i pandemia – wybrane refleksje matki – pedagoga
Sadowska Katarzyna Bożena, Edukacja wczesnoszkolna. Zeszyty Kieleckie, 2020, vol. 2020/2021, nr 1, s.43-58

Zainteresowania naukowe Katarzyna Sadowskiej koncentrują się przede wszystkim wokół obszarów wczesnej, niedyrektywnej edukacji dziecka, edukacji muzycznej, edukacji „komunikatywnej”, opartej na dialogu, porozumieniu i współdziałaniu.

Badaczka kieruje także uwagę na wybrane  problemy pedagogiki chrześcijańskiej oraz personalizmu pedagogicznego, które w sposób doniosły akcentują godność i duchowość człowieka.

Nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 30 września 2019
Wyróżnienia Dziekana WSE UAM (za udział w pracach komisji rekrutacyjnych, pełnienie funkcji wskazanych powyżej, dla najlepszych wykładowców itp. W roku akademickim 2019/2020
Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe przyznana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 30 września 2021
Nagroda za działalność organizacyjną przyznana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 30 września 2021

Research interests: areas of child education, primarily early childhood education in the nursery, non-directive education, music education, dialogue with the child. Author of monographs and articles on young children's competence and early childhood education. Contact in Polish and English; e-mail:  kawka@amu.edu.pl; orcid - 0000-0002-3150-8304