Laboratorium Edukacyjnych Zastosowań Informatyki

Laboratorium Edukacyjnych Zastosowań Informatyki prowadzi badania w obszarze mediów elektronicznych oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Zadania badawcze obejmują funkcjonowanie, implementację i skuteczność TIK w procesie edukacji na różnych jej szczeblach. Są to w szczególności: komputer i TI w procesie uczenia się (narzędzie w rękach ucznia), w rękach nauczyciela (wspomaganie procesu nauczania), w pedagogice ogólnej oraz jej specjalnościach. Dodatkowym obszarem są TIK w nauczaniu języków obcych, matematyki i informatyki.
Prowadzimy kilka przedmiotów wspólnych dla studentów WSE. Poznają oni technologie od strony praktycznej. TI mają służyć studentom w pracy własnej teraz oraz w przyszłej praktyce pedagogicznej.

Educational Applications of Computer Science Laboratory

conducts research on electronic media and information and communication technologies (ICT). Research tasks cover the functioning, implementation and effectiveness of ICT in the education process at its various levels, in particular: computer and IT in the learning process (a tool in the hands of the student), in the hands of the teacher (supporting the teaching process), in general pedagogy and its specialties. An additional area is ICT in teaching foreign languages, mathematics and computer science.

We run classes for students of the Faculty of Educational Studies focusing on the use of  technologies from the practical side. ICT is to serve students in their own work now and in future teaching practice.