Studia podyplomowe doskonalące w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

O studiach

Studia podyplomowe - doskonalące w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów mają na celu wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę teoretyczną i metodyczną oraz dostarczenie im możliwości wypracowania umiejętności praktycznych, koniecznych do kierowania procesem rozwoju językowego dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji, uszkodzonym słuchem i opóźnieniem w zakresie rozwoju mowy. Część metodyczno-praktyczna studiów ma charakter warsztatowy i jest połączona z badaniami pedagogicznymi w działaniu, prowadzonymi przez słuchaczy we współpracy z prowadzącymi zajęcia. Zajęcia na studiach będą prowadzić specjaliści pracujący w ośrodkach naukowych i edukacyjnych w Polsce.

Uczniowie z zaburzeniami komunikacji, uszkodzeniami słuchu i opóźnieniami rozwoju mowy potrzebują specjalnego postępowania wychowawczego i dydaktycznego, które pozwoli każdemu z nich wypracować indywidualną strategię poznawania języka ojczystego, zmniejszyć deficyt rozwoju językowego, przezwyciężyć barierę komunikacyjną w środowisku społecznym i uchronić się przed marginalizacją.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu metodyki wychowania językowego i nauczania języka polskiego, opartymi na współczesnych osiągnięciach lingwistyki, glottodydaktyki i pedagogiki specjalnej, umożliwiającymi prowadzenie zindywidualizowanego, zgodnego ze specjalnymi potrzebami poszczególnych osób postepowania zaradczego wobec trudności, terapeutycznego w sytuacjach występowania zaburzeń́ oraz wychowawczego i dydaktycznego.


Adresaci

Studia adresowane są do:

 1. nauczycieli wychowania przedszkolnego – pedagogów i pedagogów specjalnych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 2. nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – pedagogów i pedagogów specjalnych pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym;
 3. nauczycieli przedmiotów, a szczególnie nauczycieli języka polskiego, pracujących
  w szkołach podstawowych;
 4. nauczycieli przedmiotów, a szczególnie nauczycieli języka polskiego, pracujących w szkołach ponadpodstawowych;
 5. nauczycieli posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej dodatkowo zatrudnionych w oddziałach integracyjnych ogólnodostępnych (tzw. nauczycieli „wspomagających”) oraz asystentów ucznia;
 6. logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych współpracujących z nauczycielami w diagnozowaniu potrzeb ucznia, wyznaczaniu wspierających działań wychowawczych i edukacyjnych oraz w realizacji wyznaczonego planu wychowawczo-edukacyjnego i okresowej ewaluacji postępów ucznia.

Cel studiów

Absolwenci studiów doskonalących uzyskają kompetencje w zakresie:

 • udzielania skutecznego wsparcia dzieciom i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie słyszenia, rozumienia, mówienia, czytania i pisania oraz kompetencji i sprawności językowych.
 • wiedzy o możliwościach przyswajania i uczenia się języków oraz edukacji dzieci młodzieży z uszkodzeniami słuchu i opóźnieniami rozwoju i zaburzeniami mowy.
 • umiejętności praktycznych w zakresie pracy z uczniami z uszkodzeniami słuchu i opóźnieniami rozwoju mowy, w szczególności: rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych, integrowania grupy oraz realizacji procesu dydaktycznego w grupie zróżnicowanej.
 • wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy z uczniami: z uszkodzeniami narządu słuchu, z opóźnieniami rozwoju mowy, z niedokształceniem mowy o typie afazji, z zaburzeniami czynności językowych charakterystycznych dla autyzmu, z wadami wymowy, z jąkaniem i bełkotem, z deficytami kompetencji i sprawności językowych u dzieci z rodzin wielojęzycznych i wychowujących się w środowiskach wielojęzycznych, z trudnościami językowymi dzieci z rodzin posługujących się kodem ograniczonym, słyszących dzieci niesłyszących rodziców (CODA), uczniów z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, uczniów z dysleksją, czyli specyficznymi trudnościami w czytaniu.


