Pracownia Badań nad Procesem Uczenia się

Pracownia Badań nad Procesem Uczenia się realizuje interdyscyplinarne badania. Dotyczą one głownie neuronalnych podstaw uczenia się oraz możliwości wspierania procesu uczenia się narzędziami technologicznymi. Uczestnikami badań są zarówno zdrowe dzieci, młodzież i osoby dorosłe, jak i jednostki z trudnościami w uczeniu się. Pracownicy do badań wykorzystują nowoczesną aparaturę, np. elektroencefalograf, przezczaszkowy magnetyczny stymulator mózgu czy funkcjonalny rezonans magnetyczny. Wszystkie badania prowadzone są w ramach międzynarodowych grantów i przy współpracy z naukowcami z wielu krajów, m.in. USA, Szwajcarii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Izraela. Pracownia współpracuje ponadto z biznesem w ramach projektów wdrożeniowych.

Learning Process Research Laboratory undertakes interdisciplinary research, mainly the neural basis of learning and the possibility of supporting the learning process with technological devices. Participants in the research include healthy children, youth and adults as well as individuals with difficulties in learning. The staff use in the research process modern apparatus i.e. Electroencephalography (EEG), Transcranial Magnetic Stimulator (TMS) and Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI). The overall research are the part of international grants and cooperation with the academics from different countries among others US, Switzerland, The Netherlands, Germany, Portugal and Israel. The Laboratory cooperates also with the business enterprise sector in the area of implementation projects.