Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Tryby studiowania:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - stacjonarny i niestacjonarny
 • Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym
  - stacjonarny i niestacjonarny
 • Logopedia - stacjonarny.

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów).

5-letnie studia na kierunku Pedagogika specjalna obejmują trzy specjalności, są to: 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 2. Logopedia i 3. Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym. Przez pierwsze trzy semestry studenci wszystkich specjalności realizują ten sam program studiów, począwszy od 4 do 10 semestru zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem danej specjalności. Bogata oferta wykładów, ćwiczeń, warsztatów i praktyk jest podstawą dobrego przygotowania do przyszłego zawodu. Uwaga: Przyjęcie kandydatów na studia 5-letnie odbywa się na ogólnych zasadach postępowania rekrutacyjnego, na specjalizacji Logopedia: obejmuje obowiązkowe sprawdzenie predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu logopedy w zakresie prawidłowości aparatu mowy, funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych. Nieprzystąpienie kandydata do sprawdzianu lub negatywny jego wynik skutkuje niedopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Wstęp
Konwencja Praw Osób z Niepełnosprawnościami [Dz. U. 2012, poz. 1169, artykuły dotyczące: edukacji (art. 24), rehabilitacji (art. 26), pracy i zatrudnienia (art. 27), odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej (art. 28)] zwraca uwagę na potrzebę edukacji i całożyciowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Istnieje więc pilna potrzeba kształcenia specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej – edukacji i rehabilitacji (pedagogicznej, społecznej i zawodowej) osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Opis
Moduł specjalnościowy: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowany w ramach pięcioletnich studiów pedagogiki specjalnej przygotowuje:

 • Pedagogów specjalnych do pracy edukacyjnej i rehabilitacyjnej (pedagogiczna, społeczna, zawodowa) z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
 • Pedagogów specjalnych zajmujących się opieką, wychowaniem, wspieraniem rozwoju, edukacją i rehabilitacją (pedagogiczną, społeczną, zawodową) osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z nią
 • Pedagogów specjalnych do pełnienia roli koordynatora działań inkluzyjnych w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z nią. Studia przygotowują do podejmowania działań mających na celu wychowanie, kształcenie i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z nią.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w młodszym wieku szkolnym
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w starszym wieku szkolnym
 • Metodyka opieki i rehabilitacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Rehabilitacja osób ze złożoną niepełnosprawnością
 • Metody komunikacji alternatywnej
 • Metodyka wychowania i nauczania dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka rehabilitacji osób dorosłych z głębszą
  niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Teorie i geneza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Metodyka pracy edukacyjno-rehabilitacyjnej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kariera
Absolwent kierunku pedagogika specjalna, specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną jest przygotowany do zajmowania stanowiska:

 • nauczyciela w przedszkolach specjalnych i szkołach podstawowych specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 • nauczyciela w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi z nią (zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespoły genetyczne) realizację rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 • nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
 • pedagoga specjalnego, koordynatora działań inkluzyjnych w placówkach gólnodostępnych;
 • pedagoga specjalnego w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną;
 • nauczyciela w szkołach ponadpodstawowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 • pedagoga specjalnego i wychowawcy w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi z nią (zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespoły genetyczne);
 • pracownika instytucji dydaktyczno-badawczych oraz instytucji zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, przede wszystkim z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwenci:
Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu: pedagogiki ogólnej, specjalnej, psychologii ogólnej, rozwojowej, klinicznej i osobowości, socjologii i filozofii. Posiada umiejętność interdyscyplinarnej analizy prawidłowości i zaburzeń rozwojowych, możliwości edukacyjnych i rehabilitacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z nią (zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespoły genetyczne). Absolwent ma wiedzę z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodyki pracy edukacyjno-rehabilitacyjnej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu i różnym wieku (od dzieciństwa do okresu dorosłości) oraz z osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Krytycznie analizuje zagadnienia dotyczące problematyki niepełnosprawności intelektualnej. Zna współczesne tendencje rozwojowe pedagogiki specjalnej (nurt emancypacyjny, pedagogika krytyczna), krytyczne studia nad niepełnosprawnością (disability studies), które uwypuklają potrzebę namysłu nad różnorodnością stylów ludzkiego funkcjonowania. Potrafi przełożyć je na praktykę edukacyjną i rehabilitacyjną. Rozumie rolę teorii w realizowaniu zadań edukacyjno-rehabilitacyjnych i jest zdolny do samodzielnego wykorzystywania posiadanej wiedzy. Dysponuje umiejętnościami współpracy z innymi specjalistami reprezentującymi instytucje zajmujące się opieką, wychowaniem, edukacją i rehabilitacją. Potrafi pełnić rolę koordynatora działań inkluzyjnych w placówkach ogólnodostępnych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii badań społecznych. Potrafi zaprojektować, przeprowadzić i opracować badania empiryczne oraz upowszechniać ich rezultaty.

Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym

Opis:
Analiza różnych obszarów oświaty, w tym szkolnictwa specjalnego, wskazuje konieczność działania na rzecz profesjonalnego przygotowywania specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym. Taka potrzeba wynika z jednej strony – z analizy funkcjonowania absolwentów na rynku pracy, którzy zgłaszają niedostatki w zakresie do tej pory realizowanego profilu kształcenia, a z drugiej z niezadowalających wyników analiz w zakresie zaspokojenia potrzeb dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym i uczeniu się, jeśli chodzi o oddziaływania prowadzone w placówkach oświatowych, przede wszystkim szkolnictwa specjalnego i innego typu placówkach.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Interwencja kryzysowa
 • Metodyka interwencji kryzysowej
 • Diagnoza trudności w uczeniu się
 • Warsztat diagnostyki trudności w uczeniu się
 • Neurobiologiczne podstawy trudności w uczeniu się i zaburzeń zachowania
 • Kultura organizacyjna szkoły włączającej
 • Systemy diagnozy SEN (ICF, ICD, DSM)
 • Dziecko/uczeń z niepełnosprawnością i całościowymi zaburzeniami rozwoju w edukacji włączającej
 • Dziecko/uczeń z doświadczeniem migracji w edukacji włączającej
 • Dziecko/uczeń zdolny w edukacji włączającej
 • Dziecko/uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji w edukacji włączającej
 • Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych
 • Mechanizmy i profilaktyka uzależnień
 • Metody aktywizujące i motywowanie
 • Dialog motywujący w profilaktyce
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Warsztat pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym
 • Profilaktyka przemocy rówieśniczej
 • Diagnoza trudności w uczeniu się
 • Warsztat diagnostyki trudności w uczeniu się
 • Neurobiologiczne podstawy trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu psychospołecznym
 • Metodyka interwencji kryzysowej

Kariera:
Absolwent Terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym przygotowany jest do: przeprowadzenia procedur diagnostycznych i zaprojektowania w oparciu o ich rezultaty oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, środowiska lokalnego a także instytucji, podjęcia pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym i w uczeniu się w oparciu o nowoczesne metody pracy, prowadzenia ewaluacji podejmowanych przez siebie zadań, podjęcia pracy z rodzicami dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu psychospołecznym, projektowania oddziaływań profilaktycznych w środowisku otwartym, a także w placówkach oświatowych, rozwoju własnych zainteresowań, aktywnego poszukiwania sposobów podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania kompetencji niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym i w uczeniu się aktywnego uczestniczenia w grupach, organizacjach i instytucjach działających na rzecz dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym.
Po zakończeniu cyklu kształcenia Absolwent może podjąć pracę jako: pedagog w następujących szkołach i placówkach: szkołach podstawowych specjalnych; oddziałach specjalnych w szkołach
podstawowych ogólnodostępnych; szkołach ponadpodstawowych specjalnych; specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii; nauczyciel – pedagog w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii; asystent nauczyciela lub osoby, prowadzących zajęcia w klasach I–III szkoły podstawowej, lub asystenta wychowawcy świetlicy lub pomoc nauczyciela w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym; specjalista w zakresie prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne; pracownik fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką i wsparciem dzieci młodzieży; pracownik rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, centrów interwencji kryzysowej, centrów mediacyjnych; ośrodków pracy z rodziną, placówek wsparcia dziennego.


ABSOLWENT posiadać będzie kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela/pedagoga specjalnego/logopedy do pracy z uczniem, uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością. Będzie przygotowany do współpracy w zespole wielospecjalistycznym, współpracy z rodziną i szerszym środowiskiem, w tym z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspomagającymi osoby niepełnosprawne i wymagające szczególnej pomocy.

Program studiów

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Surdologopedia
 • Rozwojowe zaburzenia mowy
 • Dyslalia
 • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego
 • Zaburzenia płynności mówienia - jąkanie
 • Metodyka postępowania logopedycznego/ Standardy postępowania logopedycznego
 • Praca z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu
 • Kultura języka polskiego
 • Logorytmika/ Terapia muzyczno-ruchowa
 • Komputer i media w terapii logopedycznej/ Współczesne media w terapii logopedycznej
 • Motywowanie w rozwoju i kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych
 • Diagnoza i konstruowanie indywidualnych programów logopedycznych
 • Rozwój i kształtowanie mowy dzieci z ASD
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Rozszczepy wargi i podniebienia
 • Standardy postępowania logopedycznego
 • Metody wychowania słuchowego
 • Oligofazja
 • Logorytmika.

Kariera
Możliwe zajmowane stanowiska pracy po ukończeniu studiów:

 • nauczyciela, logopedy oraz innego pracownika pedagogicznego w placówkach systemu oświaty dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnością) w przedszkolach, szkołach podstawowych i w gimnazjach
 • wychowawcy, nauczyciela lub specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, inkluzyjne
 • asystenta w kształceniu integracyjnym, inkluzyjnym
 • pedagoga/logopedy w: placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia, ośrodkach wczesnej interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania rozwoju, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • nauczyciela/pedagoga/logopedy prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością.

Potencjalne miejsca pracy:

 • placówki oświatowo-wychowawcze (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja
 • specjalne, integracyjne i ogólnodostępne)
 • poradnie specjalistyczne
 • placówki opieki, wychowania i rehabilitacji
 • placówki socjalne i służby zdrowia
 • ośrodki wczesnej interwencji
 • placówki prowadzące zespoły wczesnego wspomagania
 • oświatowe agendy samorządowe
 • organizacje pozarządowe
 • samodzielnie tworzone miejsce pracy.

Rekrutacja

Pedagogika specjalna