Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodzin 2023

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Studia podyplomowe/kwalifikacyjne są odpowiedzią na potrzebę przygotowania kadr do realizacji zadań w nowym międzysektorowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR). Studia spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zaproponowany program kształcenia zakłada, że realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR) wymaga od osób udzielających wsparcia specyficznej wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych. 
Celem studiów podyplomowych jest zatem przygotowanie specjalisty WWR, który uzyska kompetencje i umiejętności w zakresie:promowania rozwoju i uczenia się dziecka, kluczowej roli rodziny i środowiska w opiece, wychowaniu, edukacji, leczeniu i terapii;

 • zindywidualizowanego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w ramach wielospecjalistycznego zespołu (wczesne rozpoznawanie potrzeb dziecka i rodziny oraz rozwiązywanie problemów zdrowia i funkcjonowania, warunkujących zaburzenia rozwojowe);
 • współpracy z rodziną i środowiskiem społeczno-wychowawczym we wspomaganiu rozwoju;
 • koordynowania prac w zakresie oceny funkcjonalnej i planowania pracy z dzieckiem, jego rodziną i środowiskiem;
 • realizacji zadań w sposób kompleksowy, skoordynowany w środowisku dziecka i rodziny zgodnie ze standardami WWR;
 • koordynacji działań podmiotów międzyresortowych, w celu zsynchronizowana opieki, wsparcia i dostępności;
 • optymalizowania włączenia dziecka i rodziny do lokalnej społeczności, transdyscyplinarnej pracy zespołowej prowadzonej w środowisku.

Podstawą kwalifikacji jest posiadanie:

 • dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej w ramach dziedzin nauk społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • przygotowania pedagogicznego,
 • zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu w miejscu pracy umożliwiającym prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka np. w poradni pedagogiczno-psychologicznej, w przedszkolu lub w szkole podstawowej w klasie I-III itd. - zgodnie z art.127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 tej ustawy, w szczególności pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Adresaci:

Osoby czynne zawodowo posiadające wykształcenie wyższe magisterskie:

 • psycholog, pedagog specjalny, logopeda, pedagog, fizjoterapeuta – osoby posiadające przygotowanie do pracy zgodnie z kwalifikacjami uzyskanymi w toku studiów wyższych z określonych dziedzin oraz przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie), zatrudnione w szczególności w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • nauczyciele, którzy mają już doświadczenie w pracy z dzieckiem, w tym nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Przy czym pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby pracujące w:
1. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
2. oraz w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, w których powołano lub planuje się powołanie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka4 lub powierzono im funkcję Wiodących Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych (WOKRO)5.

Organizacja Studiów

 • Czas trwania studiów: 4 semestry  (kwiecień 2023 - grudzień 2024)
 • Studia obejmują 1065 godzin zajęć, w tym 240 godzin praktyk (łącznie 90 ECTS)
 • Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym6 i niestacjonarnym – piątki, soboty i niedziele, 2 (czasami 3) razy w miesiącu ponieważ ich termin zakończenia jest obligatoryjny i określony przez MEiN na 31 grudnia 2024 roku
 • Rozpoczęcie studiów: maj 2023 r.

Warunki ukończenia Studiów

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów określonych planem studiów oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego w oparciu o przygotowane indywidualne studium wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny.
 • Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów określany na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów, zgodnie Regulaminem studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30.09.2019r.

Odpłatność za studia

Nauka na Studiach Podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny jest nieodpłatna. Opłata za studia jest finansowana w 100% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zakres finansowania:

 • Finansowanie obejmuje zajęcia dydaktyczne objęte programem studiów.
 • Finansowanie nie obejmuje kosztów: dojazdu, noclegów, wyżywienia

Zadanie finansowane ze środków Ministra

Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Ministra Edukacji

 • Zadanie finansowane przez Skarb Państwa – Ministra Edukacji i Nauki, adres: 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3, zwanym „Ministrem”
 • Dotacja celowa przyznana na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.)
 • nazwa zadania – „Organizacja i realizacja czterosemestralnych studiów podyplomowych, kwalifikacyjnych - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIA RODZINY”, polegającego na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, mających na celu przygotowanie specjalistów do realizacji zadań w nowym międzysektorowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny
 • wartość finansowania 732 000,00 zł, całkowitą wartość zadania 732 000,00 zł

-------------------------------------------------

1 The European Association on Early Childhood Intervention (EAECI).
2 Opisany m.in. w monografii A. Twardowskiego (2012). Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
3 Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, § 15. Ust.4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. (poz. 1289)
4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dziennik Ustaw 2017 r. poz. 1635
5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, Dz.U. 2017, poz. 1712.
6 25% z 90 ECTS – to jest 21, czyli 210 godzin

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Terminy zjazdów 2023-2024 - wersja kalendarzowa

PLANOWANY1 HARMONOGRAM ZJAZDÓW
na okres maj – grudzień 2023
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

Semestr 1 (letni)
12-14 maja 2023r. (zajęcia zdalne)
18 maja 2023r. (zajęcia zdalne)
20-21 maja 2023r.
3-4 czerwca 2023r.
15-18 czerwca 2023r. (zajęcia zdalne)
22-23 czerwca 2023r. (zajęcia zdalne)
24-25 czerwca 2023r.
1-2 lipca 2023r.
6-7 lipca 2023r. (zajęcia zdalne)
8-9 lipca 2023r.
8 września 2023r. (zajęcia zdalne)
9-10 września 2023r.
23-24 września 2023r.

