Zakład Psychopatologii Dziecka

Działalność naukowa Zakładu Psychopatologii Dziecka dotyczy m.in.: wczesnej profilaktyki zaburzeń rozwoju u dzieci, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami, psychologicznych i pedagogicznych problemów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, rodziny jako środowiska rozwoju i wychowania dzieci z niepełnosprawnościami oraz trudności w komunikowaniu się dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Od roku akademickiego 2009/2010 Zakład prowadzi specjalność „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na kierunku pedagogika, na studiach drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

The research areas: early prevention of developmental disorders in children, early support for the development of children with disabilities, psychological and pedagogical problems of children and adolescents with disabilities, the family as an environment for the development and upbringing of children with disabilities, difficulties in communication between children and adolescents, adolescents with development disorders. Since the academic year 2009/2010, the Department has been running the MA specialization "Early support for child development" in the field of pedagogy, full-time and extramural.