Organizacja Studiów

 • Studia trwają 2 semestry i obejmują 60 godzin wykładów oraz 150 godzin ćwiczeń/seminariów (łącznie 36 ECTS)
 • Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej (część zajęć odbywać się będzie na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Poznaniu, część zajęć on-line) – piątki, soboty i niedziele, 2 (czasami 3) razy w miesiącu ponieważ ich termin zakończenia jest obligatoryjny i określony przez MEiN na 31 grudnia 2023 roku
 • Rozpoczęcie studiów 2 czerwca 2023 r. o godz. 16:00


Warunki ukończenia Studiów

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów określonych planem studiów oraz pozytywnego wyniku egzaminu końcowego, w tym odnoszącego się do przygotowanego projektu w ramach seminariów problemowych opartych na indywidualnych i zespołowych badaniach pedagogicznych w działaniu i wymianie doświadczeń, a następnie opracowanie serii pakietów dydaktycznych, zawierających przykładowe indywidualne programy rozwijania idiolektu ucznia oraz pomocnicze materiały dydaktyczne służące do jego realizacji.
 • Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów określany na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów, zgodnie Regulaminem studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30.09.2019r.

Odpłatność za studia

 • Nauka na Studiach Podyplomowych doskonalących w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów jest nieodpłatna.
 • Opłata za studia jest finansowana w 100% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
  Zadanie finansowane ze środków Ministra

Zadanie finansowane ze środków Ministra

Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Ministra Edukacji

 • Zadanie finansowane przez Skarb Państwa – Ministra Edukacji i Nauki, adres: 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3, zwanym „Ministrem”
 • Dotacja celowa przyznana na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.)
 • nazwa zadania – „Studia podyplomowe doskonalące w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów”, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu studiów podyplomowych w zakresie praktycznych umiejętności dotyczących skutecznej realizacji potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i uczniów w zakresie słyszenia, rozumienia, mówienia, czytania i pisania oraz kompetencji i sprawności językowych
 • wartość finansowania 170 000,00 zł, całkowitą wartość zadania 170 000,00 zł

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Terminy zjazdów – 2023 rok

Studia Podyplomowe Doskonalące dla Nauczycieli w Zakresie Metodyki Wspomagania Komunikacji Językowej Uczniów Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

W piątki zajęcia będą odbywać się wyłącznie zdalnie, w soboty i niedziele stacjonarnie. W zależności od realizowanego przedmiotu także wybrane soboty i niedziele będą zdalnie.

DataZajęcia
2 czerwca 2023 r. - piątekZajęcia  zdalne
3 czerwca 2023  r. - sobotaZajęcia zdalne
4 czerwca 2023 r.  - niedzielaZajęcia zdalne


23 czerwca  2023  r. - piątekBrak zajęć
24 czerwca 2023 r. - sobotaZajęcia zdalne
25 czerwca 2023 r. - niedzielaZajęcia zdalne


30 czerwca 2023 r. - piątekZajęcia zdalne
1 lipca 2023 r. - sobota
2 lipca 2023 r. - niedziela


7 lipca 2023 r. - piątekZajęcia zdalne
8 lipca 2023 r. - sobota
9 lipca 2023 r. - niedziela


8 września 2023 - piątekZajęcia zdalne
9 września 2023 - sobota
10 września 2023 - niedziela


22 września 2023 - piątekZajęcia zdalne
23 września 2023 - sobota
24 września 2023 - niedziela


6 października 2023  - piątekZajęcia zdalne
7 października 2023 - sobota
8 października 2023 - niedziela


27 października 2023 - piątekZajęcia zdalne
28 października 2023 - sobota
29 października 2023 - niedziela


3 listopada 2023 - piątekZajęcia zdalne
4 listopada 2023 - sobota
5 listopada 2023 - niedziela


17 listopad 2023 - piątekZajęcia zdalne
18 listopad 2023 - sobota
19 listopad 2023 - niedziela


1 grudnia 2023 - piątekZajęcia zdalne
2 grudnia 2023 - sobota
 3 grudnia 2023 - niedziela


8 grudnia 2023 - piątekEgzaminy końcowe - stacjonarne na WSE
9 grudnia 2023 - sobotaEgzaminy końcowe - stacjonarne na WSE
10 grudnia 2023 - niedzielaEgzaminy końcowe - stacjonarne na WSE

Uwaga!
Harmonogram zjazdów i godziny realizacji zajęć mogą ulec zmianie.

