Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Studia podyplomowe/doskonalące są przeznaczone dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych chcących:

 • poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i umiejętności pracy z nimi;
 • doskonalić swoje umiejętności w zakresie skutecznego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • rozwijać warsztat pracy, wzbogacony o atrakcyjne sposoby prowadzenia zajęć, w grupie o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

W związku ze stale zwiększającą się liczbą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkolnictwie ogólnodostępnym, konieczne jest zadbanie, by ich obecność stała się pozytywnym doświadczeniem, przynoszącym korzyści zarówno tej grupie uczniów, jak i ich neurotypowo rozwijającym się rówieśnikom. Podstawowym warunkiem powodzenia tak rozumianego włączania szkolnego są kompetencje nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Adresaci
Czynni zawodowo nauczyciele pracujący w:

 • szkole podstawowej w klasach I-III
 • szkole podstawowej w klasach IV-VIII
 • szkole ponadpodstawowej
 • nauczyciele przedszkoli

Uzyskane kompetencje
Absolwenci studiów doskonalących uzyskają kompetencje w zakresie:

 • praktycznej realizacji modelu edukacji włączającej, jako edukacji wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się;
 • praktycznego zastosowania przepisów prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji edukacji włączającej;
 • przygotowania do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w tym wykorzystania podstaw dydaktyki specjalnej w realizacji edukacji włączającej;
 • przeprowadzenia oceny funkcjonalnej ucznia w celu identyfikacji jego zasobów, planowania procesu wsparcia oraz przygotowania Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU);
 • realizacji współpracy ze specjalistami, nauczycielami i rodzicami w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • dostosowywania metod i sposobów pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym na różnych etapach edukacyjnych (dostosowanie wymagań edukacyjnych, adaptowanie materiałów dydaktycznych, ocenianie wspierające proces uczenia);
 • pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i tworzenia warunków do skutecznego uczenia się z zastosowaniem zasad uniwersalnego projektowania;
 • stosowania strategii wychowawczych służących budowaniu zespołu klasowego sprzyjającego realizacji edukacji włączającej i integracji grupy uczniów o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach;
 • dokumentowania udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz konstruowania Indywidualnego Programy Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) i indywidualnych programów wsparcia.

Organizacja Studiów

 • Studia trwają 2 semestry i obejmują 41 godzin wykładów oraz 99 godzin ćwiczeń/seminariów (łącznie 30 ECTS)
 • Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej (część zajęć odbywać się będzie na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Poznaniu, część zajęć on-line) – piątki, soboty i niedziele, 2 (czasami 3) razy w miesiącu ponieważ ich termin zakończenia jest obligatoryjny i określony przez MEiN na 31 grudnia 2023 roku
 • Rozpoczęcie studiów przełom kwietnia i maja 2023


Warunki ukończenia Studiów

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów określonych planem studiów oraz pozytywnego wyniku egzaminu końcowego, w tym odnoszącego się do przygotowanego indywidualnego studium programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka/ucznia.
 • Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów określany na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów, zgodnie Regulaminem studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30.09.2019r.

Odpłatność za studia

 • Nauka na Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych jest nieodpłatna.
 • Opłata za studia jest finansowana w 100% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
  Zadanie finansowane ze środków Ministra

Zadanie finansowane ze środków Ministra

Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Ministra Edukacji

Zadanie finansowane ze środków Ministra

 • Zadanie finansowane przez Skarb Państwa – Ministra Edukacji i Nauki, adres: 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3, zwanym „Ministrem”
 • Dotacja celowa przyznana na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.)
 • nazwa zadania – „Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych”
 • wartość finansowania 180 000,00 zł, całkowitą wartość zadania 180 000,00 zł

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Terminy zjazdów

Ze względu na  przedłużoną  rekrutację, pierwsze zajęcia odbędą się 19.05.2023

DATADZIEŃ
19.05.2023piątek- zajęcia zdalne
20.05.2023sobota- zajęcia zdalne
21.05.2023niedziela- zajęcia zdalne
02.06.2023piątek- zajęcia zdalne
03.06.2023sobota
04.06.2023niedziela
16.06.2023piątek- zajęcia zdalne
17.06.2023sobota
18.06.2023niedziela
30.06.2023piątek- zajęcia zdalne
01.07.2023sobota
02.07.2023niedziela

II semestr - rok 2023


Uwaga!
Harmonogram zjazdów i godziny realizacji zajęć mogą ulec zmianie.

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Program studiów  2023

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i NaukiPlan zajęć  -  1 rok *  -  pobierz

Prosimy o sprawdzanie planu przed każdym zjazdem - plan może ulegać zmianom

W dniu 19.05.2023r.  godz. 16:00 rozpocznie się spotkanie organizacyjne z kierownikiem studiów - prof. dr hab. Iwoną Chrzanowską za pośrednictwem platformy MS Teams (linki do spotkań zostaną przesłane drogą mailową).

Jak uczestniczyć w zajęciach w MS Teams - pierwsze spotkanie

Prosimy wszystkich o obecność.

