Zakład Dydaktyki Ogólnej

Problematyka badawcza Zakładu koncentruje się wokół zagadnień dydaktyki ogólnej, teorii kształcenia, kwestii dotyczących aksjologii, teleologii w edukacji, form organizacyjnych, metod pracy z uczniem. Sferę zainteresowań stanowi: problematyka wpływu procesów globalnych, integracyjnych oraz reform systemu szkolnego na przemiany edukacyjne w świecie,  psychodydaktyka i praca z uczniem zdolnym na różnych szczeblach kształcenia. Tematyka badawcza dotyczy także funkcjonowania uczniów z trudnościami i niepowodzeniami w środowisku edukacyjnym, nowych mediów, perspektyw rozwojowych kształcenia na odległość, a także problemów związanych z cyborgizacją i gamifikacją edukacji, zastosowaniem multimedialnych gier edukacyjnych w procesie kształcenia.

The Department's research interests focus on general didactics, educational theory, axiology, teleology in education, organisational forms, methods of working with pupils. The sphere of interest includes: issues of the influence of global and integration processes and school system reforms on educational transformations in the world, psychodidactics and work with gifted students at different levels of education. Research topics also include the functioning of students with difficulties and failures in the educational environment, new media, developmental perspectives of distance learning, as well as problems related to cyborgisation and gamification of education, the use of multimedia educational games in the educational process.