Pracownia Psychopedagogicznych Badań nad Rozwojem Człowieka

Pracownia Psychopedagogicznych Badań nad Rozwojem Człowieka prowadzi badania potencjału rozwojowego różnych etapów życia człowieka oraz czynników chroniących rozwój i czynników ryzyka. Analizy dotyczą również relacji międzyludzkich w bliskich związkach intymnych i rodzinnych oraz ich znaczenia dla rozwoju jednostki. Badania obejmują także pomoc psychologiczno-pedagogiczną kierowaną do młodzieży i dorosłych. Problematyka badań to m.in. zachowania ryzykowne młodzieży, biograficzne uwarunkowania rozwoju, przemoc na randkach, cosplay, wyłaniająca się dorosłość. Pracownia prowadzi międzynarodową współpracę badawczą z zagranicznymi instytucjami kształcenia wyższego, głównie z Hiszpanii, Portugalii, USA i Japonii.

Areas of interest: development potential of various stages of human life, factors protecting development and risk factors; interpersonal relationships in close intimate and family relationships and their importance for the development of an individual; psychological and pedagogical support for adolescents and adults; risky behavior of adolescents, biographical determinants of development, dating violence, cosplay, emerging adulthood. The Unit conducts international research cooperation with foreign institutions of higher education, mainly from Spain, Portugal, the USA and Japan.