Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 5 lat (10 semestrów).

Wyróżnienia i nagrody związane z procesem kształcenia kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (od 2020 r.)
- Wyróżnienie Specjalne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznane w ramach Programu „Uczelnia Liderów” w 2020 roku
- Certyfikat „Studia z Przyszłością” uzyskany w 2021 roku (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego).

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to osoba wszechstronnie przygotowana do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, potrafiąca kreować proces kształcenia zintegrowanego na etapie edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, a także wykazująca się znajomością najnowszych polskich i światowych tendencji w tym zakresie. To osoba znająca metodyki szczegółowe w pracy z dzieckiem omawianego przedziału wiekowego, metody diagnozy psychopedagogicznej
i korekcyjno- kompensacyjnej, jak również posiadająca warsztat pracy w zakresie działań plastycznych, muzycznych, aktywności technicznej dzieci oraz służących rozwijaniu aktywności ruchowej. Absolwent omawianego kierunku zna metodykę nauczania języka obcego dzieci w okresie średniego i późnego dzieciństwa, wykazuje się umiejętnością twórczego wykorzystywania zdobytej w toku studiów wiedzy i umiejętności. Ważne miejsce w procesie kształtowania kompetencji absolwenta odgrywają praktyki pedagogiczne odbywane w przedszkolach i w klasach I – III. Absolwent zna ponadto zagadnienia dotyczące indywidualizacji w pracy z dzieckiem i potrafi indywidualizować proces edukacji, posiada świadomość potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, podejmowania działań mających na celu ustawiczne kształcenie się.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Podstawy diagnostyki dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Metodyka edukacji polonistycznej
 • Metodyka edukacji matematycznej z elementami logiki
 • Metodyka edukacji przedszkolnej
 • Metodyka eduakcji wczesnoszkolnej
 • Edukacja przyrodnicza z ekologią
 • Metodyka edukacji plastycznej
 • Metodyka edukacji muzycznej
 • Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

Kompetencje absolwenta

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada:

 • kompetencje merytoryczne do prowadzenia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w formie kształcenia zintegrowanego;
 • kwalifikacje do pracy w charakterze opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym oraz opiekuna dziennego;
 • kwalifikacje do nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej /potencjalne miejsca pracy: przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne, przedszkola niepubliczne – alternatywne, sprofilowane; żłobki, kluby dziecięce; szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne - alternatywne, sprofilowane (klasy  I- III)/;
 • kwalifikacje do nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym;
 • przygotowanie pedagogiczne do pracy m. in. na stanowisku nauczyciela - wychowawcy w świetlicach szkolnych.

Nasze pasje

Praca z dziećmi to nie tylko odpowiedzialność i zaangażowanie, ale również wspaniała przygoda, którą przeżywa się w relacji z drugim człowiekiem. Możliwość towarzyszenia w wszechstronnym rozwoju dziecka jest dla nauczyciela przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej źródłem satysfakcji i ciągłych inspiracji do tworzenia przestrzeni edukacyjno-wychowawczych. Jaką mamy pasję? To radość z przygotowania do zawodu, który wiąże się z radością płynącą z pracy z dziećmi, ponieważ „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (Janusz Korczak).

Przeżyj z nami niesamowitą podróż do krainy dziecięcego postrzegania świata.

Jak rozwijamy nasze pasje w trakcie studiów?

Grupa Badawcza EduTer

Grupa Badawcza EduTer działa przy Pracowni Badań nad Procesem Uczenia się od 2019 roku. W jej skład wchodzą zarówno wykładowcy Wydziału Studiów Edukacyjnych, jak i studenci. Miejsce to służy do rozwijania pasji naukowych studentów. W ramach działalności w grupie badawczej studenci pedagogiki pod opieką koordynatorów prowadzą pierwsze projekty badawczo-naukowe, tworzą pierwsze publikacje, przygotowują pierwsze wystąpienia konferencyjne.

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
https://www.facebook.com/knepiw

Koło działa przy Zakładzie Pedagogiki Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych. Jego działalność zorientowana jest na pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz jego wieloaspektowe funkcjonowanie. Członkowie Koła współpracują z partnerskimi przedszkolami i szkołami poszerzając swoją wiedzę i kompetencje w praktyce.

Koło Naukowe Pedagogów-Terapeutów AGO
https://www.facebook.com/agowseuam/

Koło działa przy Pracowni Badań nad Procesem Uczenia się na Wydziale Studiów Edukacyjnych od 2004 roku. Członków Koła cechują Aktywność, Gotowość i Otwartość w podejmowaniu działań w zakresie edukacji dziecka i terapii pedagogicznej na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studenci współpracują z partnerskimi instytucjami oraz realizują projekty edukacyjne, warsztaty i szkolenia dla dzieci i studentów WSE UAM.

Wydziałowe Centrum Wolontariatu „Volontario”
https://www.facebook.com/VolontarioUAM

Centrum Wolontariatu działa na Wydziale Studiów Edukacyjnych od 2005 roku. Wolontariusze biorą udział we wspaniałej przygodzie - stają przed nowymi wyzwaniami, a jednocześnie mają okazję do zawarcia nowych znajomości, rozwijania swoich zainteresowań i zdobywania nowych doświadczeń, potrzebnych w przyszłej pracy pedagoga. Bycie jedną z osób tworzących zespół „Volontario” daje zawsze wiele satysfakcji. „Volontario” jest otwarte na wszystkich, którzy czują, że praca wolontariusza to coś dla nich i razem chcą zrobić coś dobrego dla innych.

Zespół Wokalny „Mystery”
https://www.facebook.com/Mystery-1661423740830459/

Zespół powstał w listopadzie 2014 roku. W jego skład wchodzą studenci i absolwenci Wydziału Studiów Edukacyjnych. W swoim artystycznym dorobku Zespół Wokalny „Mystery” ma koncerty na terenie Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zespół reprezentował także Wydział śpiewając poza murami uczelni.

Więcej możliwości rozwijania pasji podczas studiów na Wydziale Studiów Edukacyjnych odkryjesz tu

Rekrutacja

Studia jednolite magisterskie stacjonarne (dzienne)

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne (zaoczne)