Laboratorium Badań Dyskursów Edukacyjnych

Laboratorium Badań Dyskursów Edukacyjnych zajmuje się badaniem dyskursywnych aspektów edukacji formalnej i nieformalnej z uwzględnieniem kontekstu historycznego, społecznego oraz ze świadomością ich uwikłania w relacje władzy. Problematyka badań obejmuje m.in. procesy konstruowania tożsamości różnych grup społecznych, w tym społecznie defaworyzowanych; treści programów i podręczników szkolnych oraz artefaktów kulturowych (literatura i filmy dla dzieci, popkultura);  historyczne dyskursy mające wpływ na praktykę edukacyjną i życie wspólnot lokalnych i wyznaniowych; procesy konstruowania kariery w perspektywie płci kulturowej oraz wykluczenia zawodowe.

Educational Discourse Research Lab undertakes the discursive aspects of formal and non-formal education including historical and social context as well as their entangled with the  power. The research area includes among others the identity development of different social groups including with disadvantage social backgrounds; the content of curricula, school textbooks and cultural artefacts (literature, children movies, popculture); historical discourses influencing educational practice and life of local and religious communities; career development from the gender perspective and professional exclusion.