Zakład Pedagogiki Dziecka

Zakład Pedagogiki Dziecka prowadzi badania z zakresu rozwoju emocjonalno - społecznego i poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szczególnym obszarem zainteresowania uczyniono funkcjonowanie dzieci w sytuacjach trudnych, stresowych, konfliktowych, a w tym m. in. dynamikę tychże sytuacji, strategie radzenia sobie dzieci z trudnościami, skutki sytuacji trudnych dla rozwoju dzieci, a także sposoby wspierania dzieci w obliczu trudności. Problematyka badań odnosi się ponadto do szczegółowych metodyk pracy z dziećmi takich, jak: edukacja językowa (w tym nauczanie dzieci języków obcych), edukacja matematyczna i edukacja przyrodnicza.

The Department of Child Pedagogy conducts research on the emotional, social and cognitive development of children in preschool and early school age. A special area of ​​interest is the functioning of children in difficult, stressful and conflict situations, including the dynamics of these situations, children's coping strategies, the effects of difficult situations on children's development, and ways of supporting children in the face of difficulties. The research issues also refer to detailed methodologies of work with children, such as: language education (including teaching foreign languages ​​to children), mathematics education and science education.