Semestr 2 (zimowy)
29 września-1 października 2023r. (zajęcia zdalne)
6 października 2023r. (zajęcia zdalne)
7-8 października 2023r.
13 października 2023r. (zajęcia zdalne)
20-22 października 2023r. (zajęcia zdalne)
27 października 2023r. (zajęcia zdalne)
28-29 października 2023r.
3-5 listopada 2023r. (zajęcia zdalne)
17 listopada 2023r. (zajęcia zdalne)
18-19 listopada 2023r.
24 listopada 2023r. (zajęcia zdalne)
25-26 listopada 2023r.
1 grudnia 2023r. (zajęcia zdalne)
2-3 grudnia 2023r.
9-10 grudnia 2023r.
15-17 grudnia 2023r. (zajęcia zdalne)

__________________________________________
1 Harmonogram może ulegać zmianom (mogą pojawić się dodatkowe terminy i piątki online przed zjazdami)
Godziny zajęć: - soboty, niedziele (zajęcia stacjonarne w siedzibie WSE) 8.00 - 16.30
- piątki (zajęcia zdalne) 16.30 - 20.30, - czwartki (zajęcia zdalne) 16.00 - 20.00

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Program studiów

Studia obejmują program 4 semestrów - łącznie 1065 godzin zajęć, na co składa się:

615 godzin – realizowanych w trybie niestacjonarnym (piątki, soboty i niedziele) na Wydziale Studiów Edukacyjnych przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu

210 godzin – realizowanych w trybie zdalnym (przy użyciu platformy MS Teams)

240 godzin – praktyki

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Plan zajęć  -  1 rok (maj - grudzień 2023)*

* Prosimy o sprawdzanie planu przed każdym zjazdem - plan może ulegać zmianom

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rekrutacja na rok akademicki
2023/2024 - ZAKOŃCZONA


Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej https://usosirk.amu.edu.pl/

Instrukcja  - system IRK  -  pobierz

Termin rejestracji w systemie IRK:

12 kwietnia 2023 r. – początek rejestracji w systemie IRK
23 kwietnia 2023 r. – zakończenie rejestracji w systemie i przyjmowania dokumentów
28 kwietnia 2023 – ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie IRK

Podstawą kwalifikacji jest posiadanie:

 • dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej w ramach dziedzin nauk społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • przygotowania pedagogicznego,
 • zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu w miejscu pracy umożliwiającym prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka np. w poradni pedagogiczno-psychologicznej, w przedszkolu lub w szkole podstawowej w klasie I-III itd. - zgodnie z art.127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 tej ustawy, w szczególności pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Adresaci:

Osoby czynne zawodowo posiadające wykształcenie wyższe magisterskie:

 • psycholog, pedagog specjalny, logopeda, pedagog, fizjoterapeuta – osoby posiadające przygotowanie do pracy zgodnie z kwalifikacjami uzyskanymi w toku studiów wyższych z określonych dziedzin oraz przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie), zatrudnione w szczególności w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • nauczyciele, którzy mają już doświadczenie w pracy z dzieckiem, w tym nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Warunki rekrutacji:

Przyjęcie na Studia Podyplomowe następuje na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, do wypełnienia limitu miejsc.

Przy czym pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby pracujące w:

1. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

2. oraz w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, w których powołano lub planuje się powołanie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub powierzono im funkcję Wiodących Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych (WOKRO).

Etapy rekrutacji:

KROK 1  - Rejestracja w systemie IRK – 12 kwietnia - 23 kwietnia 2023 r.
Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:

 • zakłada osobiste konto rejestracyjne,
 • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia,
 • dokonuje wyboru kierunku studiów.

KROK 2  - Przesłanie wymaganych dokumentów pocztą na adres Sekretariatu Studiów Podyplomowych:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, pok. 102
60-568 Poznań

lub bezpośrednie złożenie dokumentów w sekretariacie (adres jak wyżej):
poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00.

Wymagane dokumenty do rekrutacji:

 • Podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK (proszę nie wgrywać zdjęć).
 • klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe (pobierz);
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przy podpisaniu umowy przed rozpoczęciem zajęć),
 • Zaświadczenie o aktualnym miejscu zatrudnienia kandydata, wystawione przez pracodawcę (pobierz).

KROK 3 - Wyniki rekrutacji - ogłoszenie decyzji o zakwalifkowaniu/niezakwalifkowaniu na indywidualnych kontach w IRK – 28 kwietnia 2023r.

28 kwietnia 2023r. do godz. 18:00 w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) nastąpi ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego.

Zadanie finansowane ze środków Ministra

Logo Ministerstwo Edukacji i NaukiLogo Ministra Edukacji

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

System USOS na UAM

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Pierwsze logowanie

Logowanie do poczty

Inne instrukcje dot. poczty

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym z wykorzystaniem narzędzi:

Microsoft Teams (MS Teams) to aplikacja do prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym.

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki


Kierownik:
prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak
e-mail: jachim55@amu.edu.pl

Sekretariat Studiów Podyplomowych:

mgr inż. Magdalena Bogdańska - urlop 08.09 - 21.09.2023r.
tel: 61 829 20 78
e-mail: magdalena.bogdanska@amu.edu.pl

Obsługa kandydatów:
poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00
Dyżury weekendowe (w godzinach: sobota 9:00 - 14:00, niedziela 8:00 - 10:00):
- 06/07.05.2023r.
- 03/04.06.2023r.
- 17/18.06.2023r.

mgr Anna Światłowska
tel: 61 829 21 59
e-mail: anna.swiatlowska@amu.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Bytow
tel: 61 829 23 58
e-mail: kbytow@amu.edu.pl

tel. dla osób posługujących się językiem migowym: http://uam.jns.pl/

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, pok. 102
60-568 Poznań

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki