Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej

Zakład prowadzi badania nad edukacją w kontekście polityki oświatowej, zarządzania oświatą, przywództwa edukacyjnego i edukacji obywatelskiej. Przygotowywane analizy ujmowane są z perspektywy interdyscyplinarnej w obszarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Problematyka badań obejmuje m.in. uwarunkowania społeczne, polityczne i gospodarcze procesów edukacyjnych, przemiany polityki oświatowej oraz nowe trendy w edukacji, jak również znaczenie edukacji dla jakości życia.
Zakład prowadzi międzynarodową współpracę badawczą z zagranicznymi instytucjami kształcenia wyższego, między innymi z Hiszpanii, Włoch, Norwegii, Francji, Izraela czy Rosji, oraz szeroką współpracę z instytucjami otoczenia szkół i placówek oświatowych.

The Department of Educational Policy and Citizenship Education conducts research on education in the context of educational policy, management of education, leadership in education and citizenship education. The prepared analysis are presented from the interdisciplinary perspective in both national and international area. The research issues include inter alia: social, political and economic conditions of educational processes, transformation of educational policy, new trends in education and the role of education in the quality of life. The Department cooperates internationally in the research area with the universities from Spain, Italy, Norway, France, Israel and Russia as well as cooperates with the educational institutions and schools.