Zakład Podstaw Wychowania i Opieki

Przedmiotem badań empirycznych i analiz teoretycznych realizowanych w Zakładzie są zagadnienia wychowania, kształcenia, opieki i pomocy oraz współpraca z rodziną i pedeutologia. Zakład realizuje badawczo – wdrożeniowy projekt wychowania ekologicznego. Pracownicy Zakładu uczestniczą w badaniach interdyscyplinarnych, dotyczących edukacji równościowej; współpracują z organizacjami międzynarodowymi i polskimi stowarzyszeniami na rzecz rozwoju edukacji alternatywnej oraz edukacji outdoorowej, a także społeczności wzajemnego uczenia się. Zakład kieruje dwiema specjalnościami: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza (studia licencjackie) i Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca z rodziną (studia magisterskie). Przy Zakładzie działa studenckie Koło Naukowe „Razem”.

The focus of empirical research and theoretical analyzes carried out in the Department are issues of upbringing, education, care and assistance, as well as cooperation with the family and pedeutology. The Department carries out a research and implementation project of ecological education. The employees of the Department participate in interdisciplinary research on equality education; cooperate with international organizations and Polish associations for the development of alternative education and outdoor education, as well as a mutual learning community. The Department manages two specialties: Care and educational pedagogy (BA studies) and Care and educational pedagogy and work with the family (MA studies). The "Together" Student Science Club operates at the Department.