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym

02.12.2023

sobota

egzamin dyplomowy - zdalny 8.00-12.30

egzamin dyplomowy  zdalny 12.30-18.30

03.12.2023

niedziela

egzamin dyplomowy - zdalny 8.00-12.30

egzamin dyplomowy  zdalny 12.30-18.30

1. Egzamin dyplomowy ma formę ustną, rozmowy i obejmuje dwie części:
* Część pierwsza - sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów - egzaminowany losuje 2 pytania z listy zagadnień odnoszących się do treści kształcenia
* Część druga – rozmowa dotycząca przygotowanego przez egzaminowanego w ramach studiów indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia.
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów podczas dwóch semestrów studiów.
3. Komisja egzaminacyjna składa się z dwóch osób, specjalistów, reprezentujący obszar edukacji włączającej i pracy z uczniami w grupie zróżnicowanej wskazanych przez kierownika studiów podyplomowych.
4. Egzaminatorami wskazanymi przez kierownika studiów podyplomowych są pracownicy Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM zatrudnieni na stanowisku badawczo-dydaktycznym przynajmniej ze stopniem doktora. W składzie komisji egzaminacyjnej musi być przynajmniej jedna osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.
5. Czas trwania egzaminu dla każdego z egzaminowanych nie powinien przekraczać 30 minut.
6. Egzamin dyplomowy możliwy jest zarówno w siedzibie Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, jak i w formie zdalnej za pośrednictwem MS TEAMS.

Zagadnienia do części egzaminu dyplomowego odnoszącego się do treści realizowanych w ramach studiów podyplomowych - >> pobierz <<

Wynik studiów podyplomowych 7. Ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez dodanie:
a) 3/5 średniej wszystkich uzyskanych ocen w toku studiów;
b) 1/5 oceny pozytywnej dotyczącej odpowiedzi na wylosowane 2 pytania;
c) 1/5 oceny pozytywnej dotyczącej rozmowy na temat przygotowanego przez egzaminowanego w ramach studiów indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia.
8. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ich ostateczny wynik określany zgodnie z zasadą:

do 3,40 – dostateczny;
powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus;
powyżej 3,80 do 4,20 – dobry;
powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus;
powyżej 4,60 – bardzo dobry.
9. Termin egzaminu dyplomowego ustalany jest nie później niż miesiąc po zakończeniu studiów.
10. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, kierownik studiów podyplomowych wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.

Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem 1 miesiąca i nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

-  ZAKOŃCZONA


Zapraszamy nauczycieli przedszkoli na studia podyplomowe


Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej https://usosirk.amu.edu.pl/

Instrukcja  - system IRK  -  pobierz

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją np. aktywacja konta, zapraszamy do kontaktu.

Termin rejestracji w systemie IRK:

 • 12 kwietnia 2023 r. – początek rejestracji w systemie IRK  -
 • 17 maja 2023 r. – PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI - zakończenie rejestracji w systemie i przyjmowania dokumentów
 • 17 maja 2023 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie IRK
 • 17  maja  2023  – od godziny 20:00 -  II  tura rejestracji
 • 31 maja 2023. – zakończenie rejestracji w systemie

Etapy rekrutacji:

 • KROK 1  - Rejestracja w systemie IRK – 12 kwietnia - 17 maja 2023 r.
  Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
  W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:
  *zakłada osobiste konto rejestracyjne,
  *wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia,
  *dokonuje wyboru kierunku studiów.
 • KROK 2  - Przesłanie wymaganych dokumentów pocztą na adres Sekretariatu Studiów Podyplomowych:

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Studiów Edukacyjnych
  ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, pok. 018
  60-568 Poznań

  lub bezpośrednie złożenie dokumentów w sekretariacie (adres jak wyżej):
  poniedziałek - piątek 8:00 – 15:00

Wymagane dokumenty do rekrutacji:

 • Podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK (proszę nie wgrywać zdjęć).
 • klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe (pobierz);
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przy podpisaniu umowy przed rozpoczęciem zajęć);
 • zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu (pobierz).

Zadanie finansowane ze środków Ministra

Logo Ministerstwo Edukacji i NaukiLogo Ministra Edukacji

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

System USOS na UAM

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Pierwsze logowanie

Logowanie do poczty

Inne instrukcje dot. poczty

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym z wykorzystaniem narzędzi:

Microsoft Teams (MS Teams) to aplikacja do prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym.

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki


Kierownik:
prof. dr hab. Iwona Chrzanowska

Sekretariat Studiów Podyplomowych:

mgr Karolina Domagalska-Nowak
tel: 61 829 23 31
e-mail: karolina.domagalska-nowak@amu.edu.pl

mgr Anita Wróblewska-Perz
tel. 61 829 21 53, pok. 018
e-mail: anita.wroblewska@amu.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Bytow
tel: 61 829 23 58
e-mail: kbytow@amu.edu.pl

tel. dla osób posługujących się językiem migowym: http://uam.jns.pl/

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, pok. 102
60-568 Poznań

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki