Zakład Pedagogiki Społecznej

Zakład Pedagogiki Społecznej prowadzi badania i analizy dotyczące środowiskowych kontekstów procesów wychowawczych oraz warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb rozwojowych jednostek i grup społecznych we wszystkich fazach wieku społecznego, w różnorodnych sytuacjach życiowych i środowiskach (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza i towarzyska, miejsce zamieszkania, działalność społeczna, kulturalna itd.). Problematyka badań obejmuje m.in.: funkcjonowanie typowych środowisk wychowawczych, instytucji i organizacji w perspektywie przemian społecznych, problemy społeczne środowisk lokalnych i sposoby ich rozwiązywania, instytucjonalizację dzieciństwa, młodości, dorosłości, starości, aktywizację społeczności lokalnych, wsparcie i pomoc społeczną.

The Department of Social Pedagogy conducts research and analyzes the environmental contexts of upbringing processes and conditions enabling the satisfaction of the development needs of individuals and social groups in all phases of social age, in various life situations and environments (family, school, peer and social group, place of residence, social activity, cultural, etc.). The research areas: the functioning of typical educational environments, institutions and organizations in the perspective of social changes, social problems of local communities and ways of solving them, institutionalization of childhood, youth, adulthood, old age, stimulation of local communities, support and social assistance.