Zakład Poradnictwa Społecznego

Zakład zajmuje się procesami wsparcia, pomocy, poradnictwa adresowanego do jednostek i grup, znajdujących się w sytuacjach trudnych, kryzysowych oraz osób chcących zoptymalizować swoje funkcjonowanie (np. w ramach coachingu). Problematyka badań obejmuje m.in.: kształtowanie i przebieg biografii zawodowych (także w wymiarze transnacjonalnym) i przebieg biografii jednostek z grup defaworyzowanych. Zakład prowadzi międzynarodową współpracę z Siecą Unesco UNITWIN (Life designing – poradnictwo i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i godnej pracy) oraz z Sekcją Poradnictwa Pedagogicznego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, jest organizatorem konferencji, oraz współorganizatorem The Coaching Week.

Areas of interest:

the processes of support, help, counseling addressed to individuals and groups in difficult and crisis situations and people who want to optimize their functioning (i.e. as part of coaching). The research issues include: the formation and course of professional biographies (also in the transnational dimension) and the course of biographies of individuals from disadvantaged groups. The Department maintains international cooperation with the Unesco Network UNITWIN (Life designing - counseling and education for sustainable development and decent work) and the Pedagogical Counseling Section of the Pedagogical Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences. It is also responsible for the organisation of conferences and co-organisation of The Coaching Week.