Różnice programowe

Różnice programowe w odniesieniu do wyjazdów studenckich w ramach LLP Erasmus

1. Zasady ogólne

1.1. Każdy wyjeżdżający student, doktorant jest zobowiązany do wypełnienia – oprócz dotychczasowego Learning Agreement (LA) – tzw. KARTĘ EKWIWALENCJI, która zawiera listę przedmiotów z programu kształcenia WSE i przypisane im odpowiedniki/ekwiwalentne przedmioty z programu kształcenia uczelni przyjmującej.

1.2. W przypadku studiów I i II stopnia Kierownicy Specjalności wyznaczają konsultantów z ramienia specjalności.
Do zadań konsultanta należeć będzie weryfikacja wybranych w uczelni partnerskiej przedmiotów (modułów) z punktu widzenia ich zgodności (ekwiwalencji) z przedmiotami specjalnościowymi, obowiązującymi w ramach danej specjalności. Zadaniem konsultanta będzie dokonanie akceptacji przedmiotu na karcie ekwiwalencji na podstawie dostarczonych przez wyjeżdżającego na stypendium studenta dokumentów (wydruk z katalogu ECTS uczelni przyjmującej, opis modułu kształcenia w uczelni przyjmującej, etc.). Stosowna ocena i ponowna akceptacja konieczna jest także po przyjeździe studenta ze stypendium, tak aby efekty kształcenia byłby maksymalnie porównywalne i zgodne.

1.3. Lista Konsultantów specjalnościowych zostaje zamieszczona na stronie Wydziału w zakładce (Program Erasmus) w październiku każdego roku, po ich wyznaczeniu przez Kierowników poszczególnych specjalności.
Różnice programowe, które student będzie musiał zrealizować po powrocie  powstają jedynie w odniesieniu do przedmiotów specjalnościowych oraz praktyk.