Laboratorium Pedagogiki Specjalnej

Laboratorium Pedagogiki Specjalnej prowadzi badania nad osobami z niepełnosprawnością w tym głównie  z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Problematyka badań odnosi się do edukacji osób z niepełnosprawnością  w systemach kształcenia segregacyjnego, integracyjnego i inkluzyjnego, funkcjonowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną i ASD, wspierania rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną i ASD oraz rozwoju mowy. Laboratorium Pedagogiki Specjalnej współpracuje z wieloma placówkami, stowarzyszeniami, które wspierają rozwój i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Laboratorium prowadzi międzynarodową współpracę z  zagranicznymi instytucjami kształcenia wyższego, głównie z Niemiec.

Special Education Laboratory conducts research on people with disabilities, mainly intellectual disabilities and autism spectrum disorder (ASD). Research topics include the education of people with disabilities in segregated, integrated and inclusive education systems, the functioning of people with mild intellectual disabilities and ASD, supporting the development of people with special educational needs, adulthood of people with intellectual disabilities and ASD, and speech development. The Laboratory cooperates with many institutions and associations which support the development and functioning of people with disabilities. The Laboratory conducts international cooperation with foreign institutions of higher education, mainly from Germany.