Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 5 lat (10 semestrów).

Wyróżnienia i nagrody związane z procesem kształcenia kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (od 2020 r.)
- Wyróżnienie Specjalne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznane w ramach Programu „Uczelnia Liderów” w 2020 roku
- Certyfikat „Studia z Przyszłością” uzyskany w 2021 roku (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego).

Jeżeli Twoim marzeniem jest praca z dziećmi w przedszkolu lub w edukacji wczesnoszkolnej (klasach 1-3) to kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest właśnie dla Ciebie. Zawód nauczyciela wymaga szczególnych predyspozycji osobowych, talentu pedagogicznego, bardzo starannego przygotowania merytorycznego i metodycznego. Przygotowanie to zapewnią Ci takie zajęcia jak wykłady, konwersatoria, laboratoria oraz praktyki w szkołach i przedszkolach, które będziesz mógł realizować na tym kierunku.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to osoba potrafiąca w sposób kreatywny tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, a także dysponująca umiejętnościami twórczego organizowania procesu zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. To także osoba wykazująca się pogłębioną wiedzą w zakresie najnowszych tendencji i kierunków zmian w kształceniu dzieci.

Absolwent tego kierunku wyposażony jest w wiedzę i umiejętności w zakresie wspomagania rozwoju dzieci, indywidualizowania pracy z nimi, diagnozowania i stymulowania rozwoju małego ucznia; zna też idee integracji i inkluzji w edukacji. Jego warsztat pracy bazuje na szeregu różnorodnych metodyk m. in. edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, plastycznej, muzycznej, technicznej i wychowania fizycznego.

Ważne miejsce w procesie kształtowania kompetencji absolwenta odgrywają praktyki pedagogiczne odbywane w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, które dają możliwość twórczego wykorzystywania zdobytej w toku studiów wiedzy i umiejętności. Warto także podkreślić, że udział w pedagogicznych kołach naukowych i innych organizacjach studenckich pozwala zdobyć cenne doświadczenia i poszerzyć wachlarz kompetencji, budując jednocześnie unikatowe i atrakcyjne dla pracodawców CV absolwentów.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Metodyka edukacji przedszkolnej
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
 • Metodyka edukacji matematycznej z elementami logik
 • Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej z ekologią
 • Metodyka edukacji polonistycznej
 • Metodyka edukacji plastycznej
 • Metodyka edukacji muzycznej
 • Profilaktyka i terapia logopedyczna z kulturą żywego słowa
 • Przygotowanie do nauczania języka obcego z metodyką
 • Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się TIK
 • Metodyka zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami zabawy
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Integracja i inkluzja w edukacji
 • Wspieranie aktywności twórczej dziecka.

Praktyki

Studenci/Studentki kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w ciągu pięciu lat realizują aż 240 godzin praktyki pedagogicznej w placówkach opiekuńczo-edukacyjnych, co daje doskonałe praktyczne przygotowanie do przyszłej pracy w zawodzie i pozwala na uzyskanie uprawnień do pracy w tych instytucjach.

Praktyka realizowana jest w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, do których można zaliczyć:

 • PRZEDSZKOLA (publiczne, niepubliczne, z oddziałami integracyjnymi, zerówki)
 • SZKOŁY PODSTAWOWE (publiczne, niepubliczne, specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi) - pierwszy etap edukacyjny, czyli klasy I-III.

Praktyki corocznie odbywają się zarówno w przedszkolu, jak i w szkole, dzięki czemu student/studentka systematycznie przygotowuje się do pełnienia roli nauczyciela-opiekuna i wychowawcy w obu typach placówek.

Kariera

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna może pracować na stanowisku:

 • nauczyciel w przedszkolu (publicznych i niepublicznych)
 • nauczyciel klas I-III w szkołach podstawowych (publicznych i niepublicznych)
 • opiekun w żłobku i w klubach dziecięcych.

Nasze pasje

Praca z dziećmi to nie tylko odpowiedzialność i zaangażowanie, ale również wspaniała przygoda, którą przeżywa się w relacji z drugim człowiekiem. Możliwość towarzyszenia w wszechstronnym rozwoju dziecka jest dla nauczyciela przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej źródłem satysfakcji i ciągłych inspiracji do tworzenia przestrzeni edukacyjno-wychowawczych. Jaką mamy pasję? To radość z przygotowania do zawodu, który wiąże się z radością płynącą z pracy z dziećmi, ponieważ „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (Janusz Korczak).

Przeżyj z nami niesamowitą podróż do krainy dziecięcego postrzegania świata.

Jak rozwijamy nasze pasje w trakcie studiów?

Grupa Badawcza EduTer

Grupa Badawcza EduTer działa przy Pracowni Badań nad Procesem Uczenia się od 2019 roku. W jej skład wchodzą zarówno wykładowcy Wydziału Studiów Edukacyjnych, jak i studenci. Miejsce to służy do rozwijania pasji naukowych studentów. W ramach działalności w grupie badawczej studenci pedagogiki pod opieką koordynatorów prowadzą pierwsze projekty badawczo-naukowe, tworzą pierwsze publikacje, przygotowują pierwsze wystąpienia konferencyjne.

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
https://www.facebook.com/knepiw

Koło działa przy Zakładzie Pedagogiki Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych. Jego działalność zorientowana jest na pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz jego wieloaspektowe funkcjonowanie. Członkowie Koła współpracują z partnerskimi przedszkolami i szkołami poszerzając swoją wiedzę i kompetencje w praktyce.

Koło Naukowe Pedagogów-Terapeutów AGO
https://www.facebook.com/agowseuam/

Koło działa przy Pracowni Badań nad Procesem Uczenia się na Wydziale Studiów Edukacyjnych od 2004 roku. Członków Koła cechują Aktywność, Gotowość i Otwartość w podejmowaniu działań w zakresie edukacji dziecka i terapii pedagogicznej na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studenci współpracują z partnerskimi instytucjami oraz realizują projekty edukacyjne, warsztaty i szkolenia dla dzieci i studentów WSE UAM.

Wydziałowe Centrum Wolontariatu „Volontario”
https://www.facebook.com/VolontarioUAM

Centrum Wolontariatu działa na Wydziale Studiów Edukacyjnych od 2005 roku. Wolontariusze biorą udział we wspaniałej przygodzie - stają przed nowymi wyzwaniami, a jednocześnie mają okazję do zawarcia nowych znajomości, rozwijania swoich zainteresowań i zdobywania nowych doświadczeń, potrzebnych w przyszłej pracy pedagoga. Bycie jedną z osób tworzących zespół „Volontario” daje zawsze wiele satysfakcji. „Volontario” jest otwarte na wszystkich, którzy czują, że praca wolontariusza to coś dla nich i razem chcą zrobić coś dobrego dla innych.

Zespół Wokalny „Mystery”
https://www.facebook.com/Mystery-1661423740830459/

Zespół powstał w listopadzie 2014 roku. W jego skład wchodzą studenci i absolwenci Wydziału Studiów Edukacyjnych. W swoim artystycznym dorobku Zespół Wokalny „Mystery” ma koncerty na terenie Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zespół reprezentował także Wydział śpiewając poza murami uczelni.

Więcej możliwości rozwijania pasji podczas studiów na Wydziale Studiów Edukacyjnych odkryjesz tu

Rekrutacja

Studia jednolite magisterskie stacjonarne (dzienne)

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne (zaoczne)