Pracownia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Pracownia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych koncentruje się na szeroko rozumianej problematyce specjalnych potrzeb, w tym edukacyjnych. W szczególności to zakres: edukacji włączającej, logopedii, pedagogiki medialnej, terapii pedagogicznej osób z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym. Badania obejmują m.in. uwarunkowania rozwoju i aplikacji idei edukacji włączającej w rozwiązaniach edukacyjnych, kształtowanie zdolności komunikacyjnych, w tym dzieci z uszkodzeniem słuchu, kształtowanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Międzynarodowa współpraca badawcza z uczelniami i instytucjami: z Belgii, Hiszpanii, Izraela, Niemiec, Ukrainy, obecnie koordynacja prac 2 projektów międzynarodowych: Horyzont 2020 – ySkills, CO:RE.

The Special Educational Needs Lab research focus on concerns of special needs including educational in its broaden sense. The scope of research includes the issues of inclusive education, speech therapy, pedagogy of media, pedagogical therapy of individuals with difficulties in psychosocial functioning. The research includes inter alia: conditions for the development and the application of the idea of inclusive education in educational solution, developing communication skills, including children and youth. The international cooperation with the various universities and institutions from Belgium, Spain, Israel, Germany, Ukraine. Currently coordinating two international projects: Horizon 2020 – ySkills, CO:RE