drBeata Tylewska-Nowak

Laboratorium Pedagogiki Specjalnej

Link do kanału spotkań w aplikacji MS Teams - przejdź

Dyżur w semestrze zimowym:
poniedziałek godz. 11:30-13:00

Dyżur dla studentów niestacjonarnych:
05 listopada br. godz.10:20-11:05
27 listopada godz. 12:10-13:00
18 lutego 2023 r. godz. 10:30-11:15
02 kwietnia 2023 r. godz. 11:15-12:00UWAGA:
Dyżur w dniu 17 października br. zostaje odwołany.

Beata Tylewska-Nowak dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny, logopeda,  pracuje w Laboratorium Pedagogiki Specjalnej, kierowniczka podyplomowych studiów Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wykładowczyni na studiach podyplomowych. Brała udział w licznych  szkoleniach np.    II Seminarium metodologii badań w obrębie pedagogiki specjalnej. Ogród wieloparadygmatyczności, Metoda autobiograficznego wywiadu narracyjnego,Metody biograficzna dla zaawansowanych, Szkolenie Zintegrowany system kwalifikacji, zmiany na rynku usług szkolnictwa wyższego, Szkolenie z zakresu prowadzenia i dyskusji oksfordzkiej i jej wykorzystania podczas zajęć, Szkolenia dla dydaktyków – praca ze studentem z niepełnosprawnościami

Tylewska-Nowak B. (2017), Plany życiowe i marzenia mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną [w:] Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej, 17/2017 s 179-195

Tylewska - Nowak B. (2015), Autonomia i motywacje  podejmowania działań przez  dorosłych mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle teorii autodeterminacji E.L. Deciego i R.M. Ryana, [w:] Szczupał B., Giryński A., Szumski G., W poszukiwaniu indywidualnych dróg wspierających wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo APS, Warszawa;

Tylewska - Nowak B. (2014), Osoby z niepełnosprawnością na studiach wyższych - wybrane aspekty. Doniesienie z badań, [w:] . M. Bełza, D. Prysak (red), Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych,  Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych -różne aspekty rzeczywistości, 2/2014, tom 19, s. 181 - 197;

Tylewska – Nowak  B.(2013), Czynniki mające wpływ na postrzeganie  dorosłości osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, [w] Studia Edukacyjne nr 25/2013, s. 159-169

Tylewska – Nowak B., Dykcik W. (2013) (red) Student z niepełnosprawnością w szkole wyższej,  WN UAM, Poznań;

Tylewska – Nowak B. (2013), Obrazy dzieciństwa – z perspektywy rodziców dziecka z niepełnosprawnością intelektalną, [w:] Obrazy dzieciństwa i dorastania. Wybrane problemy teoretyczne i empiryczne, red R. Michalak, M. Wieczorek, Instytut Naukowo -Wydawniczy „Majuscule”, Poznań

Tylewska – Nowak B (2013). Prawo do godności niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej  s. 179-186 [w:] Wrona S., Rpttermund J. (red.): Praca na rzecz osób niepełnosprawnych. Oficyna wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec,
  
Buchnat M. Tylewska – Nowak B ( 2012) (red) Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji, Wyd. Difin, Warszawa;

Tylewska – Nowak B. (2011), Wiek przedszkolny. Pomiędzy wyobcowaniem a grupą rówieśniczą,  [w:] Jakoniuk – Diallo A., Kubiak H. (red), Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym, Wyd. Difin, Warszawa;

Tylewska – Nowak B. (2011), Wypełnianie zadań rozwojowych przez osoby dorosłe z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Cytowska B. (red), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka –propozycje rozwiązań, Wyd. Adam Marszałek, Toruń;

Tylewska – Nowak B.(2011), Subiektywny obraz dorosłości  osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Gajdzika Z.(red), Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, tom XIII, Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych – idee, koncepcje, badania, Wyd. Impuls, Katowice – Kraków;

Tylewska – Nowak B. (2010), Umiarkowana i znaczna niepełnosprawność, [w:] Jakoniuk – Diallo A., Kubiak H. (red), O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością, Wyd. Difin, Warszawa;

