Zakład Metodologii Nauk o Edukacji

Zakład prowadzi badania mieszczące się w obrębie ogólnej metodologii nauki oraz metodologii szczegółowych. Rozwija metody, procedury i techniki badawcze stosowane w empirycznych badaniach społecznych. Prowadzone są również studia nad teorią społeczną, jej miejscem i rolą w badaniach empirycznych, w szczególności nad klasyczną myślą społeczną. Ważnym kierunkiem badań jest menedżeryzm, zarówno w gospodarce, jak i w oświacie, a także stosunki kierownicze i nowoczesne przywództwo w organizacjach. Badane są style zarządzania oraz wychowawcza funkcja kierownictwa i organizacji jako całości. Prowadzone są także analizy i badania nad przemianami rynku pracy, nowoczesną polityką zatrudnienia i relacje wzajemne edukacja – rynek pracy.

The Department conducts research falling within the general methodology of science and specific methodologies. It develops methods, procedures and research techniques used in empirical social research. It also studies social theory, its place and role in empirical research, in particular classical social thought. An important direction of research is managerialism, both in economy and in education, as well as managerial relations and modern leadership in organisations. Management styles and the educational function of management and the organisation as a whole are studied. There are also analyses and studies on labour market transformations, modern employment policy and relations between education and the labour market.