Zakład Edukacji Medialnej

Zakład Edukacji Medialnej zajmuje się badaniem oraz praktycznymi wdrożeniami wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji oraz socjopedagogiczną rolą mediów, zwłaszcza cyfrowych. Problematyka badań obejmuje m.in. kompetencje cyfrowe dzieci, młodzieży i dorosłych, znaczenie mediów w życiu społecznym współczesnego człowieka, edukację czytelniczą, filmową oraz audialną, nowomedialne wspomaganie współczesnej szkoły, internetowe wsparcie społeczne. Pracownicy biorą udział w projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu badania oraz rozwijania umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli. Uczestniczą też w licznych działaniach popularyzacyjnych z zakresu edukacji cyfrowej.

The Department of Media Education deals with research and practical implementation of the use of information and communication technologies in education and the socio-pedagogical role of media, especially digital media. Research issues include, among others digital competences of children, adolescents and adults, the importance of media in the social life of contemporary people, reading, film and audio education, new media support for contemporary schools, online social support. Employees take part in national and international projects in the field of research and development of digital skills of students and teachers. They also participate in numerous popularization activities in the field of digital education.