Tylewska – Nowak B.(2009), Niepełnosprawny student na UAM, [w:] Klinik A. (red), Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, tom X, Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych, Wyd. Impuls, Kraków;

Tylewska – Nowak B. (2008), Droga do dorosłości osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Gajdzica Z. (red), Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, tom VI, Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, Wyd. Impuls, Kraków;

Tylewska – Nowak B. (2008), Starość osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Tokaj A. (red), Starość w perspektywie studiów pedagogicznych, Studia i monografie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, Leszno;

Tylewska – Nowak B. (2007), Dorosłość osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – warto się zastanowić, [w:] Żółkowska T. (red), Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Konteksty pedagogiki specjalne, tom II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin;

Tylewska – Nowak B. (2006), Wczesna dorosłość osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Dykcik W., Twardowski A.(red), Poznańska Pedagogika Specjalna. Tradycje – osiągnięcia – perspektywy rozwoju. WN UAM, Poznań;

Tylewska – Nowak B. (2006), Kontakty między dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną a jego rodzicami, nauczycielami, terapeutami, [w] Nasze Forum, Kwartalnik Pedagogiczno – Terapeutyczny, 1-2 (21-22) 2006;

Tylewska – Nowak B. (2005), Pytania dotyczące autonomii osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Klinik A., Rottermund J., Gajdzica Z.(red), Edukacja – socjalizacja- autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej. Wyd. Impuls, Kraków;

Tylewska – Nowak B. (2001), Autonomia osób niepełnosprawnych w opiniach wybranych grup społecznych, Wyd. Poznańskie Zakłady Graficzne, Poznań;

Zainteresowania naukowe
Problematyka związana z dorosłym życiem osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych środowiskach, autonomia, tożsamość, godność. Postrzeganie i odczuwanie własnej dorosłości przez osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Życie codzienne osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.  Badania biograficzne metodą Fritza Schützego – możliwość jej wykorzystania w  badaniach dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Metodyka harcerska i zuchowa.

Kierownictwo i uczestnictwo w projektach badawczych  
Udział w projekcie - grant MSW  437/2013 "Samodzielność IV" Rozwój systemu tyfloedukacji na Kaukazie: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja.

Udział w grupach i zespołach badawczych 
Grupa badawcza: Forum idei harcerskich i skautowych WSE UAM Poznań,

Inne (np. organizator cyklicznych konferencji, funkcje w gremiach,  członkostwo w towarzystwach naukowych itp.) –
Wydziałowy Koordynator ds. studentów z niepełnosprawnościami,
Koordynator różnic programowych dla kierunku pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna,
opiekun roku na studiach pięcioletnich i studiach I stopnia,
opiekun praktyki pedagogicznej - metodycznej w przedszkolu dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz w przedszkolu dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

- Nagroda  zbiorowa Rektora UAM II stopnia 2011rok - za działalność dydaktyczną
- Nagroda zbiorowa Rektora UAM III stopnia 2011 - za działalność naukową
- Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2012 – MEN,
- Nagroda Dziekana WSE  za wyróżniającą się działalność na rzecz wydziału w roku 2014/15, 2017/ 2018, 2018/2019, 2019/2020,  2020,2021,
- Harcerska służba ziemi wielkopolskiej – wyróżnienie przyznawane przez Komendanta Chorągwi wielkopolskiej ZHP,
- Brązowy, srebrny i złoty krzyż zasługi dla ZHP – Naczelnik ZHP,
- Brązowy krzyż zasługi 6.12.2017 – Prezydent RP

Instruktorka ZHP w stopniu harcmistrzyni, sekretarz Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w latach  2014-2018, zastępczyni przewodniczącego Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP od 2018- nadal, przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP „PIAST” Poznań Stare Miasto.
Lubi podróże, spotkania przy ognisku, dobrą książkę i film.

Beata Tylewska- Nowak PhD

Education and rehabilitation of people with intellectual disabilities, speech therapy, adulthood of people with intellectual disabilities in a biographical perspective, autonomy of people with intellectual disabilities. Faculty coordinator for students with disabilities. Contact in Polish, German, Russian, e-mail: btn@amu.edu.pl