STYPENDIA NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
W 2023 ROKU

Departament Edukacji i Nauki serdecznie zaprasza studentki i studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych do składania wniosków o Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w roku 2023.

Stypendium w kategorii „Student” ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia gratyfikującego studentów, którzy osiągnęli znaczący sukces związany z nauką. O stypendium mogą ubiegać się studiujący w uczelniach na terenie województwa wielkopolskiego studenci i absolwenci, kończący uczelnię w roku składania wniosku kierunków z dziedziny:
- nauk humanistycznych
- nauk inżynieryjno-technicznych
- nauk medycznych i nauk o zdrowiu
- nauk rolniczych
- nauk społecznych
- nauk ścisłych i przyrodniczych
- nauk teologicznych
- sztuki.

Do składania wniosków o przyznanie stypendium uprawnieni są rektorzy uczelni lub upoważnione przez nich osoby. Procedura składania wniosków dla studentów WSE w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

 1. WSE:
  Osoby zainteresowane składają wniosek (wypełniony komputerowo) wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Studentów WSE w pok. 018 w godzinach pracy biura (https://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/bos) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2023 r. Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Pani prof. UAM Kinga Kuszak zatwierdza wniosek, a Biuro Obsługi Studentów WSE zatwierdza "za zgodność z oryginałem" kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia opisane we wniosku oraz informuje studenta o dokumentach gotowych do odbioru.
  .
 2. REKOTRAT UAM:
  Studenci sami dostarczają do rektoratu UAM zatwierdzony na WSE wniosek z załącznikami. Wniosek jako „Wnioskodawca” podpisuje Pani Prorektor prof. dr hab. Joanna Wójcik.
  .
 3. URZĄD  MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO:
  Podpisany przez Panią Prorektor wniosek wraz z załącznikami studenci sami dostarczają do Urzędu Marszałkowskiego w terminie od 1 września do 20 października 2023 roku:
  - w formie papierowej,  w kopercie z dopiskiem „Stypendium naukowe   Marszałka   Województwa  Wielkopolskiego. Departament Edukacji i Nauki" — osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera  w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Wielkopolskiego w Poznaniu przy  al. Niepodległości 34 (Punkt Kancelaryjny na parterze), lub 
  - w formie elektronicznej poprzez skrytkę ePUAP:/umarszwIkp/SkrytkaESP.  Dodatkowo  na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Wielkopolskiego — edukacja@umww.pl  należy przestać wniosek bez załączników w wersji edytowalnej  programu  Word.

"Regulamin przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego" ze szczegółowymi informacjami oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium w kategorii "student" są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem https://www.umww.pl/stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

Serdecznie Zapraszamy!

OgłoszeniaSTYPENDIUM IM. DR JANA KULCZYKA  
DLA STUDENTÓW UAM
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Stypendia im. dra Jana Kulczyka przyznawane są studentom i doktorantom UAM  za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej,
przesyłając je do Pani Prodziekan WSE prof. UAM Kingi Kuszak na adres e-mailowy kinga.kuszak@amu.edu.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2022 r.
w tytule maila wpisując "Stypendium im. dr Jana Kulczyka dla studentów UAM - 2022/2023".
Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Komplet dokumentów, które powinni złożyć studenci:
1. Podanie do Kapituły Stypendiów dr. Jana Kulczyka.
2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.
3. Wniosek o stypendium / Application form (formularze poniżej) 
(dostępne również na stronie internetowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  (www.amu.edu.pl)
i na stronie internetowej Fundacji UAM www.fundacja.ppnt.poznan.pl).
4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz poniżej).

Wniosek o stypendium wersji PL
Jan Kulczyk Scholarship Application Form
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
Regulamin stypendiów im. dr. Jana Kulczyka
Procedura stypendium


STYPENDIUM IM. DR JANA KULCZYKA  
DLA STUDENTÓW UAM - OBYWATELI UKRAINY
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Celem programu jest wsparcie studentów z Ukrainy znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Spośród najlepszych studentów UAM pochodzących z Ukrainy (średnia ocen min. 4,5) Kapituła wyłoni 15 Laureatów.

Osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej,
przesyłając je do Pani Prodziekan WSE prof. UAM Kingi Kuszak na adres e-mailowy kinga.kuszak@amu.edu.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2022 r.
w tytule maila wpisując "Stypendium im. dr Jana Kulczyka dla studentów UAM - obywateli Ukrainy - 2022/2023".
Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty (1. oraz 3.-5.)
dostępne są do pobrania na stronie internetowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i na stronie internetowej Fundacji UAM www.fundacja.ppnt.poznan.pl):

1. Podanie do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka,
2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4,
3. Wniosek o stypendium / Application form
4. Oświadczenie do celów rozliczeniowych / Statement for tax purposes
5. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz poniżej).