Zakład Edukacyjnych Badań nad Językiem i Komunikacją Dziecka

Prowadzi badania nad specyfiką rozwoju językowego dzieci w różnych okresach rozwoju: od najwcześniejszych etapów do okresu dojrzewania włącznie. Pracownicy Zakładu zajmują się realizacją badań nad rozwojem kompetencji komunikacyjnych w okresie dzieciństwa. W obszarze zainteresowań pracowników Zakładu mieszczą się badania nad czynnikami rozwoju kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci, możliwościami i sposobami stymulowania i wspierania rozwoju, zapobiegania zaburzeniom komunikacji, roli różnych środowisk edukacyjnych w procesie rozwoju kompetencji w tym: rodziny, przedszkola, szkoły, grupy rówieśniczej. Zakład prowadzi badania nad rozwojem kompetencji językowych dzieci dwujęzycznych, dla których pierwszym językiem jest język polski. Współpracuje z Polakami mieszkającymi w różnych krajach.

The Department conducts research on the specificity of children's linguistic development in different periods of development: from the earliest stages up to and including adolescence. The employees of the Department are involved in the implementation of research on the development of communicative competence in childhood. The area of interest of the Department's staff includes studies on factors involved in the development of children's linguistic and communicative competence, possibilities and ways of stimulating and supporting their development, on prevention of communication disorders, the role of different educational environments in the process of competence development, including: family, kindergarten, school, peer group. The Department carries out research into the development of linguistic competence of bilingual children whose first language is Polish. It cooperates with Poles living in different countries.