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Program studiów  -  pobierz

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki


PLAN ZAJĘĆ * -  pobierz

* Prosimy o sprawdzanie planu przed każdym zjazdem - plan może ulegać zmianom

W dniu 02.06.2023 r . o godz. 16:00  rozpocznie się
spotkanie organizacyjne z kierownikiem studiów
Panią prof. UAM dr hab. Magdaleną Olempską-Wysocką
za pośrednictwem platformy MS TEAMS
(link do spotkania zostaną przesłane drogą mailową).

Prosimy wszystkich o obecność

Jak uczestniczyć w zajęciach w MS Teams - pierwsze spotkanie

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Zapraszamy
II tura  rekrutacji


Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej https://usosirk.amu.edu.pl/

Instrukcja  - system IRK  -  pobierz

Termin rejestracji w systemie IRK:

 • 12 kwietnia 2023 r. – początek rejestracji w systemie IRK
 • 17 maja 2023 r. (lub do wyczerpania limitu miejsc) – zakończenie rejestracji w systemie i przyjmowania dokumentów
 • 18 maja 2023 r. (lub dnia następnego po wyczerpaniu limitu miejsc)– ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie IRK
 • 18 maja 2023 r.  – II  tura rejestracji
 • 26 maja 2023 r. – zakończenie rejestracji w systemie

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją np. aktywacja konta, zapraszamy do kontaktu.

Warunki rekrutacji:

Przyjęcie na Studia Podyplomowe Studia podyplomowe doskonalące w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów następuje na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, do wypełnienia limitu miejsc.

Zgodnie z oczekiwaniem MEiN planowane jest zrekrutowanie 50 osób według kolejności zgłoszeń.

Studia adresowane są do:

 1. nauczycieli wychowania przedszkolnego – pedagogów i pedagogów specjalnych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 2. nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – pedagogów i pedagogów specjalnych pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym;
 3. nauczycieli przedmiotów, a szczególnie nauczycieli języka polskiego, pracujących
  w szkołach podstawowych;
 4. nauczycieli przedmiotów, a szczególnie nauczycieli języka polskiego, pracujących w szkołach ponadpodstawowych;
 5. nauczycieli posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej dodatkowo zatrudnionych w oddziałach integracyjnych ogólnodostępnych (tzw. nauczycieli „wspomagających”) oraz asystentów ucznia;
 6. logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych współpracujących z nauczycielami w diagnozowaniu potrzeb ucznia, wyznaczaniu wspierających działań wychowawczych i edukacyjnych oraz w realizacji wyznaczonego planu wychowawczo-edukacyjnego i okresowej ewaluacji postępów ucznia.

Odpłatność za studia

Nauka na Studiach Podyplomowych doskonalących w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów jest nieodpłatna. Opłata za studia jest finansowana w 100% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Organizacja Studiów

Studia trwają 2 semestry i obejmują 210 godzin zajęć, na co składa się:

 • 60 godzin – wykładów
 • 150 godzin - ćwiczeń/seminariów

Zajęcia rozpoczną się już na przełomie kwietnia / maja 2023 r.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowane z systemu IRK);
 • klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe (pobierz);
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przy podpisaniu umowy przed rozpoczęciem zajęć),
 • zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu.

Zadanie finansowane ze środków Ministra

Logo Ministerstwo Edukacji i NaukiLogo Ministra Edukacji

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

System USOS na UAM

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Pierwsze logowanie

Logowanie do poczty

Inne instrukcje dot. poczty

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym z wykorzystaniem narzędzi:

Microsoft Teams (MS Teams) to aplikacja do prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym.

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki


Kierownik:
dr hab. Magdalena Olempska-Wysocka
e-mail: magda.olempska@amu.edu.pl

Sekretariat Studiów Podyplomowych

lic. Agnieszka Sobkowiak
tel: 61 829 23 46, pok. 103
e-mail: agnieszka.sobkowiak@amu.edu.pl

inż. Joanna Kmieć
tel. 61 829 23 43, pok. 104
e-mail: joanna.kmiec@amu.edu.pl

mgr Magdalena Ryżewska
tel: 61 829 21 44
e-mail: magdalena.ryzewska@amu.edu.pl

tel. dla osób posługujących się językiem migowym: http://uam.jns.pl/

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89, bud. D pok. 103
60-568 Poznań

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki